nieuwsbrief_04_2015

Nieuwsbrief 90 jaargang 2015-4

Station Blerick.

Het station Blerick wordt opgeknapt in samenwerking met ProRail. Eindelijk komt er een lift voor gehandicapten en worden de perrons verbouwd. Maar ook voor het oog is het goed. Marjan: “Fijn is ook dat de tunnel wordt verkort. Dat geeft toch een wat veiliger gevoel. Heel goed dat de gemeente de verbetering van de rotonde bij de Kazernestraat en op- en afritten naar de Eindhovenseweg gelijktijdig ter hand gaat nemen. Zo wordt de duur van de overlast voor de omwonenden veel korter en wordt er 1 miljoen Euro bespaard. Door de aan te leggen op- en afritten wordt Blerick vanaf de Eindhovenseweg veel beter bereikbaar. Dat is goed voor de ondernemers van Blerick en de inwoners”. Hoewel dit vooruit loopt op de definitieve plannen voor het Fort van Venlo, is tijdige aanleg van de benodigde infrastructuur wenselijk. Er ligt geld van de provincie klaar voor de totale gebiedsontwikkeling in de toekomst. Als we nu niet meeliften met de werkzaamheden van ProRail, kunnen we pas in 2019 opnieuw beginnen met werkzaamheden. Dat zou dan grote problemen op kunnen leveren voor “Het fort van Venlo”, de bezoekers en de gemeente. Marjan hoopt echter van harte dat de plannen Fort van Venlo doorgang vinden, want deze zijn mooi vorm gegeven binnen de contouren van het voormalige Spaanse fort. Dit mede dankzij de klankbordgroep waarin omwonenden en leden van het Fort van Venlo zaten. Plannen voor een zwembad op het Kazerneterrein liggen er ook nog.  De verwachting is dat Blerick een mooi Fort krijgt als basis van het “leisure dome” en een “authentic food and handmade market” en een goede wegenstructuur nabij het opgeknapte station. 

Kind en armoede: armoedeconferentie Stichting Bindkracht

Dinsdag 20 oktober was Marjan Schuman op de armoedeconferentie van de stichting Bindkracht. Dit als lid van werkgroep Kind en Armoede en als raadslid voor VenLokaal. Het was er druk. Veel mensen die op een of andere manier bezig zijn met het ondersteunen van personen die armoede hebben op financieel of ander gebied waren aanwezig. Marjan kon al gelijk gaan netwerken met een afgevaardigde van Humanitas.  Deze organisatie geeft ondersteuning aan mensen die financieel hun zaken op orde willen krijgen. Zo wordt voorkomen dat deze mensen niet in nog grotere problemen wegzakken. Goed dit te weten. Ik had al eens iemand met succes hier naartoe doorverwezen. Vaak betreft het personen die niet voor schuldhulpverlening in aanmerking komen maar wel al in een gevarenzone verkeren. Die middag werd er een workshop gehouden over kinderen en armoede. De vraag was o.a. hoe kunnen we voorzieningen van een zogenaamd “kindpakket” toegankelijk krijgen? Het kindpakket wordt momenteel door de werkgroep Kind en Armoede opgezet en moet nog door de gemeente aangenomen gaan worden. Een pasje verstrekken aan gezinnen die in aanmerking komen was een reële optie. Als het gezin eenmaal het pasje heeft, hoeft het niet steeds weer opnieuw zijn situatie voor te leggen.

De paardenkastanjeboom,

ook wel de wilde kastanje genoemd, wordt in Nederland bedreigd door een ziekte. Bomen krijgen bruine vlekken en bloeden donker vocht. De aantasting leidt tot afsterven van de bast en uiteindelijk tot sterfte van de boom. In 2006 werd de veroorzaker geïdentificeerd; een bacterie. Ook in Belfeld heeft dit toegeslagen bij raadslid Luud Pieko. Drie prachtige en statige bomen zijn aangetast. Het is jammer dat uiteindelijk deze trotse boom het veld moet ruimen.

