nieuwsbrief_4_2014


Wat vluug den tiëd……!!!!!

ven05Vooral in de decembermaand hoor je deze uitspraak weer overal om je heen. Weer een jaar voorbij, wat is er toch allemaal gebeurd?  Het is voor ieder mens goed om daar eens af en toe bij stil te staan. Kijk vooral terug op de goede dingen die zijn gebeurd en geef jezelf eens een schouderklopje voor je eigen bijdrage hieraan.

Maar natuurlijk is er nog genoeg werk aan de winkel in 2015. Wij als redactie zijn daar dan ook alweer druk mee bezig. Maar eerst kunt u deze nieuwsbrief gaan lezen, waarschijn-lijk dicht bij de kachel of verwarming. Geniet ervan, wij hebben ons best gedaan. Wij wensen u prettige feestdagen en alle goeds voor 2015!!!

Leon van den Beucken, Gé Vervoort

 

De kracht van Venlo-Zuid....

Als je Venlo-Zuid zegt, dan zeg je ook Gerard Cornelissen. Een gewone man van 65 jaar, met veel sociale contacten, connecties en lijntjes. Hij weet wat er in Venlo-Zuid speelt. Ook nog eens lid van VenLokaal. Rond 2010 constateert Gerard dat de betrokkenheid in de buurt langzaam doodgebloed is. Dat zit Gerard niet lekker en hij besluit de handschoenen op te pakken. Gebruik makend van zijn contacten probeert hij ook anderen te enthousiasmeren om de buurt beter leefbaar te maken. Hij ondervindt daarbij gaandeweg ook dat hoe dichter de medebewoners bij een probleem wonen, des te groter de bereidwilligheid om mee te werken is.

Rond 2012 richt Gerard een groot bewonersnetwerk op. Dit netwerk is dan wel geen vereniging of stichting, maar heeft wel structuur. Vier keer per jaar wordt er overlegd met de diverse klankboard groepen die opgericht zijn. Enerzijds is zo’n klankbordgroep gericht op een specifiek probleem, anderzijds op een bepaald gebied. Op het moment dat het probleem verholpen is wordt de klankboard groep opgeheven of verplaatst naar een gebied waar het probleem nog wel bestaat. Van tijd tot tijd worden er weer nieuwe geboren.

Iedere buurt heeft zijn eigen problemen, maar parkeerproblematiek en zwerfvuil zijn toch wel kenmerkend voor het gehele stadsdeel.

Een groot succes wat parkeren betreft is een handtekeningenactie die gehouden is voor en door de bewoners van de Doctor Cuypersstraat. Ze konden hun auto niet meer kwijt voor de eigen deur. Omdat anderen, die in de binnenstad gingen werken, deftig hun plekken innamen. Hier – en ook in de Sophiastraat en een deel van de Sinselveldstraat is nu een betaald parkeren zone ingesteld, waardoor er veel meer plek gekomen is.

Ook zijn er flinke successen geboekt op het gebied van zwerfafval. Twee keer per jaar is er een grote opschoondag, waar tientallen mensen aan meewerken. “De rol van de scholen in de problematiek is heel positief”, vertelt Gerard. Scholen in Venlo-Zuid hebben hun eigen wijk geadopteerd. De leerlingen houden dagelijks hun gebied bij. Een mooi voorbeeld hierbij is de Witveldschool. Ook andere scholen in Venlo, zoals het Valuascollege, volgen dit voorbeeld.

Er gebeurt nog meer in Venlo-Zuid: zo werden er met Sintermerte door wijkbewoners oliebollen verkocht. Een deel van de opbrengst ging naar een goed doel: “kinderen in armoede”. Dat geeft voldoening en verbindt.

De samenwerking met de gemeente is volgens Cornelissen behoorlijk verbeterd de laatste jaren, hoewel de klachten-afhandeling wel eens te wensen over laat. Maar Gerard is positief: er komt toch meer structuur. De samenwerking tussen school, de buurt en de gemeente leidt binnenkort tot een presentatie. De grote kracht van Gerard Cornelissen is, mensen bewustmaken, verbinden, op de juiste plek actief maken en enthousiasmeren. En vervolgens resultaat boeken. Daar doe je het voor.

Kleinschalige (burger) initiatieven worden gemakkelijker gemaakt

De burger de ruimte geven, zelf mee laten beslissen over hoe zijn of haar leefomgeving eruit komt te zien. Dat past bij VenLokaal. Dit doe je door bijvoorbeeld geld uit buurt-budgetten of het SAM-fonds beschikbaar te stellen of door te faciliteren. Maar als gemeente moet je het onze initiatief-nemende inwoners ook op andere manieren gemakkelijk en plezierig maken. Dat geldt ook voor onze inwoners die voor zichzelf op eigen terrein een plan willen realiseren. Er is goed nieuws.

Kleinschalige bouwprojecten worden voortaan eenvoudiger en vooral veel sneller behandeld. Daarmee heeft het College onlangs ingestemd. Er komt een nieuwe gedragslijn die de burger tijd en geld gaat besparen. De nieuwe aanpak wordt over een jaar geëvalueerd.

Onder kleinschalige projecten worden bijvoorbeeld speeltoe-stellen, schuurtjes, speeltoestellen vijvers en aanbouwen verstaan.

De nieuwe, eenvoudige procedure duurt nog maar maximaal 8 weken. Voorwaarden zijn wel dat de plannen ruimtelijk inpasbaar zijn en geen problemen geeft voor het milieu. Mochten er toch bezwaren van anderen komen, dan treedt de uitgebreide, langere procedure in werking. Bovendien zal de leges omlaag gaan.

Het is voor de inwoners van Venlo wel raadzaam om zich eerst goed te laten informeren door de gemeente of hun initiatief wel als kleinschalig aangemerkt kan worden. De gemeente zal de randen van de wet opzoeken, maar wel in de lijn met het aankomend nationale beleid. Bovendien past deze aanpak heel mooi in het coalitieprogramma en sluit zeker aan op de speerpunten van VenLokaal.

BLERICK

Gratis parkeren in centrum Blerick

Met het afschaffen van het betaald parkeren in Blerick, is een wens van veel ondernemers en winkelend publiek vervuld. Vanaf 1 oktober 2014 kan iedereen gratis parkeren in dit stadsdeel. De partijen VVD, CDA, PvdA, Lokale Democraten en VenLokaal dienden woensdag 24-09-2014 een motie in om het betaald parkeren af te schaffen. De motie werd met een flinke meerderheid aangenomen. Met het afschaffen van betaald parkeren is ook een wens van VenLokaal in vervulling gegaan.

BELFELD

Het Belfeldse  “Superweike”.

Pieter en Geert Gerritzen nemen zelf de regie over de eigen omgeving

Heel vaak horen wij die zin: “daar moeten ze maar eens wat aan doen”, als we ons ongenoegen over een situatie willen spuien. Dat hoor je in de kroeg, op een feestje, op het werk, of op straat. Wie zijn “ze” dan eigenlijk? Ze, is dat altijd maar de overheid, of andere inwoners? Of ben ik dat niet zelf?

Pieter en Geert Gerritzen uit Belfeld moeten zich deze vraag ook hebben gesteld. Met daden hebben ze uiteindelijk het antwoord gegeven. Door “gewoon” te beginnen de handen ferm uit de mouwen te steken. Voor het belang van de kern en de wijk.

Een jaar of negen geleden begon het met het bijhouden van het speeltuintje aan de Berkenhoflaan in Belfeld. Vooral onkruid en zwerfafval weghalen. Niet ver van die plek lagen toen de resten van het “Superke” weg te kwijnen. Pijnlijk om te zien, want er waren grootse plannen destijds. Maar kijkend hiernaar kwamen de heren Gerritzen wel op het idee om er een speelweide van te maken. Van het een kwam het ander en in augustus was er de aftrap van het zogenaamde “Superweike”.

De werkzaamheden gingen van start met veel enthousiasme. Veel werk deden ze zelf, maar tijdens topdrukte kregen ze gelukkig ook helpende handjes toegestoken. Bijna dagelijks reden de gebroeders Gerritzen met de tractor en de gereedschappen naar de Berkenhoflaan. Het resultaat is schitterend. Belfeld heeft weer haar eigen dierenweide, grenzend aan een speeltuin en makkelijk bereikbaar voor alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s. VenLokaal bedankt jullie van harte voor de geleverde inzet.

Alternatieven als deze kunnen worden gesteund door het SAM

Fonds van de gemeente Venlo. Voor info raadpleeg: venlo.nl/wonen_milieu

TEGELEN

De gemeente Venlo heeft budget gevonden voor het uitvoeren van enkele verkeersmaatregelen in Tegelen.  Men heeft uiteindelijk €60.000 bij elkaar weten te schrapen. Op dit moment zijn er een aantal zaken in uitwerking. Hieronder een overzicht hiervan.

  • 7 Langsparkeerplaatsen op de Grotestraat tussen café Staccato en Plein 1817.
  • 3 Langsparkeerplaatsen Grotestraat thv. het Wilhelminaplein.
  • Bereikbaarheid Smidsplein (omdraaien rijrichting).
  • Bewegwijzering parkeerplaatsen.

Verder wordt er gewerkt aan een ontwerp voor het aansluiten van de rotonde op de parkeerplaats bij  Albert Heijn. Uitvoering hiervoor is voorzien in het voorjaar van volgend jaar. De inschatting is nu dat alle hierboven beschreven maatregelen voor het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd.

Wat betreft een blauwe zone zal een apart traject worden opgestart, omdat dit uiteindelijk aan de gemeenteraad zal moeten worden voorgelegd i.v.m. de structurele financiële consequenties.

VENLO

Venlo wil leefbaarheid verbeteren met ‘luisteren en loslaten’

Meer dan ooit wil de gemeente Venlo ruimte geven aan inwoners om gezamenlijk keuzes te maken voor hun wijk. Om deze ambitie waar te kunnen maken, is goede samenwerking tussen betrokken partners en wijkbewoners noodzakelijk. De gemeente zal intensiever en vaker vanuit een positieve grondhouding moeten leren meedenken met initiatieven die in de wijk ontstaan. Luisteren, loslaten en vertrouwen geven zijn daarbij cruciaal. Pilots in Steyl en de Blerickse wijk Klingerberg gaan fungeren als proeftuin om de nieuwe werkwijze in de praktijk te brengen.

