PERSBERICHT 05 Oktober 2016:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Middels dit schrijven deel ik u mede dat ik per heden mijn functie als wethouder van de gemeente Venlo heb neergelegd. De reden hiervoor is de volgende. 

Ik heb moeten constateren dat ik een door mij gegeven opdracht over een rapport uit 2014, waarbij veiligheid mogelijk in geding zou kunnen zijn, niet adequaat heb opgevolgd waardoor het rapport niet op de collegetafel terecht is gekomen.

Dit vind ik zo principieel dat ik daarom mijn verantwoordelijkheid neem en mijn functie neerleg.

Mijn besluit is een weloverwogen besluit dat ik echter genomen heb met pijn in mijn hart. De afgelopen twee en een half jaar heb ik mij volledig ingezet als wethouder om te werken aan deze prachtige gemeente. Het is een voorrecht dat ik dit heb mogen doen met uw raad, het college, vele inwoners en ambtenaren die met passie en bevlogenheid elke dag opnieuw klaarstaan voor de Venlose gemeenschappen.

Met veel plezier en voldoening denk ik in het bijzonder aan het werk dat ik heb mogen doen voor, en met inwoners van de wijken en dorpen. Samen met inwoners, wijk- en dorpsraden zijn mooie initiatieven ontwikkeld waar de wijken en dorpen tot in de lengte van jaren nog veel profijt van zullen ondervinden. Ook de vele andere initiatieven op onder meer het gebied van leefbaarheid en verkeer, denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de fietsverbindingen in onze gemeente, stemmen mij zeer tevreden.

Geachte leden van de raad. Mijn werk als wethouder zit er op. Uw werk gaat door. Ik spreek de hoop uit dat u dit blijft doen met alle energie die u hebt. Onze gemeente verdient dit. Het ga u goed. 

Henk Brauer 

 

PERSBERICHT:

 

De besturen van VenLokaal en Lokale Democraten onderzoeken de mogelijkheid voor het vormen van één nieuwe sterke lokale politieke partij in de gemeente Venlo. Een nieuwe partij, die gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

De reden voor het onderzoek is, dat beide partijen een gemeenschappelijk verleden hebben en gelijke uitgangspunten en politieke doelen hebben waarvoor ze zich inzetten. Centraal staat daarbij het redeneren vanuit de inwoners vanuit de lokale situatie. Dit wordt nu gedaan door twee verschillende partijen die hetzelfde doel dienen en niet afhankelijk zijn van landelijke partijbelangen. Door samen te gaan, ontstaat er een grote sterke lokale partij die meer dan 25% van de zetels in de gemeenteraad heeft. Die partij kan veel meer invloed uitoefenen op besluiten die genomen worden en die direct gevolgen hebben voor de leefomgeving van de inwoners van de gemeente Venlo. Want dát moet centraal staan bij het besturen van onze stad.

Daarbij wordt onderkend dat de huidige positie van VenLokaal (Collegepartij), anders is dan de positie van de Lokale Democraten (Oppositiepartij). VenLokaal is een betrouwbare partij die zich in deze coalitieperiode blijft conformeren aan het coalitieakkoord. VenLokaal is een zelfstandige partij die met een wethouder vertegenwoordigd is in het College. De Lokale Democraten zijn en blijven een zelfstandige oppositiepartij tot aan de verkiezingen in 2018, met eigen standpunten zoals verwoord in het laatste verkiezingsprogramma en in de huidige raadsperiode. Daar waar er geen bindende afspraken zijn gemaakt in het coalitieakkoord, zullen beide partijen al inhoudelijk met elkaar de afstemming zoeken en met één sterk lokaal geluid komen. Na een besluit tot samengaan zal vrij spoedig gestart worden met het opstellen van een nieuw partijprogramma en een verkiezingsprogramma voor 2018. In beide programma’s zal de gezamenlijkheid en eenheid nadrukkelijk blijken, beredeneerd vanuit de belangen van onze burgers. Want daar gaat het om bij de lokale politiek.

De uitkomsten van het onderzoek staan geagendeerd voor de Algemene Leden Vergaderingen van beide partijen, die gehouden worden op 20 september a.s. 

 

Venlokaal

Venlokaal is een, vanuit burgerinitiatieven ontstaan, onafhankelijke groepering met focusgroepen in al onze eigen leefgemeenschappen.

 

Ons karakter :
 • eenheid in de gemeenteraad, verscheidenheid en focus op eigen omgeving
 • eerlijk, zuiver, stabiel en betrouwbaar
 • onafhankelijk, samenwerkings- en oplossingsgericht
 • vernieuwend en kritisch opbouwend; we willen zaken realiseren.

 

Ons netwerk :
 • actief in de lokale gemeenschappen t.w. onze dorpen, stedelijke wijken en stedelijke centra.

 

Onze aanpak :
 • luisteren, samen optrekken, terugkoppelen maar vooral echt democratisch van, voor en door de inwoners
 • elke kern heeft haar eigen VenLokaal focusteam
 • samen staan wij o.a. voor een grote betrokkenheid van de bewoners bij veranderingen in hun woonomgeving
 • samen met die bewoners beleid opstellen, plannen voorbereiden, uitvoeren en beheren
 • zo krijg je wat gewenst is; bovendien is het integraal goedkoper
 • goede voorlichting en informatieverstrekking is daarbij uiteraard belangrijk.

 

Kortom: VenLokaal is voor een andere aanpak, een andere wind, een nieuwe lente !

 

Nieuwsbrief VenLokaal

okt
24

24.10.2016 20:30 - 22:30

nov
7

07.11.2016 20:00 - 22:00

nov
9

09.11.2016 19:00 - 22:00

nov
14

14.11.2016 20:00 - 22:00

nov
16

16.11.2016 19:00 - 22:00

nov
21

21.11.2016 20:00 - 22:00

nov
23

23.11.2016 19:00 - 22:00

nov
28

28.11.2016 20:00 - 22:00

nov
28

28.11.2016 20:30 - 22:30

nov
30

30.11.2016 19:00 - 22:00

Kalender Venlokaal

loader