Persbericht 8 November 2016

PERSBERICHT 08 November 2016

Ben Aldewereld volgt Henk Brauer op.

Na verschillende gesprekken hebben bestuur en fractie van VenLokaal de keuze laten vallen op de heer Ben Aldewereld om Henk Brauer op te volgen als wethouder van VenLokaal.

Sinds geruime tijd is de heer Aldewereld weer actief voor VenLokaal als fractie ondersteuner omdat, zoals hij aangeeft: “het virus van de politiek blijft kriebelen en hij niet aan de kant wenst te blijven staan”.

Ruim 25 jaar heeft de heer Aldewereld deel uitgemaakt van de directie in verschillende functies op diverse scholen (Mavo Tegelen, Mavo/LBO Tegelen, College Den Hulster).

Daarbij was hij voorzitter VEVO (Verkeers Educatie Voortgezet Onderwijs) en verder heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur en was ook bestuursvoorzitter van het Begeleiding Centrum voor Onderwijs en Opvoeding.

De heer Aldewereld heeft ruime ervaring op politiek vlak, zowel in de raad van Tegelen als in Venlo, zijn bestuurlijke ervaring in het verenigingsleven, zoals voorzitter van het Openluchttheater De Doolhof en de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen, voorzitter van de commissie Sociaal Domein in de gemeente Beesel en vicevoorzitter van het mannenkoor Excelsior.

Niet alleen voldoet hij vrijwel volledig aan de profielschets van VenLokaal, maar ook onderschrijft hij al geruime tijd de uitgangspunten van VenLokaal en zal die met verve uitdragen in zijn nieuwe functie.

Al deze aspecten en de met hem gevoerde gesprekken hebben het bestuur en fractie van VenLokaal het vertrouwen gegeven om in de heer Aldewereld een uitstekende kandidaat gevonden te hebben.

Voor mogelijke vragen en verdere informatie kunt u zich wenden tot ons bestuurslid mevrouw Marjoleen Sanders – Kreemers, telefoon 077- 3737396.

 

Namens het bestuur van venlokaal

start

PERSBERICHT 05 Oktober 2016:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Middels dit schrijven deel ik u mede dat ik per heden mijn functie als wethouder van de gemeente Venlo heb neergelegd. De reden hiervoor is de volgende. 

Ik heb moeten constateren dat ik een door mij gegeven opdracht over een rapport uit 2014, waarbij veiligheid mogelijk in geding zou kunnen zijn, niet adequaat heb opgevolgd waardoor het rapport niet op de collegetafel terecht is gekomen.

Dit vind ik zo principieel dat ik daarom mijn verantwoordelijkheid neem en mijn functie neerleg.

Mijn besluit is een weloverwogen besluit dat ik echter genomen heb met pijn in mijn hart. De afgelopen twee en een half jaar heb ik mij volledig ingezet als wethouder om te werken aan deze prachtige gemeente. Het is een voorrecht dat ik dit heb mogen doen met uw raad, het college, vele inwoners en ambtenaren die met passie en bevlogenheid elke dag opnieuw klaarstaan voor de Venlose gemeenschappen.

Met veel plezier en voldoening denk ik in het bijzonder aan het werk dat ik heb mogen doen voor, en met inwoners van de wijken en dorpen. Samen met inwoners, wijk- en dorpsraden zijn mooie initiatieven ontwikkeld waar de wijken en dorpen tot in de lengte van jaren nog veel profijt van zullen ondervinden. Ook de vele andere initiatieven op onder meer het gebied van leefbaarheid en verkeer, denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de fietsverbindingen in onze gemeente, stemmen mij zeer tevreden.

Geachte leden van de raad. Mijn werk als wethouder zit er op. Uw werk gaat door. Ik spreek de hoop uit dat u dit blijft doen met alle energie die u hebt. Onze gemeente verdient dit. Het ga u goed. 

Henk Brauer 

 

PERSBERICHT:

 

De besturen van VenLokaal en Lokale Democraten onderzoeken de mogelijkheid voor het vormen van één nieuwe sterke lokale politieke partij in de gemeente Venlo. Een nieuwe partij, die gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

De reden voor het onderzoek is, dat beide partijen een gemeenschappelijk verleden hebben en gelijke uitgangspunten en politieke doelen hebben waarvoor ze zich inzetten. Centraal staat daarbij het redeneren vanuit de inwoners vanuit de lokale situatie. Dit wordt nu gedaan door twee verschillende partijen die hetzelfde doel dienen en niet afhankelijk zijn van landelijke partijbelangen. Door samen te gaan, ontstaat er een grote sterke lokale partij die meer dan 25% van de zetels in de gemeenteraad heeft. Die partij kan veel meer invloed uitoefenen op besluiten die genomen worden en die direct gevolgen hebben voor de leefomgeving van de inwoners van de gemeente Venlo. Want dát moet centraal staan bij het besturen van onze stad.