De gemeente Venlo heeft de ambitie uitgesproken om de leefbaarheid in wijken en kernen steeds vaker vorm te geven in samenspraak met inwoners en maatschappelijke partners. Deze ambitie maakt duidelijk dat de huidige werkwijze vanuit de gemeente tegen het licht moet worden gehouden. De gemeente zet daarom ook in op de doorontwikkeling van wijkgericht werken door bestaande instrumenten, zoals dorpsontwikkelingsplannen, wijkoverleggen, dorpsraden en projectgelden op basis van ervaringen uit de pilots te evalueren.

“De tijd dat de gemeente bepaalt wat goed is voor de wijken, ligt definitief achter ons,” stelt wethouder Henk Brauer. “Actieve inwoners weten prima wat er in hun wijk speelt en wat er nodig is”. De gemeente moet inwoners meer vertrouwen schenken, goed naar hen luisteren en meedenken in oplossingen. Zonder onnodige regels en procedures op te werpen. Dat is de opgave waar we voor staan. Daar willen we, samen met inwoners en andere partijen in de wijk, mee aan de slag.” 

MUSEUM VAN BOMMEL VAN DAM

Het is een beetje een merkwaardig verhaal waarmee de heer van Bommel, effectenmakelaar te Amsterdam, in de late jaren zestig stad en land afreist.

Ik heb zoveel kunst dat mijn huis te klein is geworden. Als u voor mij een nieuw huis bouwt, met daaraan een museum voor mijn verzameling, mogen er ook andere mensen naar komen kijken.

In Amsterdam en Zwolle piekeren ze er niet over om hem zijn zin te geven. Maar in Venlo komt in 1969 de lobby op gang.  Lei Alberigs, directeur van de Culturele Dienst van de gemeente weet de burgemeester er warm voor te maken.  Die zorgt ervoor dat Venlo het eerste museum voor moderne kunst in Limburg krijgt, genoemd naar Maarten van Bommel en zijn vrouw Reina van Dam.

Museum van Bommel van Dam wordt op 16 oktober 1971 officieel geopend door Commissaris van de Koningin Ch. Van Rooy. Gebrek aan presentatieruimte leidt begin jaren tachtig tot een uitbreiding. Architect Van London ont-werpt een nieuwe ontvangsthal en een tweede tentoonstel-lingszaal. Met deze nieuwe vleugel, op 25 november 1985 geopend door cultuurminister E. Brinkman, bereikt het Museum van Bommel van Dam zijn huidige omvang.

We zijn nu ruim 40 jaar verder.

Toekomst Museum van Bommel van Dam

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober werd de raad verzocht akkoord te gaan met de in het Bedrijfsplan voor Museum van Bommel van Dam ‘Meer museum, meer bezoe-kers, meer synergie’ uitgezette koers en de randvoorwaar-den waarbinnen dit gerealiseerd kan worden.

Een plan dat uitgaat van gezamenlijke huisvesting met het Limburgs Museum  door de aanbouw van een museumvleugel voor MvBvD die fysiek aansluit bij de bestaande publieks-voorzieningen van het Limburgs Museum.

De hoofdlijnen van het bedrijfsplan zijn:

  1. Twee merken verbinden in één gebouw
  2. Collectie op orde brengen
  3. Nieuwe huisvesting voor MvBvD
  4. Klantgerichter tentoonstellingsbeleid.

De kosten

Omdat MvBvD een sterk merk is wordt het museum binnen de samenwerkingsconstructie als eigen merk gepositioneerd zodat er sprake is van twee identiteiten onder één dak.

In deze samenwerkingsvorm bedraagt de structureel beno-digde exploitatiesubsidie voor MVBVD € 750.000 per jaar.

In het eerdere transitieplan is gerekend met een benodigde exploitatiesubsidie van € 1 miljoen op jaarbasis na verzelf-standiging. De aanvullende besparing uit het plan van het Limburgs Museum komt voort uit verlaging van de loon-kosten door het in elkaar schuiven van de organisaties.

De investering van de aan te bouwen vleugel wordt inclusief inrichting geraamd op € 6 miljoen.

Dit bedrag kan voor een groot deel gedekt worden uit de ruimte die ontstaat door de extra besparing ad € 250.000 die in de voorgestelde samenwerkingsvorm binnen de ex-ploitatie van MvBvD gerealiseerd wordt. Daarnaast kunnen, indien de raad bij de begrotingsbehandeling positief besluit, de middelen voor noodzakelijk achterstallig onderhoud MvBvD ad € 1.625.000 (voorstel begroting 2015) worden aangewend voor de nieuwbouw. Verder wordt een beroep gedaan op de provincie voor het verkrijgen van een eerder toegezegde bijdrage voor Fase II Museumkwartier van € 750.000 (hierover is nog nader overleg nodig). Met genoemde middelen zou de investering volledig gedekt zijn.

Eenmalige kosten transitie:

Indien het museum zoals voorgesteld vanaf eind 2015 zijn deuren sluit om zijn aandacht volledig op de transitie te kunnen richten, kunnen de kosten hiervan voor een groot deel binnen bestaande middelen worden opgevangen.

De transitiekosten die niet binnen de bestaande museum-begroting kunnen worden opgevangen betreffen de kosten voor de weerstandsreserve en een sociaal plan voor het personeel.

De benodigde weerstandsreserve voor de zelfstandige Stichting MvBvD is geraamd op € 130.000 eenmalig op het moment dat de verzelfstandiging wordt voltrokken.           

En verder:

Doel van de efficiencyslag (één gebouw, één organisatie, geen dubbelfuncties) is om het voor MvBvD noodzakelijk budget te verkrijgen voor het maken van aansprekende tentoonstellingen en evenementen met bekende merken en/of namen, zodat op termijn ten minste 25.000 beta-lende bezoekers op jaarbasis MVBVD bezoeken en daarmee hogere eigen inkomsten kan realiseren, en om extra kosten op te kunnen vangen voor professioneel beheer en behoud van de collecties van de gemeente en Museum van Bommel van Dam.

Vervolg

Het college zal in nader overleg gaan met Provincie Limburg en Stichting Limburgs Museum om in de komende tijd het plan in een bredere context te belichten. De gemeenteraad wordt in de eerste helft van 2015 geïnformeerd over de voortgang in het proces.

Buurtbemiddeling Venlo beter vindbaar dankzij nieuwe website

Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproble-men, criminaliteit en alcohol.

Maar liefst 27 procent van de Nederlanders heeft wel eens last van omwonenden en 6 procent van de Nederlanders heeft vaak overlast van de buren. Dat kan gaan om geluidsoverlast, rommel, erfafscheidingen, pesterijen en andere zaken. Marcel van Vliet, coördinator van Buurtbemiddeling Venlo, is content met de nieuwe website. “Tijdig met elkaar in gesprek gaan is dé oplossing voor problemen tussen buren. Daardoor wordt escalatie voorkomen en de ervaring leert dat de burenruzie in twee van de drie situaties wordt opgelost dankzij de helpende hand van buurtbemiddelaars. Doordat men via deze laagdrem-pelige website snel terecht komt bij Buurtbemiddeling Venlo, kan in gesprek worden aangegaan.

Bemiddeling versus rechtspraak

Het grote verschil tussen Buurtbemiddeling en een door de rechter opgelegde oplossing is volgens van Vliet de bewust-wording die ontstaat in de gesprekken tussen buren. “Onder begeleiding van de buurtbemiddelaar gaan beide partijen met elkaar in gesprek. Het onafgebroken gehuil van een baby is ineens een stuk minder storend als je weet dat het kind ziek is en de ouders er alles aan doen om het stil te krijgen. In de gesprekken krijgen buren begrip voor elkaars situatie en daardoor is een oplossing sneller gevonden. Legt de rechter een oplossing op, dan is daarmee nog niets aan het onderlig- gende probleem en de burenrelatie zelf gedaan.

Uiteraard blijft Buurtbemiddeling Venlo ook telefonisch bereik-baar via tel. 077-3558840, of via e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VENLO GEEFT FORT UIT HANDEN AAN MARKTPARTIJEN

De gemeenteraad van Venlo staat achter de plannen voor het KazerneKwartier. Tijdens de raadsvergadering op 26 november stemde een ruime meerderheid in met een verdere uitwerking van “het Fort van Venlo, het initiatief van Twister Media Group, Wyckerveste en VolkerWessels

De raad verbond wel enkele voorwaarden aan het plan. Zo dient het fort een belangrijke plek in te nemen en moeten er duidelijke afspraken over de werkgelegenheid gemaakt worden. De grondprijs hoort maartconform te zijn.

De gemeenteraad nam een tussenbesluit. Het definitieve voorstel wordt de komende maanden verder uitgewerkt waarna medio 2015 een definitief besluit wordt genomen.

Tegelen vroeger……………..en nu           Deel   2.

De ontstaansgeschiedenis  van het ziekenhuis van Tegelen

Al in 1911 klopte burgemeester van Basten Batenburg bij de zusters van de “Goddelijke Voorzienigheid” aan, met het verzoek een ziekenhuis te bouwen. Er was geen deskundigheid en ook geen geld. Toch werd in 1913 begon-nen met de fundamenten. De bouw stopte het jaar daarop toen ook de wereldoorlog uitbrak.

In 1926 werd de bouw pas hervat en betaald van de salarissen van de zusters onderwijzeressen. De kinderen betaalden een kwartje schoolgeld in de mand. Zuster Angelica verzamelde het inkomen van de vijftig scholen.

In 1956 werd besloten een nieuwbouwplan te ontwerpen. In november 1960 vond de eerste steenlegging plaats voor het nieuwe Sint Willibrord ziekenhuis aan de Raadhuislaan, capaciteit 268 bedden. De bouw duurde 4 jaar. Het zieken-huis werd zes november 1964 officieel in gebruik genomen.

WILLIBRORDUS  MOZAIEK

Het nieuwe ziekenhuisgebouw werd verrijkt met een groot mozaïek dat aangebracht is in de voorgevel van het gebouw. Een kunstwerk van grote allure. Groot vanwege de afmetingen- het mozaïek heeft een oppervlakte van 140m2- maar meer nog vanwege haar hoge artistieke gehalte. Daan Wildschut maakte het ontwerp voor dit kunstwerk dat werd uitgevoerd door Atelier Flos in 1962 – 1963.

Het verbeeldt de aankomst van enkele mannen. In de linkerhoek van het mozaïek is te zien hoe een ziekenverzorgende een patiënt verzorgt. Het is een unieke afbeelding. In de vroege Middeleeuwen was het afbeelden van zieken nog gewoon, maar in de tijden daarna was het afbeelden van patiënten in een ziekenhuisomgeving taboe.