Hoe deden we het in 2015?

De begroting is behandeld en vastgesteld. Wederom een sluitende begroting. Veel onzekerheden maar ook veel uitdagingen en kansen. We hebben het afgelopen jaar weer een aantal zaken bereikt.  Het zwembad in Blerick blijft dankzij inspanningen van VenLokaal en vrijwilligers open. Eén van de speerpunten van VenLokaal, het besparen op inkoop, heeft het afgelopen jaar geleid tot een besparing van 500.000 euro. In het verkeersplan is aandacht gekomen voor de wijken en kernen; 700.000 Euro is er in gestopt. Er komt een eenvoudige “flyer” op één A4-tje waarmee de belastingbetaler wordt geïnformeerd wat er met het belastinggeld gebeurd. Wethouder Henk Brauer heeft samen met burgers gerealiseerd dat er momenteel meer dan 200 aanvragen bij de gemeente in behandeling zijn voor allerhande burgerinitiatieven. We gaan nu op weg naar de Kadernota die in het voorjaar behandeld gaat worden. Hier kunnen we nieuwe kaders stellen, nieuwe wensen formuleren en opnieuw op zoek gaan naar financiële middelen. Wij roepen iedereen op ons te voeden met ideeën, wensen, plannen, dromen, problemen of wat dan ook om jullie stem en wens door te laten klinken in het beleid. Kom op! Doe mee! Draag je steentje bij! Samen maken we de samenleving, samen maken we Venlo, samen maken we je buurt, wijk, kern of straat!

Belfeld: Boomspiegels  Aan het Broek

De bewoners van Aan het Broek in Belfeld hebben de Burendag dit jaar onder andere gebruikt voor het opknappen van de boomspiegels in de parkeerhavens. Dat melden Peter Houwen en Hen Tiggelers, beiden ook bewoners. Op Aan het Broek gaan al jarenlang de handen uit de mouwen voor de verfraaiing van het straatbeeld en een gezellig samenzijn. De boomspiegels verkeren in een slechte staat. De betonnen rand wordt opgedrukt door de boomwortels en op sommige plaatsen zelfs gebroken. De toestand is ter plaatse door de bewoners en de ambtenaren van de gemeente Venlo bekeken. Omdat de stoep nog intact is grijpt openbare werken nog niet in. Zodoende hebben de bewoners bedacht om de boomspiegels van een steigerhouten omlijsting te voorzien die uit het SAM-fonds wordt betaald.

De samenwerking met dorpsraad, stadsdeel-coördinator en beslist de ambtenaar uit het Team Advies en ondersteuning was naar eigen zeggen van de bewoners voortvarend. Onlangs is met het planten van de rozen de laatste hand gelegd aan de boomspiegels en kijken de bewoners terug op een geslaagd project. Er rest slechts één kleine, maar belangrijke kanttekening. Het SAM-fonds laat geen uitgaven voor spijs en drank toe terwijl dit laatste voor een geslaagde activiteit wel van belang is. Het zou fijn zijn als hier enige financiële tegemoetkoming voor bestond. 

Motie VenLokaal met grote raadsmeerderheid aangenomen.

VenLokaal wil inwoners informeren en betrekken bij haar uitgaven. Daartoe heeft Leon van den Beucken voor VenLokaal een motie ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen november. Transparantie, uitleg en verantwoording naar onze inwoners toe geeft draagvlak en vertrouwen. Dat vertrouwen win je volgens VenLokaal onder andere door op een bondige manier uit te leggen waaraan het belastinggeld van burgers wordt uitgegeven. Dat kun je doen door middel van een “begroting in één oogopslag” (ook wel burgerbegroting genoemd) en een financiële bijsluiter bij de gecombineerde gemeentelijke heffingen.  Dit past volgens Leon prima bij de mooie stappen die het Venlose college al heeft gezet wat betreft communicatie en toegankelijkheid, zoals de vernieuwde website en de digitalisering van producten. Voor de precieze uitvoering van de  “begroting in één oogopslag” en de financiële bijsluiter vertrouwen we op het college. Bovendien is de begrotingsbehandeling een geschikt moment om met dit voorstel te komen. VenLokaal wil graag dat we ons hier nu als raad voor uitspreken door middel van de motie “communicatie en verantwoording gemeentelijke heffingen en financiën”. Hieronder een mooi voorbeeld van de gemeente Sittard– Geleen en ook de motie die VenLokaal heeft ingediend en die aangenomen werd.