Daarbij wordt onderkend dat de huidige positie van VenLokaal (Collegepartij), anders is dan de positie van de Lokale Democraten (Oppositiepartij). VenLokaal is een betrouwbare partij die zich in deze coalitieperiode blijft conformeren aan het coalitieakkoord. VenLokaal is een zelfstandige partij die met een wethouder vertegenwoordigd is in het College. De Lokale Democraten zijn en blijven een zelfstandige oppositiepartij tot aan de verkiezingen in 2018, met eigen standpunten zoals verwoord in het laatste verkiezingsprogramma en in de huidige raadsperiode. Daar waar er geen bindende afspraken zijn gemaakt in het coalitieakkoord, zullen beide partijen al inhoudelijk met elkaar de afstemming zoeken en met één sterk lokaal geluid komen. Na een besluit tot samengaan zal vrij spoedig gestart worden met het opstellen van een nieuw partijprogramma en een verkiezingsprogramma voor 2018. In beide programma’s zal de gezamenlijkheid en eenheid nadrukkelijk blijken, beredeneerd vanuit de belangen van onze burgers. Want daar gaat het om bij de lokale politiek.

De uitkomsten van het onderzoek staan geagendeerd voor de Algemene Leden Vergaderingen van beide partijen, die gehouden worden op 20 september a.s. 

 

Venlokaal

Venlokaal is een, vanuit burgerinitiatieven ontstaan, onafhankelijke groepering met focusgroepen in al onze eigen leefgemeenschappen.

 

Ons karakter :
 • eenheid in de gemeenteraad, verscheidenheid en focus op eigen omgeving
 • eerlijk, zuiver, stabiel en betrouwbaar
 • onafhankelijk, samenwerkings- en oplossingsgericht
 • vernieuwend en kritisch opbouwend; we willen zaken realiseren.

 

Ons netwerk :
 • actief in de lokale gemeenschappen t.w. onze dorpen, stedelijke wijken en stedelijke centra.

 

Onze aanpak :
 • luisteren, samen optrekken, terugkoppelen maar vooral echt democratisch van, voor en door de inwoners
 • elke kern heeft haar eigen VenLokaal focusteam
 • samen staan wij o.a. voor een grote betrokkenheid van de bewoners bij veranderingen in hun woonomgeving
 • samen met die bewoners beleid opstellen, plannen voorbereiden, uitvoeren en beheren
 • zo krijg je wat gewenst is; bovendien is het integraal goedkoper
 • goede voorlichting en informatieverstrekking is daarbij uiteraard belangrijk.

 

Kortom: VenLokaal is voor een andere aanpak, een andere wind, een nieuwe lente !

 

UIT DE RAAD GEKLAPT! (April 2015)

woensdag 29 april 2015

Vragenhalfuurtje. VenLokaal, Leon van den Beucken stelt een vraag over het niet doorgaan van de sportzaak Topshelf in Venlo (zie de bijlage), het CDA een vraag over Schandeloo en Groen Links wil met burgers gaan wandelen in het centrum om te kijken hoe het culturele hart van Venlo er uit moet gaan zien. Geen van de vragen worden duidelijk beantwoord maar “in beraad genomen”.

Klik op de onderlijnde blauwe dossiernummers om doorgeleid te worden, gewoon blijven doorklikken en niks aantrekken van wachtwoorden...

Raadsvoorstel 17 GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers- Plan): evaluatie jaarschijf 2014 en projecten jaarschijf 2015. Registratienummers: 15-1880
VVD maakt zich hard om geld vrij te maken als aanzwengelpremie om vervolgens geld binnen te halen van de centrale overheid en de provincie om de ondertunneling van de Vierpaardjes te kunnen realiseren. 

CDA en PvdA vinden hetzelfde. Naast de Vierpaardjes vinden alle vier de partijen het een goed en duidelijk verkeersplan. VVD, CDA, PvdA en VenLokaal dienen een amendement in om € 480.000 uit het GVVP in te zetten voor de Vierpaardjes waardoor de centrale overheid en de provincie bereid zijn om ieder € 20.000.000 miljoen vrij te maken waardoor “de schop in de grond kan”. Hierdoor zouden twee andere projecten binnen het GVVP niet uitgevoerd worden. 