Het oude ziekenhuis werd omgebouwd tot verpleegstershuis en  verpleeghuis. Bij de ingebruikneming op zeventien no-vember 1967 gaf men het gebouw de naam ’t Peske mee, verwijzend naar de doorwaadbare plaats in de beek, die vroeger op die plek stroomde.

Het Tegelse ziekenhuis was een klein ziekenhuis. Even verderop in Venlo stond het St. Joseph ziekenhuis. Ook de ziekenhuizen van Venray en Horst werden bij de besprekingen betrokken.  De fusie van het Sint Willibror-dus ziekenhuis met het Sint Joseph ziekenhuis werd na langdurig overleg op 26 november 1970 een feit. Al snel daarna werd besloten een nieuw ziekenhuis te gaan bouwen, het Sint Maartens Gasthuis, tegenwoordig VieCuri.

De plek waar het ziekenhuis werd gebouwd, was uniek, precies tussen Tegelen en Venlo en aan de oever van de Maas. Het Sint Maartens Gasthuis was december 1983 klaar, precies voor Kerstmis. Daar vele patiënten de Kerst-mis thuis vierden, kon er gemakkelijker over gehuisd worden. Met de ingang van het nieuwe jaar werd het ziekenhuis volledig in bedrijf genomen. Koningin Beatrix heeft het ziekenhuis op vrijdag 24 augustus 1983 officieel geopend.                         

KERST  EN  NIEUWJAARSWENS

Het einde van  het jaar is weer in zicht

De straten worden weer mooi en gezellig verlicht

We hebben samen met u fijne dagen gehad

Natuurlijk zit er voor 2015 nog veel meer in het vat.

Ook dit jaar komt de Kerstman naar ons land

Op de Kerstdagen gedraagt iedereen zich even galant

Kerst betekent voor velen, tijd en genegenheid voor elkaar

Na het Kerstdiner gaan we langzaam op naar het nieuwe jaar

Een Nieuwjaar vol goede voornemens en plannen

Natuurlijk  gaan wij ook het komend jaar de redac-tie van onze nieuwsbrief  weer bemannen

Wij wensen u veel geluk en gezondheid toe in het nieuwe jaar

En staan ook dan weer met nieuwe info voor u klaar.

Leon en Gé

 

COLOFON

Lay-out:  Gé Vervoort, Anton Vos

Aan deze uitgave werkten mee:

Leon van den Beucken

Gé Vervoort

Anton Vos

De volgende nieuwsbrief komt eind maart 2015 uit.

Kopij insturen vóór uiterlijk: 10 maart 2015

Naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

nieuwsbrief_1_2015

Nieuwsbrief 87 jaargang 2015-1

Schermafdruk2015 03 2317.13.09

Doendenkers (Oogsttuin Marianum Venlo-Oost). 

Samen aanpakken, in plaats van te roepen “daar moesten ze iets aan doen’’ of op Facebook zeggen hoe het moet. Doendenkers! Dat is de naam van een TV documentaire, een gezamenlijk project van KNHM en L1. Er wordt ook stilgestaan bij het initiatief Oogsttuin Marianum in Venlo Oost. Uitgelegd hoe een burgerinitiatief ontstaat, hoe het verder wordt opgepakt en wat het resultaat is. Wat komt er allemaal bij kijken als je zelf aan de slag gaat om je dorp, wijk of buurt te verbeteren? Waar lopen initiatiefnemers tegenaan en wat zijn successen? Bezoek deze website (hier klikken).

 

In 2015 komt u mogelijk in aanmerking voor een zogenaamde koopkrachttegemoetkoming.

Eind oktober 2014 is er vanuit Den Haag een koopkrachttegemoetkoming beschikbaar gesteld. Ook aan de gemeente Venlo. De laagste inkomensgroepen tot maximaal 110% van het sociaal minimum konden een extraatje krijgen. In Venlo kwamen daarvoor circa 6.380 huishoudens in aanmerking. De minima die bekend waren bij de gemeente Venlo kregen dit automatisch gestort. Inwoners die dachten hiervoor in aanmerking te komen zoals zelfstandigen zonder personeel konden via de website van de gemeente Venlo een aanvraagformulier invullen en indienen. Ze hoefden daartoe alleen inkomensgegevens over september 2014 te overleggen. De tijd was voor de gemeente Venlo erg kort (twee maanden) om het bedrag van totaal ongeveer € 498.000 te verdelen. In januari 2015 sloot de mogelijkheid tot aanvraag. Er is nog ruim € 100.000 over van dit bedrag. Als u denkt dat u ervoor in aanmerking had kunnen komen, houd dan in 2015 goed de media, o.a. de website van de gemeente Venlo, in de gaten. Bezoek deze website (hier klikken).

 

Participatie: Nieuwe populieren in Belfeld. 

Er zijn nog veel kale plekken in Venlo en een inwoner van Belfeld kwam met het idee jonge populieren te poten. Bomen zijn niet alleen mooi om te zien, ze zijn absoluut noodzakelijk. Bomen laten de wereld ademen. Je moet het volgens de initiatiefnemer niet enkel gemeente breed zien, maar ook wereldwijd. Het plantmateriaal was geregeld zonder kosten. Nadat met de gemeente was overlegd waar er gepoot kon worden en hoe dit te organiseren, kon hij aan de slag. Het resultaat mag er zijn. Wellicht dat in de toekomst ook op andere plekken in Venlo aanplant van nieuwe bomen kan plaatsvinden. De enthousiaste Belfeldenaar staat er in de toekomst open voor. Het is te hopen dat er meer van dergelijke mooie initiatieven van de grond komen. “De burger aan zet”, dat is de leuze van deze tijd. Iedereen heeft zeggenschap over de eigen omgeving, iedereen kan de schop oppakken. De gemeente kan zorgen voor extra handjes en materiaal. VenLokaal onderhoudt ook bij dit soort initiatieven goede contacten met de gemeente en als er mensen zijn die een dergelijk initiatief in een andere wijk willen ontplooien neem dan contact op met VenLokaal.

 

Verkeerssituatie rondom BMV Velden.

De Veldense inwoners hebben zich in ruime meerderheid (bijna 70%  was voor) uitgesproken voor een verbeterde Verkeer Regel Installatie bij de kruising Markt Rijksweg in plaats van een rotonde zoals die eerder besloten was. Wij vinden de mening van de inwoners van Velden belangrijk. Ook is het initiatief genomen om te bekijken óf en wát de verdere mogelijkheden waren. Hieruit is een langzaam verkeer doorsteek voortgekomen die inmiddels is aangelegd. Ook wordt er nog gekeken naar aanvullende maatregelen op het kruispunt Schandeloseweg en Jan Verschuren singel (plateau). Beide maatregelen zijn afgestemd met de Dorpsraad. Nu blijkt er geen rotonde komt maar dat het kruispunt heringericht wordt met nieuwe verkeerslichten en wordt  de Schandeloseweg voor een flink deel opgepakt vanaf het kruispunt met de N271. We zijn dan ook nog aan het bekijken of het mogelijk is om hier een reconstructie van dit wegvak uit te voeren en terug te brengen naar 30 km per uur en of andere snelheid beperkende maatregelen uitvoerbaar zijn. Ook hierbij is de Dorpsraad nadrukkelijk betrokken. Op dit moment worden diverse opties uitgewerkt. Zodra bekend is wat de mogelijkheden civieltechnisch en financieel zijn wordt dit natuurlijk ook aan de buurt gepresenteerd. Al jaren een doorn in het oog in verband met het fietsverkeer van schoolgaande jeugd is de fietsverbinding over het vrij liggende fietspad de Oude Venlose weg naar Venlo en dan de oversteekplaats ter hoogte van de Van-de-Grintenstraat. Er is een ontwerp en na afstemming wordt binnen kort begonnen met de verbeteringen. De voorstellen om meer verlichting op de provinciale weg N271 aan te brengen is op verschillende manieren bij de provincie neergelegd. Wij blijven de vinger aan de pols houden. In overleg met een bewonersgroep in Schandelo is afgesproken om het fietspad bij de slinger ter hoogte van huisnummer 62 tot 66 vrij te maken. Dit wordt uiteraard afgestemd met de Dorpsraad waarna snel met de uitvoering gestart kan worden.

 

Zorgelijk plekje in Hout-Blerick.

De kas aan de Holleweg te Hout-Blerick was vroeger een mooie kas maar is nu een eigenlijk een smet op het mooie dorpsgezicht geworden. Hout-Blerick verdient het dat de kas tot het verleden  gaat horen. Er zit wat beweging in. De eigenaar, de wijkraad en de gemeente zijn in een opbouwend gesprek, maar er moeten nog wat procedurele zaken afgewikkeld worden. Wordt vervolgd…

 

 

 

Zwerfafval Venlo Zuid.

In Venlo Zuid zijn ze er helemaal klaar mee. Zwerfafval! Diverse klankboardgroepen, en individuele “doendenkers” vinden elkaar. Hun aantal groeit. En dat is nodig. Volgens Gerard Cornelissen is er in het voorjaar in dit stadsdeel weer een brede vergadering waar besproken gaat worden hoe er meer structuur te krijgen is in het opruimen van zwerfafval en de organisatie hiervan en een beeld krijgt welke straten er het slechtst aan toe zijn. De gemeente Venlo heeft onder andere twee afvalkarren, een soort van golfkarretjes, ter beschikking gesteld. Er wordt meteen gescheiden op deze karretjes. Eén wagentje wordt gestationeerd bij de Witveldschool en de andere is voor Winkelplein Zuid en van daar uit kan de wijken in getrokken worden. Het is prachtig dat er initiatieven ontstaan om zwerfafval op te ruimen. Venlo Zuid wordt te vaak gezien als een wijk met problemen. Maar de werkelijkheid is dat hier mensen wonen, die er iets moois van willen maken, opstaan en de mouwen opstropen. Een goed voorbeeld voor Venlo! Nog beter is het als er niets wordt weggooit. Het betalen van gemeentelijke heffingen of het afwezig zijn van een vuilnisbak in je directe omgeving is nooit een vrijbrief om het klakkeloos op straat te gooien. Spreek elkaar erop aan als je ziet dat het mis gaat!

 

Zwerfafval in Venlo Noord.