De gemeente Venlo en financiën.  

De begrotingsbehandeling ligt alweer achter ons. Ons raadslid Gé Vervoort legt in heldere bewoordingen uit hoe het zit met de gemeentefinanciën. Elke gemeente heeft een groot aantal verschillende wettelijke taken en daarnaast ook wensen voor eigen beleid. Hoe wordt dat betaald? De gemeenteraad heeft budgetrecht maar gaat de gemeenteraad ook wel over het geld? Om de uitvoering van alle taken en de gemeentelijke organisatie te kunnen betalen, heeft de gemeente Venlo vanzelfsprekend geld nodig. De inkomsten van de gemeente Venlo bestaan voor grofweg 1/3 uit de uitkering van het gemeentefonds, 1/3 uit de integratie uitkering en specifieke uitkeringen en 1/3 uit eigen inkomsten.

 

De eigen inkomsten van de gemeente Venlo bestaat uit de opbrengst van belastingen, rechten, heffingen en overige inkomsten. De belangrijkste belasting is de onroerend zaakbelasting (OZB) De OZB wordt geheven van eigenaren en huurders van bedrijfsruimten. In Venlo is € 32,7 miljoen van de belastinginkomsten afkomstig uit de OZB. Andere voorbeelden van de gemeentelijke belastingen zijn de parkeerbelasting en de toeristenbelasting. De gemeenteraad beslist over de belastingtarieven. De gemeenteraad mag niet zomaar een nieuwe belasting invoeren. Welke belastingen de gemeente Venlo mag heffen is namelijk vastgelegd in de Gemeentewet, zo is hondenbelasting toegestaan en kattenbelasting niet. De gemeente mag zelf weten waar zij de belastinginkomsten aan uitgeeft. De inkomsten uit de hondenbelasting hoeven niet gebruikt te worden voor het hondenbeleid. Dag mag natuurlijk wel. Voorbeelden van rechten en heffingen zijn de afvalstoffenheffing, het rioolecht en de leges (zoals bouwleges). Ook bij rechten en heffingen beslist de gemeenteraad over de tarieven. Randvoorwaarde daarbij is wel dat rechten en heffingen maximaal kostendekkend mogen zijn. Er mag dus geen winst worden gemaakt. Bij rechten en heffingen is er altijd sprake van een direct aanwijsbare tegenprestatie. (Bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil of het verlenen van een bouwvergunning). Dit is bij belastingen niet het geval. Onder de overige eigen inkomsten (OEM) vallen bijvoorbeeld rente-inkomsten, winsten uit het gemeentelijk grondbedrijf, maar ook de opbrengst van tarieven. Voorbeelden van tarieven zijn abonnementen van de bibliotheek of kaartjes van het zwembad. De gemeente is volledig vrij in het bepalen van de tarieven. Tarieven en leges worden soms door elkaar gehaald. Kenmerkend verschil is dat bij leges altijd sprake is van een overheidstaak (zoals het verstrekken van paspoorten) en bij tarieven (zoals het zwemkaartje) niet. Alle gemeenten ontvangen elk jaar van het rijk een uitkering uit het “Gemeentefonds”. De uitkering maakt deel uit van de algemene middelen van gemeenten. Het is niet geoormerkt geld. De gemeente Venlo is dus vrij om te bepalen waar ze de uitkering uit het gemeentefonds aan besteden. Ook een groot aantal wettelijke taken wordt gefinancierd via het gemeentefonds. De gemeente Venlo is vanzelfsprekend verplicht om die taken uit te voeren. Het is echter aan de gemeente om te bepalen hoeveel geld hiervoor wordt uitgetrokken. Doel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is om alle gemeenten in staat te stellen bij gelijke lastendruk een gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren. De gemeenteraad bepaalt de belastingtarieven en het voorzieningenaanbod. Het gemeentefonds wordt gevoed vanuit de Rijksbegroting. De jaarlijkse groei (of krimp) van het gemeentefonds staat ook wel bekend als het accres. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze het accres aan besteden. Het gemeentefonds is immers vrij besteedbaar en dat geldt ook voor het accres. De verdeling van het gemeentefonds houdt rekening met de kosten die de gemeenten moeten maken (kostenoriëntatie) en de inkomsten die ze zelf kunnen realiseren (draagkracht). Specifieke uitkeringen worden (in tegenstelling tot de uitkering uit het gemeentefonds) onder bepaalde voorwaarden en voor een bepaald doel verstrekt. De gemeente Venlo moet een sluitende begroting hebben. Gemeenten die (bijvoorbeeld door financiële tegenvallers) geen sluitende begroting hebben, komen automatisch onder curatele van de provincie te staan. De gemeente moet dan een plan opstellen om de financiën weer op orde te krijgen.  