Lokale Democraten is tevreden over het GVVP. Naast het belang van de Vierpaardjes pleit LD vooral (verkeer)veiligheid rond scholen.
VenLokaal vindt de budgettoename voor dorps- en wijkzaken een goede zaak, maar er zal echt meer gedaan moeten worden, bijvoorbeeld het oplossen van de problemen aan de Kaldenkerkerweg Steylerstrasse in Tegelen. 

SP is tevreden met dit GVVP maar maakt zich zorgen over de jaren die na 2016 gaan komen.
D66. De GVVP methodiek heeft zich de afgelopen jaren bewezen en we moeten op dit pad doorgaan. GroenLinks voorziet dat Venlo meer geld moet vrijmaken voor de Vierpaar
djes. In plaats van € 480.000 uit het GVVP te reserveren voor de Vierpaardjes wil GL € 1.200.000 vrijmaken. GL dient hiertoe een amendement in. Wethouder Brauer wijst beide amendementen af omdat het niet nodig is en omdat de twee andere projecten doorgang moeten vinden; Roermondseweg-Terrocottalaan.
In stemming wordt alleen het amendement van VVD, CDA, PvdA en VenLokaal aangenomen, gesteund door Groen Links, het Raadsvoorstel wordt aangenomen.
Raadsvoorstel 18 Vaststellen bestemmingsplan Trade Port Noord Klaver 1 Oost
Registratienummers: 15-1815 15-2285 15-2286 15-2289 en 15-2302,
Raadsvoorstel wordt aangenomen
Raadsconsultatie 5: Armoedebeleid,15-1909 15-2312 15-2313 en 15-2314
VVD wil mensen uit de armoede halen door ze aan een baan te helpen.
CDA maakt zich zorgen over het bereiken van de juiste doelgroepen in de campagne om burgers inzicht te geven in de weg naar een oplossing voor hun armoedeproblematiek.
PvdA is blij met de inzet van armoedebestrijding vooral bij en voor kinderen. 

SP maakt zich ook zorgen over het proces van informatievoorziening. Belangrijk is dat vooral het taboe rond armoede wordt weggenomen.
Lokale Democraten wil burgers uit hun isolement te halen. 
“Geef ze geen vis maar een hengel”.
VenLokaal. Voorlichting dicht bij de mensen is van groot belang. 4.000 Kinderen in Venlo leven in armoede en kunnen niet deelnemen aan sport, verenigingen en dreigen in isolement te komen. VenLokaal wil regelmatig op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen. 

D66; termen als zelfredzaamheid en participatie zijn moeilijk uitvoerbaar als je in armoede leeft; de overheid zal hierbij moeten helpen en begeleiden.
GroenLinks roept op tot solidariteit; 14.000 burgers, waarvan 4.000 kinderen leven in Venlo onder of op de armoedegrens.

UIT DE RAAD GEKLAPT! (Maart 2015)

woensdag 25 maart 2015

Klik op de onderlijnde blauwe dossiernummers om doorgeleid te worden, gewoon doorklikken en niks aantrekken van wachtwoorden…

Weinig spannends deze week wat betreft raadsvoorstellen.

Raadsvoorstel 9 Verklaring van geen bedenkingen, wordt als hamerstuk aangenomen, zie 15-547

RV 11 Vaststelling bestemmingsplan Natuurlijke oever Lomm en Baarlo, wordt aangenomen, zie 15-1421 , 15-1424 , 15-1426 , 15-1427 , 15-1432 , 15-1433 en 15-1441

RV 12 Vaststellen bestemmingsplan Laerbroeck, wordt als hamerstuk aangenomen, zie 14-13627 , 15-1455 , 15-1458 , 15-1460 , 15-1461 en 15-1463

RV 13 Vaststellen bestemmingsplan Villawijk Stalberg Oost, wordt aangenomen,  zie 15-895 , 15-1374 , 15-1375 en 15-1377

Lees meer: UIT DE RAAD GEKLAPT! (Maart 2015)

Nieuwsbrief VenLokaal

sept
6

06.09.2017 19:00 - 22:00

sept
13

13.09.2017 19:00 - 22:00

sept
20

20.09.2017 19:00 - 22:00

sept
27

27.09.2017 19:00 - 22:00

okt
4

04.10.2017 19:00 - 22:00

okt
11

11.10.2017 19:00 - 22:00

okt
12

12.10.2017 19:00 - 22:00

okt
25

25.10.2017 19:00 - 22:00

nov
8

08.11.2017 19:00 - 22:00

nov
22

22.11.2017 19:00 - 22:00

Kalender Venlokaal

loader