Onze reporter en raadslid Marjan Schuman bericht: “ik stap samen met collega raadsleden binnen bij  Sef Janssen van het wijkoverleg Venlo-Noord in de Witte Kerk en ontmoet Daatje de ondersteunster, Fred Baars, de kwartiermaker en een deel van het Sociale Wijkteam. Het grootste deel van de wijk ligt er goed bij: nieuwe huizen, verzorgde straten. Dat wist ik al van mijn wandelingen die ik af en toe hier maak. Bij een serie oude naoorlogse flats waar minimale huren worden betaald en waar hoe kan het anders, mensen wonen die een minimaal inkomen hebben, is het anders. We brainstormen hoe het probleem kan worden aangepakt. Containers plaatsen en gratis in laten storten? Een opruimactie opzetten met de buurt? Meer opruimen door de gemeente? Sef vertelt dat er altijd een percentage mensen zijn die 'zoe weinig in ut kupke hebbe, det ut eur gewoen luk.' Fred Baars, kwartiermaker, gelooft in het principe van verbindingen leggen: mensen met elkaar in contact brengen waardoor er vanzelf oplossingen ontstaan. Samen een kerstboom plaatsen in de wijk, bracht mensen met elkaar in contact. Nu staan ze elkaar bij met zaken als boodschappen doen, eens koken voor elkaar en zij maken weer een praatje. Er zijn veel goede zaken tot stand gekomen. Wie weet, denk ik, kan er dan ook samen opgeruimd worden, als de gemeente faciliteert. We hebben de oplossing niet paraat.  We willen een volgende bijeenkomst organiseren met professionele vrijwilligers, betaald en onbetaald uit de buurt. Gaat het lukken? Ik zal de problemen bij onze fractie onder de aandacht brengen, dat is zeker. De volgende dag rijd ik met mijn auto bewust langs de rijen flats: het is erg.”

   

Doe mee!

In de gemeenteraad vinden jaarlijks twee belangrijke zaken plaats. De behandeling van de begroting en de behandeling van de Kadernota. Kadernota? Begroting? Aan het eind van het jaar stellen we de begroting vast. Hoe veel geld hebben we in kas en loopt alles nog zoals gedacht en moeten we nog iets bijstellen? Net als thuis. Eén keer per jaar denk je eens na of wat je binnenkrijgt en wat je zoal uitgeeft nog wel in balans is. Kun je alle eindjes nog aan elkaar knopen of moet je tóch maar besluiten om in te grijpen en bijvoorbeeld het abonnement op de omroepgids of de krant op te zeggen? In april behandelen we de Kadernota; hier kan de Raad kaders stellen die dan weer aan het eind van het jaar in de begroting worden verwerkt. Net als thuis. Ga je dit jaar van het vakantiegeld op vakantie of doe je er iets anders mee, bijvoorbeeld helemaal niks omdat je het tekort op je rekening moet aanvullen? Koop je dit jaar voor de kinderen nieuwe brillen of wacht je nog een jaar omdat de verzekering dan een hogere aanvulling vergoedt? Strategische vragen dus. In april is in Venlo weer de Kadernota aan de orde. Wat willen we aanpassen? Wat gaan we wel en wat gaan we niet doen? De 5 raadsleden van VenLokaal denken te weten wat nodig is, maar is dat wel zo? We hebben de inbreng van de samenleving nodig, van de burger, van de belastingbetaler! Dus stuur ons ideeën, wensen, oplossingen, opdrachten die we mee moeten nemen en moeten uitonderhandelen in de Raad. Doen! Meedoen! Meedenken! Het is immers jullie belastinggeld!

 

Het Jaomerdal. 

Het Jammerdal, ofwel Jaomerdal op zijn Venloos en Tegels, is een natuurgebied dat de moeite van een bezoek waard is. Er zijn genoeg wandelroutes uitgezet en het gebied is van diverse kanten te bereiken. Prachtige meertjes, elzen- en eikenbossen en natuurlijk de hoogteverschillen. Het ligt namelijk op de overgang tussen midden en hoog terras. Je vindt hier de  hazelworm, kamsalamander, zandhagedis en oeverzwaluw, ook groeit er het duizendguldenkruid. Het gebied ligt tussen Tegelen en Venlo. Het Limburgs Landschap beheert hier zeker 39 hectare natuurterrein. Hoe komt dit gebied nou aan zijn naam? Ooit liep er een weg door dit gebied dat we nu kennen als Jaomerdal. Deze weg vormde de verbinding tussen het Duitse Leuth en het dal van de Maas in de buurt van Swalmen. Op het hoog terras in Leuth bevond zich een kamp van de Romeinen. Een legioen van de toenmalige keizer Julius Caesar trok in 54 voor Christus over deze weg en werd in de val gelokt door ene Ambiorix, leider van de stam der Eburonen. Vele soldaten werden met grof geweld gedood of zwaar verwond. In oude teksten van Caesar wordt precies omschreven hoe hier de toegetakelde soldaten geleden hebben. "Het was een geschreeuw en gejammer in het dal". Het hulpgeroep en gejammer van de gewonde soldaten zou dagenlang tot in de verre omtrek te horen zijn geweest. Dit verklaart de naam van het dal: het Jaomerdal. Günter Nonninger uit Leuth en Harry Bouten uit Panningen hebben hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Voor meer informatie een van de prachtige gebieden van onze gemeente klik hier…

 

Euregio.

De nummer één strategische agenda van de gemeenteraad Venlo is de versterking van werkgelegenheid en economische activiteiten in het kader van grensoverschrijdende activiteiten. Zo hé, een hele mooie volzin. De RaadswerkGroepGrens (RWGG) zet zich in om contacten over de grens te versterken en te verbeteren om zo tot een betere verdeling en invulling te creëren voor onder anderen grensoverschrijdende arbeid. Voorbeeld. In Duitsland zijn te weinig arbeidskrachten te vinden om kindercrèches te bemannen of bevrouwen en in Nederland hebben we er genoeg. De Nederlandse diploma’s worden in Duitsland echter niet erkend en een Nederlandse opleiding wordt in Duitsland fors onderbetaald. Dit soort ongelijkheden moet aangepast worden. Dit is maar één van de vele thema’s die de volgend jaren worden aangepakt. In maart was in Ulft een symposium waar alle grensregio’s in Nederland en Duitsland aanwezig waren en waar door onder anderen de burgemeesters Scholten van Venlo en Bruls van Nijmegen een samenwerkingsverband werd ondertekend om de grensregio’s te versterken.

 

Zwemmen.

Het buitenbad van de Wisselslag in Blerick moet veranderen in een parkachtige omgeving waar ook ruimte is voor buitenfitness, bootcamps en evenementen. Een groepje vrijwilligers heeft een nieuw bedrijfsplan gemaakt voor het buitenbad dat hierin voorziet. Alleen een buitenbad is volgens de initiatiefnemers onrendabel. Daarom is gezocht naar extra mogelijkheden. De initiatiefnemers spreken van een buitenbad van de toekomst waar behalve voor een vette hap ook plek is voor gezonde voeding en zelfs buurtmoestuintjes. Het terrein is bovendien zo groot dat er aparte evenementen zoals sportdagen of buurtfeesten gehouden kunnen worden. Grootste uitdaging is het zoeken van voldoende vrijwilligers om de plannen te realiseren. De organisatie stelt dat er 130 tot 150 vrijwilligers gevonden moeten worden. De gemeente heeft eerder aangegeven geen geld meer te steken in het buitenbad. Dit bespaart de gemeente jaarlijks 100.000 euro. Het college buigt zich de komende weken over de plannen. Wethouder Henk Brauer heeft aangegen vertrouwen te hebben in de initiatiefnemers.

 

Verkeersoverlast.

De gemeente Venlo, de werkgroep A73A74 Belangen, Rijkswaterstaat en het bureau M+P hebben alle problemen besproken die door de bewoners als overlast ervaren worden. Iedereen kreeg voldoende gelegenheid de eigen specifieke belangen te verwoorden. Zowel het probleem van de Zuiderbrug als die van de Vossener werden besproken en toegelicht. Ook is een aantal keer duidelijk gemaakt dat als er oplossingen zijn waardoor het budget wordt overschreden dit aangekaart moet worden bij de gemeente en RWS. Uit de brainstorm ronde zijn vervolgens diverse mogelijke oplossingen aangedragen voor de geïdentificeerde probleemgebieden. Deze zullen door Bureau M+P op een groslijst gezet worden waarnaevaluatie volgt. Volgend overleg gepland voor 11 mei. Onze fractieondersteuner Lau Kuijpers houdt ons op de hoogte…


DAT WAS HET WEER! TOT OVER 3 MAANDEN!

COLOFON

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. 

 

            

Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo.

 

Lay-out:  Anton Vos

De volgende nieuwsbrief komt eind juli 2015 uit.

Kopij insturen vóór uiterlijk: 10 juli 2015

Naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

nieuwsbrief_2_2015

Nieuwsbrief 87 jaargang 2015-2

 

S.A.M. : Beachvolleybalveld Belfeld; SAM-gelden voor 2015 al op.

 

De S.A.M.-(Stad van Actieve Mensen) gelden zijn voor 2015 weer helemaal opgebruikt. Er zijn in onze gemeente kennelijk steeds meer individuen of groepen die iets moois in de eigen omgeving willen opbouwen. Iedereen die een burgerinitiatief heeft, kan komend jaar weer bij de gemeente Venlo een beroep doen op dit fonds.

In Belfeld is in het late voorjaar gelukkig nog wel een mooi beachvolleybalveld gerealiseerd middels dit fonds. Een aantal meiden uit het dorp vond het tijd worden dat de plak, waar vroeger de Leygraafschool stond, op te leuken. En dat dit gelukt is, kun je zien op de foto. Dank jullie wel voor de inzet! Zie ook de website van de gemeente http://venlo.nl/wonen_milieu/wonen/Pages/SAM-fonds.aspx

 

Bezoek aan voedselbank

 

Als lid van werkgroep Kind en Armoede van stichting Bindkracht gaat raadslid  Marjan Schuman samen met de andere leden op bezoek bij de voedselbank in Tegelen. Fer Hoedemakers, voorzitter van de voedselbank, vertelt op boeiende wijze. Hij is blij met het maatschappelijk ondernemerschap van veel bedrijven die gratis voedsel leveren. Toch is er tekort aan verse groenten, fruit en babyvoeding; zaken die vooral voor kinderen belangrijk zijn. De voedselbank is een bedrijf met veel vrijwilligers en er is sprake van een fikse logistieke organisatie: voedsel wordt opgehaald, gecontroleerd, opgeslagen, verdeeld in pakketten en gedistribueerd. Mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket hebben een leefgeld van € 200,- per maand. Om de drie maanden wordt gecheckt of dit leefgeld inmiddels is verhoogd en of zij dus niet meer in aanmerking komen voor een pakket. Men kan maximaal drie jaar een pakket ontvangen. Er is een toenemende behoefte aan voedselpakketten; veel mensen zijn door de crisis in problemen geraakt. Onder de mensen zijn veel alleenstaanden. Opvallend is dat er weinig ouderen bij zijn. Mogelijk heeft dit ook te maken met schaamte. Als pakketten worden afgehaald kan er een kopje koffie worden gedronken. Zo ontstaan  contacten. Dit leidt vaak tot onderlinge zelfhulp.


Contactgegevens van voedselbank zijn:
postadres: Hoekstraat 2 5931 GJ Venlo-Tegelen
telefoon: aanbieden voedselpakketten:  06 5550 5050
aanvragen voedselpakketten: 06 4801 6316
e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                    website: www.voedselbankvenlo.nl
bankrelatie: NL39RABO0173844693

 

Passiespelen 2015

 

 In Tegelen kunt u van 10 mei t/m 13 september genieten van een spectaculair schouwspel van de 20ste editie van de Passiespelen. De openluchtspelen in Tegelen begonnen in 1926. Toen vond de oprichtingsdatum van de Tegelse Openluchtspelen plaats in Café Den Gouden Herberg. Tegelen maakt voor het eerst kennis met de Passiespelen in het jaar 1931. In 1932 vindt de 2de reeks Passiespelen plaats. In 1934 wordt het oorspronkelijke comité openluchtspelen omgezet in de Stichting Passiespelen. In 1935 vindt de 3de reeks opvoeringen plaats van het Passiespel. Ondanks de oorlog worden in 1940 toch de passiespelen gespeeld. De 6de reeks van opvoeringen vindt plaats in het jaar 1950. Het aantal bezoekers kwam dat jaar tot 150.000. Er werden dat seizoen 35 voorstellingen gespeeld. In 1955 vindt de 7de reeks opvoeringen plaats. Dit jaar trekt een record aantal toeschouwers naar De Doolhof t.w. 160.000.

In 1960 vindt de 8ste reeks van opvoeringen plaats. De eerste besprekingen hebben als onderwerp te komen tot een overkapping van ca. 4500 zitplaatsen. De tijd die gemoeid was met deze overkapping dwong het bestuur van de Passiespelen af te wijken van de normale cyclus van het om de vijf jaar spelen. In 1966 wordt over de publieke tribune een overkapping gebouwd. Vanaf dit moment kent Tegelen een prominente boog in het centrum. Door de werkzaamheden van de overkapping start in 1967 de 9de reeks Passiespelen. Door de hoge kosten van de overkapping en het dalend aantal bezoekers kwam de stichting Passiespelen in financiële moeilijkheden. Niet in 1970 maar in 1971 werd met een bescheiden aantal van 14 voorstellingen getracht, de spelen voor Tegelen te bewaren. De 11de reeks opvoeringen vindt in 1973 plaats. De 12de reeks opvoeringen trekt in 1975 met 15 voorstellingen 40.000, vooral jonge mensen, naar Tegelen. In 1977 bestaan de Passiespelen 50 jaar. In 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 en 2005 vinden respectievelijk de 13de, 14de, 15de, 16de, 17de en 18de reeks van opvoeringen plaats. In 2010 speelt men voor de 19de keer het verhaal over de laatste dagen in het leven van Jezus. Om ervoor te zorgen dat het dit jaar ook weer een mooi Passiespel wordt is regisseur Cees Rullens verzocht om hierover de scepter te zwaaien. Het stichtingsbestuur van de Passiespelen is in 2015 heel erg verheugd wederom  een onvergetelijk theaterstuk aan te kunnen bieden:  “Lente in Galilea. Een Passiespel”, van de Vlaamse auteur Patrick Lateur. Je wederom verbazen, verwonderen, verdiepen. De voorstellingen vinden plaats in openluchttheater De Doolhof in een overweldigend decor.

 

Buitenbad Blerick: volgend jaar open, maar nog meer vrijwilligers gewenst

 

 Het was eigenlijk de wens van de initiatiefnemers om deze zomer nog het buitenbad open te krijgen. Maar de tijd van de voorbereiding was simpelweg te kort. Een aantal onduidelijkheden en vragen, met name op het gebied van veiligheid, moesten eerst worden opgeheven. Er zijn nu heldere afspraken gemaakt, waardoor de gemeente het zwembad met vertrouwen kan overdragen aan de vrijwilligers, aldus wethouder Henk Brauer. Initiatiefnemer Wim Weijmans: “ We zijn blij dat de kogel nu definitief door de kerk is en we een akkoord hebben van de gemeente. We kunnen nu beginnen met alle voorbereidingen zodat het zwembad volgend jaar ook echt een aantrekkelijke recreatieplek is waar veel meer te doen is dan alleen zwemmen. Er is nog genoeg werk aan de winkel.“ Om in 2016 volledig open te kunnen gaan zijn er nog circa 100 vrijwilligers nodig die gemiddeld 4 uur per week hun steentje bij willen dragen. Wie als vrijwilliger aan de slag wil, kan zich melden viawww.buitenbadgrootvenlo.nl

 

Dorpsontwikkelingsplan Arcen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dorpsontwikkelingsplan Arcen is op 3 juni aangeboden in de gemeenteraad Venlo. Een mooi en overzichtelijk document waarin in een vijftal uitvoeringsprogramma’s de ideeën en voorstellen zijn uitgewerkt. Er is een verkeerscirculatieplan voor heel Arcen, en er worden dorpsommetjes gerealiseerd met rustplekjes voorzien van toeristische informatie. Een andere wens is één gezondheidscentrum met huisarts, tandarts, fysiotherapeut en apotheek.

Dit is maar een kleine greep uit het plan. Het volledige dorpsontwikkelingsplan of een samenvatting ervan, kunt u in de onderstaande link bekijken De prioriteiten in het uitvoeringsprogramma worden bepaald in het samenspel van dorpsraad, verenigingen, werkgroepen en de gemeente. http://www.dedorpsraadarcen.nl/nieuws/eindresultaatdop

 

Begraafplaats Belfeld

 

Vrijwilligers: de gemeentelijke begraafplaats in Belfeld.

Twee donderdagen per maand steekt een groep Belfeldenaren de handen uit de mouwen op het Gemeentekerkhof Belfeld. Verreweg de meesten zijn allang gepensioneerd. Ze vormen voor onze samenleving de “zilveren kracht”. Het wordt niet altijd en door iedereen gezien: maar het zijn wel deze mannen die ervoor zorgen dat de begraafplaats er altijd piekfijn bij ligt. Met de gemeente is afgestemd welke taken bij de gemeente liggen en welk werk de vrijwilligersgroep op zich neemt.  Puik werk ! Bedankt.

Het Jezusbeeld kent een rijke historie; het heeft op meerdere plekken in het dorp gestaan onder andere vlakbij het Groene Kruis gebouw. Nu staat het op de begraafplaats. Meerdere inwoners van Belfeld is al opgevallen dat het Jezusbeeld in erg slechte staat is maar onze navraag leerde dat de gemeente al  met een restaurateur en transporteur heeft gesproken en dat - zodra deze restaurateur de tijd en de mogelijkheid heeft - het herstel van dit mooie beeld wordt opgepakt.

 

Venlo-Zuid steeds een beetje schoner

 

De straten van Venlo-Zuid ogen, wat betreft zwerfafval, steeds schoner. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, mag dit al geconstateerd worden aldus Gerard Cornelissen, een actieve en betrokken man die de wijk kent als zijn broekzak en die vele initiatieven toont, op verschillende gebieden. Met regelmaat brengt Leon van den Beucken een bezoek aan Gerard en aan Venlo-Zuid om zich voor VenLokaal op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Er komen steeds meer burgers bij die vrijwillig een deel van hun tijd geven aan de samenleving om de straten weer schoon te krijgen.  Scholen helpen mee. Behalve dat het samen opruimen van zwerfafval de straten weer mooier maken, leidt het tot onderling contact en weer andere initiatieven. Positief is ook dat de twee coffeeshops in Venlo-Zuid zelf ook hun directe omgeving mee helpen schoon te houden. Nog beter zou zijn, dat iedereen zijn eigen rommel in de bakken zou doen, of mee naar huis nemen. Overigens wordt er met de gemeente goed contact gehouden en krijgt de Waterhoenstraat er bijvoorbeeld  3 afvalbakken bij en worden er op de “snoeproutes” andere bakken geplaatst. Dit op verzoek van de wijkraad.

 

Velden en omgeving

 

De officiële opening en ingebruikneming van het BMV-gebouw ‘De Vilgaard’ in Velden ligt inmiddels al weer ongeveer een half jaar achter ons. De inwoners van Velden beginnen zich in te passen en het gebouw begint zich te voegen naar de gebruikers. Dit alles ging natuurlijk niet zonder slag of stoot maar door de niet-aflatende ijver, diplomatie en tact van diverse helpers (hartelijk dank Martine !) beginnen de doelgroepen aan elkaar te wennen en tekent zich een soepelheid af in de organisatie. Uiteraard zijn er zaken die nog geregeld moeten worden: zo denken we bij VenLokaal nog steeds goed na over gepaste oplossingen van verkeersveiligheid en dan met name de oversteek op de Rijksweg bij Bouten. Ook blijft de interessante vraag: wat zouden we allemaal met het gebouw kunnen doen en willen we dat ? Te denken valt dan aan: ruimte voor creatievelingen (schilderen, tekenen, breien), een praatje maken of spelletje doen, reparatie van eenvoudige (elektrische) apparaten, info-spreekuur professionele kracht gemeente, de krant lezen aan een ruime leestafel, - clubje vormen enz. enz., kortom: legio mogelijkheden. En ook hier geldt weer: uw inbreng is van vitaal belang dus laat het ons weten aub.

 

Bereikbaarheid gemeente Venlo

 

We krijgen nog regelmatig vragen van onze inwoners hoe we de gemeente Venlo kunnen bereiken. Daarom heeft VenLokaal voor u de mogelijkheden op een rijtje gezet. 

Telefonisch contact:  14077 (spoedeisende meldingen het beste telefonisch)

Meteen een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;  geeft u in de onderwerpregel aan welke  vraag of klacht u heeft, geef in uw tekst een duidelijke vermelding en geef ook uw adres en telefoonnummer door. Ga rechtstreeks naar de website, klachten en meldingen:

 

http://www.venlo.nl/gemeente_en_beleid/meldingen-en-klachten/Pages/Meldingen.aspx

Maak gebruik van de Venlo app.: http://venlo.nl/gemeente_en_beleid/stadswinkels/Pages/Appgemeenteinfo.aspx

U kunt ook de Buitenbeter app.downloaden, op uw telefoon http://www.buitenbeter.nl/apps  

Deze apps geven u de mogelijkheid een foto te maken van een probleem en, samen met een

korte omschrijving, te verzenden naar de gemeente. Het wijst zich vanzelf en is gebruiksvriendelijk. De GPS doet automatisch zijn werk en bepaalt waar u zich bevindt. Uw bericht gaat automatisch naar de goede gemeente en krijgt antwoord. Buurtbemiddeling nodig? Praten is altijd beter. Maar als je een conflict met je buren hebt, kun je ook een beroep doen op Buurtbemiddeling Venlo. Telefonisch bereikbaar via tel. 077-3558840, of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onderhandelingen overname kringloopwinkel “Het Pakhoes”

 

Ons raadslid Marjan Schuman kreeg uit haar netwerk informatie van werknemers en vakbond dat “Het Pakhoes” van WAA zou worden overgenomen door een commerciële partij. Daarbij zouden maar 30 werknemers overgenomen worden van de 60 kwetsbare WAA werknemers die daar nu werken. Daarop stelde zij vragen in raadsvergadering van 27 mei jl. aan wethouder Testroote die verantwoordelijk is voor de veranderingen die gaande zijn in Wet Sociale Werkvoorziening.

Marjan Schuman: “Het bieden van een zinvolle werkomgeving aan hun WSW werknemers is een van de eerste taken van de WAA.

1.  Welke baangarantie hebben de werknemers die niet worden overgenomen door de    

     commerciële partij?

2.  Welke baangarantie hebben de werknemers die wel worden overgenomen als het niet lukt  

     bij de nieuwe werkgever?

3.  Hoe staat het met de borging van het hergebruik van materialen in “Het Pakhoes”?

4. Veel mensen met weinig inkomen zijn aangewezen op “Het Pakhoes” dat gebruikte maar

     nog steeds bruikbare goederen tegen een lage prijs te koop aanbiedt.

     Hoe is dit geborgd?”

De antwoorden waren als volgt :

er kon niet worden ingegaan op de oplossingen voor werknemers die niet worden overgenomen door een derde partij, aangezien men nog in de intentiefase van de onderhandeling zit. Er zal met de doelgroep zorgvuldig worden omgegaan. De derde partij voert in diverse gemeenten vergelijkbare taken uit op het gebied van kringloopwinkels. Hij lijkt dus een logische partner om de functies van Het Pakhoes over te nemen. VenLokaal wil de vinger aan de pols houden voor deze kwetsbare groep werknemers. Marjan vroeg om geïnformeerd te worden als er meer definitieve plannen lagen. De antwoorden waren weinig concreet. Toch is er ook reden tot tevredenheid. De WAA kreeg aandacht in raad en publiek op tribune.

 

 

Venlo: het paradijs ?

 

Raadslid Luud Pieko is net terug van drie weken vakantie op Sri Lanka. “Als je hebt rondgereisd met het openbaar vervoer derde klasse en hebt overnacht in “Bed & Breakfast” bij  lokale inwoners thuis dan krijg je een goede indruk van zo’n land. De treinen zijn véél slechter dan de Fyra in Nederland, de straten zijn véél minder opgeruimd dan in Venlo, de sociale zekerheid is véél minder goed, zo niet geheel afwezig, dan in “Holland”. Als je daar rondreist dan zie je hoofdzakelijk lachende mensen. In Nederland, waar het véél beter geregeld is, zie je veel minder lachende mensen op straat. Ik ben er van overtuigd dat het in Nederland echter goed wonen en leven is.

Een groot deel van de bevolking verdient het inkomen door de visvangst op zee. In 2006 raasde een Tsunami over Sri Lanka en vernietigde een groot deel van het eiland; zo ook de grote hoeveelheden vissersbootjes. Iedere bron van inkomsten was plotseling verdwenen. Vanuit de hele wereld werden inzamelingsacties gestart. Nou hoor je vaak cynici zeggen dat het geld in de zakken terecht komt van de verkeerde mensen en dat hulp geen zin heeft. Slenterend langs de stranden van Sri Lanka zie je vissersbootjes liggen met naamplaten erop: “Marieke2, Paris5, Henkel3” maar ook “Seacon3”. Hulp en geld inzamelen werkt dus wél; Seacon Venlo heeft - zover ik kon waarnemen - dus minimaal 3 vissersboten gedoneerd, waardoor de vissers weer de zee op konden. Goede zaak Seacon !”

 

Sporen van een spoor

 

Als je denkt aan kleiwinning en pannenfabrieken, dan denk je aan Tegelen en Belfeld. De klei werd langere tijd met een trammetje naar de dakpannenfabrieken gebracht in de dorpen. Dat ging over smalspoor, dat grotendeels langs de gewone weggetjes liep. De kleikarretjes werden eerst door paarden getrokken en later door locomotieven. Zowel in Tegelen als Belfeld liepen van west naar oost aardig wat kilometers smalspoor. Daar zie je niets meer van terug, het is allemaal weg. Hoewel…als je goed zoekt, kom je hier en daar nog een paar honderd meter tegen, overwoekerd door gras en struiken. Zoals hier bij de Heideweg in Tegelen, restant smalspoor, Tegelen smalspoor eind jaren 50, Belfeld, Broekstraat.

 

Zwerfvuil Venlo-Noord een behoorlijk probleem

 

Samen met collega raadsleden stapt Marjan Schuman binnen bij Sef Janssen van het wijkoverleg Venlo-Noord in de Witte Kerk en ontmoet Daatje de ondersteunster, Fred Baars, de kwartiermaker en een deel van het Sociale Wijkteam. Het grootste deel van de wijk ligt er goed bij: nieuwe huizen, verzorgde straten. Dat weet Marjan al van haar wandelingen die ze daar af en toe maakt. Bij een serie oude naoorlogse flats waar minimale huren worden betaald en waar- hoe kan het anders - mensen wonen die een minimaal inkomen hebben, is het anders. Ze brainstormen hoe het probleem kan worden aangepakt. Containers plaatsen en gratis in laten storten? Een opruimactie opzetten met de buurt? Meer opruimen door de gemeente? Sef vertelt dat er altijd een percentage mensen is  die 'zoe weinig in ut kupke hebbe, det ut eur, ondanks gooie wil, gewoen neet luk.' Fred Baars, kwartiermaker, gelooft in het principe van verbindingen leggen. Samen een kerstboom plaatsen in de wijk bracht mensen in contact. Nu staan ze elkaar bij met zaken als boodschappen doen, koken voor elkaar en zij maken weer een praatje. Er zijn goede zaken tot stand gekomen. Wie weet, denkt Marjan, kan er samen opgeruimd worden, als de gemeente faciliteert. We hebben de oplossing niet paraat.  We gaan een volgende bijeenkomst organiseren met betaalde en onbetaalde professionals. Marjan zal de problemen bij onze fractie bespreken. Ze weet dat onze hele fractie zich zorgen maakt om de vervuiling die op een aantal plaatsen in onze stad schrikbarend begint te worden.
De volgende dag rijdt Marjan met haar auto bewust langs de rijen flats: het is erg.

 


DAT WAS HET WEER! TOT OVER 3 MAANDEN!

COLOFON

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. 

 

            

Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo.

 

Lay-out:  Anton Vos

De volgende nieuwsbrief komt eind september 2015 uit.

Kopij insturen vóór uiterlijk: 10 september 2015

Naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

nieuwsbrief_3_2015

Nieuwsbrief 89 jaargang 2015-3

 

VenLokaal in Velden

Jaarlijks vindt in september in het centrum van Velden een gezellige en drukbezochte Jaar– en Kindermarkt plaats. Deze markt is onderdeel van de Dorpsfeesten Velden met een driedaags muziekprogramma in de feesttent en buitenactiviteiten. Deze feesten worden sinds 1979 georganiseerd door Stichting Dorpsplein Velden. Werd het evenement in de beginjaren gehouden ter ere van het vernieuwde marktplein en de nieuwe sporthal “De Visgraaf” te Velden, in de loop der tijd is het uitgegroeid tot een evenement van formaat in de regio. Ook dit jaar vond deze Jaarmarkt plaats op zondag de 13e en VenLokaal was er van de partij. In deze kraam gingen marktbezoekers in gesprek met de aanwezige “VenLokalers” die vooral benieuwd waren naar wat er anders of beter zou kunnen in hun dorp, stad of wijk. Het was de bedoeling dat bezoekers dit schreven, in de vorm van een korte zin, op één van de wedstrijdformulieren. En dat deden velen met enthousiasme vooral ook omdat men er een luxe taart mee kon winnen.

Uit de vele inzendingen werd de pakkendste bijdrage gekozen en afgelopen week bekend gemaakt.  De taart werd gewonnen door de familie Kempen in de Schoolstraat in Velden, die schreef dat ze weer graag het dorpsplein terug wilden om er “ein Hoeskamer van Velde” van te kunnen maken

 

De taart, vakkundig gebakken door Luuk Fleuren, werd overhandigd door onze fractievoorzitter Henny Bosch, op donderdag 24 september in het bijzijn van de nagenoeg volledig opgetrommelde familie. Het was een feestelijke, gezellige bijeenkomst met lekkere koffie en uiteraard taart !!!   

 

 

 

 

 Rondje Belfeld

Raadslid Luud Pieko haalt zijn auto op van de garage en loopt van huis aan de Passerhofweg in Belfeld naar het industrieterrein Blauwwater. Wat komen we zoal onderweg tegen?

 

Eindelijk is na jaren het onderhoud aan het groen bij het gasoverslagstation aan de kruising Passerhofweg en Kaaloor door de Gasunie weer uitgevoerd. Ziet er een stuk beter uit!

Richting Blauwwater onder het treinviaduct door komen we eerst nog langs een bankje langs de fietsroute Maasduinen. Hier wordt intensief gebruik van gemaakt en is een aanwinst voor de omgeving!

De industrie en “nog iets” op Blauwwater…

 

Deregulering (afschaffen) kapvergunning.

We willen af van bureaucratie, en we willen dat de burgers meer verantwoordelijkheid dragen. Daarom heeft de gemeenteraad het college opgeroepen de kapvergunning af te schaffen. Maar dat betekent niet dat alle bomen zomaar gekapt mogen worden! Samen met de inwoners zal de gemeente een lijst opstellen. Op deze lijst komen waardevolle bomen, bosjes, lanen en houtopstanden te staan. Wethouder Brauer is hier blij mee, en geeft over deze ontwikkeling aan: "Iedereen heeft recht op een prettige leefomgeving. Het groen 

in de wijk is hierin een belangrijke factor. Daarom is het goed dat juist de inwoners kunnen aangeven welke bomen belangrijk zijn. De gemeente is slechts ondersteunend in dit proces." Het is van belang dat een boom een bepaalde waarde heeft, dat kan zijn ecologische waarde, maar ook cultuurhistorische of beeldbepaalde waarden. Een boom moet wel gezond zijn, en de veiligheid speelt een rol. Burgers kunnen bomen aanmelden voor dit register, als ze vinden dat deze waardevol zijn voor henzelf, de wijk of gemeente. Het maakt daarbij geen verschil of deze bomen op gemeentelijke grond of dat ze particulier eigendom zijn. Er is uiteraard al een lijst van bomen en bosjes die zowel de gemeente als ook  b.v. het  Limburgs Landschap al als waardevol aangemerkt hebben. De suggesties vanonze inwoners worden daaraan toegevoegd. Bewoners kunnen hun bijdrage leveren door een melding openbare ruimte op de website, of via de Venlo-app. te doen. De concept lijst wordt eind oktober aangeboden; particulieren van wie bomen ook op de lijst staan, worden door de gemeente benaderd. Iedereen krijgt bovendien de gelegenheid op dit register te reageren.  Ook komt eind van het jaar een digitaal boekje op de website van de gemeente; hierop staan de meest bijzondere verhalen over bomen.

 

Kinderen horen gelijke kansen te hebben in opvoeding en onderwijs.

Per 1 januari 2015 heeft deze regering veel veranderd in de verschillende financiële regelingen voor ouders. Een opvallende verschraling is het wegvallen van de 20% toeslag van het minimumloon voor alleenstaande ouders in de bijstand. Een grote wijziging, die nu problemen gaat opleveren, is het wegvallen van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten WTO 17-. Dit was een inkomensafhankelijke, financiële bijdrage voor ouders van kinderen die jonger dan 18 jaar zijn en die een voltijdsopleiding volgen in het M.B.O., het volwassenonderwijs of een erkende particuliere opleiding. In plaats van deze regeling wordt het maximale bedrag aan kind gebonden budget voor ouders met kinderen van 16 en 17 jaar verhoogd. Dat komt neer op € 67 per maand. Ouders die leve n rond de armoedegrens kunnen dit bedrag vaak niet opzij zetten voor schoolkosten.

Het wegvallen van deze regelingen blijkt vooral de leerlingen van 16 en 17 jaar uit arme gezinnen te treffen. Deze jongeren zijn leerplichtig, maar hebben nog geen recht op een Ov-kaart en studiefinanciering. De rekeningen van de mbo-scholen kunnen hoog oplopen. Bij een horeca opleiding is een net pak om stage te lopen en werkkleding om in de keuken te staan noodzakelijk. Gesprekken die leden van werkgroep Kind en Armoede Venlo hebben gevoerd met ook de mbo-opleidingen hadden als uitkomst, dat ouders die van een inkomen rond het sociale minimum moeten leven, dit niet kunnen betalen. Volgens de wet moeten scholen voorzien in leermiddelen die nodig zijn om de opleiding te volgen en mogen scholen alleen voor andere niet verplichte extra’s een rekening naar de ouders sturen. In de praktijk is het anders.  Stichting Leergeld Nederland die o.a. bijdraagt in schoolgeld indien ouders hierin door omstandigheden niet kunnen voorzien, trok al landelijk aan de bel met een persbericht en ontvangt ook in Venlo aanvragen hiervoor. Officieel hoeft stichting leergeld hier niet in te voorzien omdat het tot het pakket hoort waarin de mbo- school zelf moet voorzien. Daarom dringt stichting leergeld erbij de scholen op aan om het voorgeschreven pakket van verplichte leermiddelen kritisch te bekijken. In de vragen van aan college van B & W van Venlo van 20 juli verzoekt Marjan Schuman het Venlose college na te gaan, hoeveel ouders van mbo-ers  in Venlo het schoolgeld niet of nauwelijks kunnen betalen. In Venlo leven  immers ongeveer 4.000 kinderen in armoede. Ze vraagt of het college inoverleg wil treden met de Stichting Leergeld, mbo-scholen en andere belangrijke partners, om dit knelpunt op te lossen. Marjan vindt dat in Nederland alle kinderen, ongeacht of het gezin arm is of niet, gelijke kansen horen te hebben op een opleiding. Marjan Schuman is Raadslid voor VenLokaal, en tevens lid werkgroep Kind en Armoede van Stichting Bindkracht Venlo.

 

Vervallen panden in onze gemeente makkelijker gesloopt

Op de foto zien we een vervallen pand aan de Putterweg in Velden. Na meldingen van inwoners van Velden is dit pand toegevoegd op de lijst van vervallen gebouwen waar we niet blij mee zijn en die eigenlijk aangepakt moeten worden. Na de uitspraak van Wethouder Brauer: “Als er gebulldozerd moet worden, dan moet dat maar geregeld worden”, zijn eigenaren van de zwaar vervallen en onveilige panden aan de Antoniuslaan te Venlo-Zuid en de hoek Parallelweg Prinsenstraat te Venlo-Oost, dringender aangesproken en inmiddels zijn deze al gesloopt. Voor de laatste twee werd afgelopen zomer een vergunning verleend. Ook de kassen in ’t Ven zijn aangepakt. Het wordt de gemeente wat makkelijker gemaakt om “puisten” te verwijderen. Dit komt door de vorig jaar ingevoerde welstandsnota. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gedwongen sloop zijn, dat de gebouwen flink gevaar opleveren en/of zeer ernstige afbreuk doen aan de beeldkwaliteit. Beiden zijn nadelig voor de leefbaarheid. VenLokaal houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

Buitenbad Wisselslag definitief open in 2016

Nadat de gemeenteraad in 2012 besloten had, dat recreatief buitenzwemmen (net zoals bij zoveel gemeenten in Nederland) geen taak van de gemeente meer is, heeft Henny Bosch van fractie VenLokaal middels een Motie opgeroepen om inwoners de ruimte te geven om het beheer over te nemen. Een burgerinitiatief - dat ook een nieuwe impuls aan het buitenbad wil geven – ontstond vrij snel. Een belevingsvol vitaliteitspark waarin niet alleen de functie van buitenzwembad centraal staat. De kogel is definitief door de kerk. Het buitenbad van zwembad de Wisselslag is volgende zomer weer geopend. De huurovereenkomst tussen de initiatiefnemers en de gemeente Venlo is getekend onder toezicht van wethouder Brauer, door Roel Versleijen, Jacques Smeets en Wim Weijmans. Eerder werd nog gepoogd om dat al dit zomerseizoen te laten gebeuren, maar het was gewoon veel te kort dag om alles correct en veilig te regelen.

De zomer van 2015 is voorbij. Tot de zomer van 2016 kunnen we van het binnenbad gebruik maken. VenLokaal verheugt zich op het geplons in de Blerickse buitenlucht volgend jaar. Zoals al gezegd beperkt het zich niet alleen tot buiten zwemmen. Er zijn tal van recreatieve activiteiten en evenementen. Innovatie, ontmoeten, sporten, en beweging vormen de brede basis van het Buitenbad Groot Venlo. Er hebben zich al veel vrijwilligers aangemeld om het buitenbad volgend jaar draaiende te houden.

Maar er zijn er nog meer nodig!

VenLokaal wil deze vrijwilligers graag bedanken. We hebben het al vaker gezegd, ze zijn “het cement van de samenleving”. Zie ook: http://buitenbadgrootvenlo.nl/index.html

 

Toch fietspad langs de Maas in Steyl

Er wordt in het tweede kwartaal van 2016 een fietspad aangelegd in de uiterwaarden van de Maas bij Steyl. Nadat er een wijkpeiling is gehouden door de wijkraad, en er gesprekken plaatsvonden met ondernemers, inwoners en instellingen, heeft het college dit besloten. Er werd in april 2014 door het college en de raad besloten tot de aanleg van dit fietspad. Er waren veel bezwaren omdat de ondernemers bang waren dat er door dit fietspad minder bezoekers het centrum van Steyl zouden aandoen. Ook vreesden bewoners dat het fietspad de groene, natuurlijke omgeving van de Maas zou verstoren. Daarop heeft de wijkraad een wijkpeiling gehouden. Hieruit kwam naar voren dat 70% van de bevraagden toch voor de komst van een fietspad in de uiterwaarden is. De peiling en de gesprekken met de bewoners, ondernemers en instellingen waren wel aanleiding om het plan op een aantal punten aan te passen. Zo zal het fietspad uitgevoerd worden in half verharding in plaats van asfalt zodat het beter past in de natuurlijke omgeving. Bovendien komt er een aparte wandelstrook.

Bewegwijzering zal de bezoekers ook verleiden om ook het centrum van Steyl te bezoeken. Wethouder Brauer kijkt met tevredenheid terug naar het verloop van dit proces: “We kunnen natuurlijk niet iedereen tevreden stellen. Maar in dit proces heeft iedereen de ruimte gekregen en benut om zorgen en ideeën over dit plan aan ons te laten horen. Ik ben er van overtuigd dat die input altijd tot betere besluitvorming leidt.” In verband met de verhoogde kans op hoog water in de wintermaanden wordt er niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2016 met de aanleg van het fietspad gestart.

 

 Nieuws uit Venlo-Zuid

Gestaag gaat de omgeving er wat betreft zwerfafval, op vooruit. Gerard Cornelissen meldt dat er zaterdag  17 oktober a.s. weer een grote opschoondag in Venlo-Zuid is. Tussen 10-12 uur zullen bewoners weer meehelpen, net als de vorige keer. Als er meer bekend is over waar en hoe de (nieuwe) aanmeldingen kunnen worden gedaan, zal VenLokaal dit bekend maken op Facebook: https://www.facebook.com/groups/216899551715652/?fref=ts

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving, doe mee!

Bomen doctor Cuypersstraat worden vervangen. Aan de doctor Cuypersstraat staan aan weerszijden van de straat bomen. Op zich niets bijzonders, zul je zeggen. Maar deze bomen zijn erg groot en richten met hun wortels behoorlijk wat schade aan. Complete stukken trottoir zijn naar boven gekomen; overal zie je bobbels en losliggende tegels. Onlangs is er zelfs iemand met een rollator ten val gekomen. Tot grote vreugde van de aanwonenden zullen de bomen dit najaar worden verwijderd en vervangen door de “Sophora Japonia Honingboom”. De schade aan de trottoirs zal ook moeten worden hersteld. We houden het in de gaten.

Antoniusstraat ziet er al iets beter uit…

Bij het maken van een foto van het terrein waar eerst het pand Antoniusstraat 90A stond, kwam iemand uit zijn huis tevoorschijn om zijn vreugde te uiten over het verdwijnen van het pand. Maar het kon er bij hem niet in dat het zo lang heeft moeten duren. Beter laat dan nooit, zeggen we dan maar. Zie ook ons nieuwsbericht over oude, vervallen panden.

 

Industrieel erfgoed, erg goed voor Venlo.

Veel mensen realiseren het zich misschien niet, maar de euregio Venlo is rijk aan een groot industrieel erfgoed. Maar we zijn met zijn allen onbewust hier toch bewust van. Waarom bijvoorbeeld hebben mensen uit Tegelen de geuzenaam “pannekletser” ? Dit heeft allemaal te maken met onze geschiedenis. Tot ver over stads- en landgrens heen is een bron aan rijkdom op dit gebied te vinden. Denk hierbij o.a. aan de kleiwaren- en tabaksindustrie in Tegelen en de druktechnologie in kloosterdorp Steyl. De Euregio Venlo heeft een bijzonder rijk industrieel erfgoed! Dit gezien zijn goede positie op het gebied van innovatie, maakindustrie (respectievelijk nr. 2 en nr. 5 in Nederland) en de internationale positie als Hanzestad. Dit realiserende, kunnen we concluderen, dat zulke rijke historie de binding met de omgeving verhoogt. Er is uit diverse onderzoeken gebleken, dat mensen juist graag in een omgeving willen wonen die “er toe doet”. Mooie en aantrekkelijke locaties in onze gemeente zijn o.a. Nedinsco Venlo, Wagenmakerij Blerick, Tiendschuur Tegelen, Museum van Wasrol tot DVD in Boekend en de Hansenhof in Velden. Door dit meer op de kaart te zetten en in kaart te brengen wordt de aantrekkelijkheid van Venlo vergroot en uitgedragen. Er is nu echter geen samenhangend beleidskader. VenLokaal zet zich hiervoor in en gaat zich ervoor hard maken deze schat in kaart te brengen en mooie routes uit te zetten, waardoor mensen dit kunnen ervaren en beleven. Dit doen we samen met derde partijen zoals de stichting Science and Industry. Concreet willen wij voorstellen om ons rijke industriële erfgoed een belangrijk, zichtbaar en beleefbaar onderdeel te laten zijn van onze gemeenschappen, het Cultuurbeleid en het Venlo Verhaal. We willen de inwoners en bezoekers laten genieten van het rijke culturele industriële erfgoed en routes Industrieel Euregio Venlo creëren. Verder wil VenLokaal verbindingen leggen tussen Euregionale organisaties. Dit kan dan gefinancierd worden door fondsenwerving, provinciale, landelijke en Europese subsidies. Erfgoed is geen last en hindernis maar grondstof en bouwstenen voor toekomstige ontwikkelingen!

 

Natuurschoon in Velden: het Zwarte Water

Onder de rook van Venlo…Slechts één kilometer ten zuiden van natuurgebied “Het Zwarte Water” in Velden, denderen per dag tienduizenden auto’s over de autosnelweg A67 van Duisburg richting Eindhoven of omgekeerd. Bijna niemand die daar rijdt weet, dat hij of zij een prachtig natuurgebiedje passeert. Het Zwarte Water maakt onderdeel uit van een groter gebied genaamd Maasduinen. Het beheer is van Limburgs Landschap. Het gebied is voor wandelaars vrij toegankelijk. Er zijn twee wandelroutes:de witte (5 km) en de groene (3 km) .Onderdeel van het zwart water is “de Venkoelen”, die voor een groot deel gevormd wordt door een meer.

 

De Venkoelen worden al in 1977 bezongen door Frans Boermans en Thuur Luxembourg, in het carnavalslied “As de sterre doa boave stroale”. Je kunt er zeldzame planten treffen op de overgang van water naar land: het waterdrieblad, de adderwortel en de moeraswederik. Aan de oever verblijven karakteristieke broedvogels als kuifeenden, waterrallen en dodaars; blauwe reigers en af en toe ook een grote zilverreiger of lepelaar, jagen er op de aanwezige amfibieën en vissen. Voor meer informatie: http://www.limburgs-landschap.nl/gebieden/zwart-water-venkoelen-de-weerd

 

Sfeermarkten Arcen,

er valt nog te verbeteren, maar in het algmeen zijn de Arcenaren tevreden

De sfeermarkten waren dit jaar op een andere manier toegankelijk dan voorheen. Dit jaar werden de toegangswegen  bewaakt door een beveiligingsbedrijf. Inwoners die in het bezit waren van een kaart met een grote P die staat voor Parkeren, werden doorgelaten. Dus stond die P ook voor passeren. Bezoekers van de sfeermarkten werden naar het parkeerterrein van de Kasteeltuinen geleid. Ook fietsers werden verwezen naar de fietsenstallingen. Dit alles voorkwam de grote parkeerproblemen uit het verleden en was daarom voor veel Arcenaren een welkome verandering. Er zou hard (bekeurend) worden opgetreden tegen doorrijders en degenen die zonder P-kaart op de openbare weg  parkeerden. Er werd echter sporadisch bekeurd. Mogelijk zouden er meer bekeuringen zijn uitgedeeld als er veel overtredingen waren geweest. Helaas heeft men baldadigheid en vandalisme nog steeds niet kunnen voorkomen. Bloembakken, siervazen e.d. werden vernield, bloemen uit voortuinen getrokken. Ook inbraken in auto’s en vernielingen aan voertuigen zijn toch nog voorgekomen. Dit leek te wijten aan het vroege vertrek van beveiligers (soms zelfs al vóór sluiting van de markten) maar vooral dat er na het sluiten überhaupt geen toezicht meer gehouden werd. Daardoor was er veel lawaai en overlast tot diep in de nacht. Een hele verbetering dus, maar ook nog veel te leren. Maar grosso modo zijn veel Arcenaren goed te spreken over de nieuwe aanpak.

Zorgen VenLokaal  om bosgebieden Belfeld, Tegelen en Kaldenkerken: brandgevaar

In toenemende mate worden vooral de bossen tussen Belfeld, Tegelen en Kaldenkerken geplaagd door zwerfafval en grote afvaldump, geluidsoverlast, vernielingen, auto’s en crossmotoren en illegaal vuur stoken. Maar ook in andere natuurgebieden in de gemeente Venlo. Het is een groot probleem en daarbij een Euregionaal onderwerp, aangezien bosbranden niet bij de grenspalen ophouden. VenLokaal maakt zich hierover grote zorgen; een enorme brand, zoals in de zomer van 1976, moet zich in dit prachtige natuurgebied niet herhalen. Niet alleen voor de waardevolle natuur maar zeker ook voor de veiligheid van de mensen. Daarom heeft Leon van den Beucken artikel 44 vragen gesteld bij het college. Deze vragen moeten opheldering geven over de situatie en over een aanpak. We willen onder andere weten of het college van Burgemeesters en Wethouders onze zorgen deelt, of er over dit onderwerp een gestructureerd overleg is en tussen welke organisaties. VenLokaal vraagt of de gemeente in het overleg kartrekker is en in hoeverre Duitse brandweer, politie, gemeente enz. hierin betrokken worden. En we vragen of er verkeersmaatregelen genomen worden. Wordt vervolgd…

 

Oude, verloederde station Belfeld heeft de aandacht

Naamloos028Het oude station van Belfeld sloot in 1938 al de deuren voor personenvervoer maar deed, tot in de zeventiger jaren, dienst als rangeerterrein o.a. voor de keramische industrie ter plekke. Er lagen diverse sporen. Het station is nu eigendom van Steinzeug-Keramo waar ook de leegstaande kleiwarenfabriek toe behoort. De aanblik van ons oude Belvendse station, een gemeentelijk monument, is in- en in triest. Graffiti, verval, geen onderhoud. Gemeenteraadslid Leon van den Beucken heeft het station de laatste tien jaar ook achteruit zien gaan en is onlangs weer poolshoogte gaan nemen en heeft bij de gemeente naar de status en mogelijkheden geïnformeerd. Het lijkt alsof niemand zich nog om dit voorheen prachtige monument bekommert. Maar dat is beslist niet zo. Het pand is in februari dit jaar door de gemeente bezocht; er kwamen hier n.l. al signalen binnen over de slechte toestand van het station. Ook de Heemkundevereniging heeft gevraagd om het industrieel erfgoed in kaart te brengen. Bovendien is er via de wijkcoördinator bekeken of het toezicht op de leegstaande panden kan worden opgevoerd. Heel binnenkort wordt door de gemeente een onderzoeksopdracht uitgezet om niet alleen de cultuurhistorische waarden van het complex (de fabriek plus het station) te waarderen maar tevens om een ontwikkelperspectief te formuleren. Dit laatste is belangrijk om op termijn een reëel uitzicht op herbestemming te hebben. Pas dan zal definitief opknappen een haalbare optie zijn. Als er een plan voor herontwikkeling ligt, kan mogelijk ook een beroep op andere overheden worden gedaan. Voorbeeld hiervan is de provinciale regeling Restauratie en stimulering herbestemming monumenten die wellicht een vervolg krijgt. Voor het station zelf kan voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden een beroep op de subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten worden gedaan. Een ander lichtpunt voor het stationnetje is dat er een nieuwe erfgoedwet aan zit te komen, waarbij de instandhoudingplicht door monumenteigenaren waarschijnlijk aangescherpt zal worden, hetgeen de gemeente in de toekomst meer instrumenten zal geven om het dit monument in de toekomst voor Belfeld te behouden. Indien er nieuws is over het Belfeldse oude station, dan verneemt u dat uiteraard.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

COLOFON

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank.          

Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo.

 

Lay-out:  Anton Vos

De volgende nieuwsbrief komt eind december 2015 uit.

Kopij insturen vóór uiterlijk: 10 december 2015

Naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nieuwsbrief VenLokaal

Geen gebeurtenissen gevonden

Kalender Venlokaal

loader