 

Vrijwilligers in Velden goed bezig!

Een voorbeeld voor allemaal. Dit jaar “reisde” Leon van den Beucken van Belfeld naar Velden om te kijken hoe het was gesteld met betrekking tot zwerfafval. Het viel hem daarbij op dat er op veel plaatsen in Velden weinig tot geen zwerfafval te zien was. Alles lag er “spik en span” bij, om door een ringetje te halen. Niet veel later stuitte Leon op twee mannen in oranje jassen. Ze waren bezig met opschoonwerkzaamheden en bleken bij een grotere initiatiefgroep te horen.  Al tweeëneenhalf jaar ruimen zij in delen van Velden de troep van anderen op. Dinsdag is hun vaste ophaaldag. In het vroege voorjaar hadden ze sindsdien samen al meer dan 300 grote zakken troep verzameld. De gepensioneerde mannen doen het zonder mopperen, ze willen graag wat voor Velden doen. Ze hoeven er niets voor terug. Als de gemeente er wat voor zou willen geven, dan zouden de mannen graag zien dat het in verenigingskassen terecht zou komen.  Ook Velden ligt vlak aan de grens. “Wat een verschil met Walbeck en Straelen, hoe schoon het daar in verhouding is”, merkt één van de mannen nog op… Wat is dat toch aan deze kant van de grens?

Belfeld: nieuw skatetoestel geregeld door jeugdige inwoner.

Sam Didden uit Belfeld kreeg van wethouder Brauer een compliment tijdens een mooi feestje bij de skatebaan. Want Sam heeft, door een aanvraag te doen bij het gemeentelijke SAM(!)-fonds ervoor gezorgd dat de jeugd van Belfeld een skatetoestel rijker werd. Het toestel, genaamd “de Spain”,  is al in de zomervakantie geplaatst, maar vrijdag 2 oktober werd het toestel officieel in gebruik gesteld. Het KOW (KinderOntspanningsWerk) uit Belfeld zorgde voor een sfeervol feestje met passende, jeugdige muziek en feestelijke discolichten. De skatebaan in Belfeld is een heel groot succes. Het mooie hier is ook dat de plaatselijke jeugd heel goed beseft dat de omgeving netjes moet blijven. Ze vinden het vanzelfsprekend alle rommel in de daarvoor bestemde bak te deponeren of zelfs mee naar huis te nemen als deze een keertje vol is.

Belfeld, Tegelen en Kaldenkerken: brandgevaar, antwoord college op vragen

VenLokaal liet u in de vorige nieuwsbrief van september al weten, ongerust over de situatie op de Steilrand, een waardevol natuurgebied voor onze inwoners. Waardevol om zijn flora en fauna. En ook van waarde voor de recreatie van onze inwoners en toeristen. Vervuilingen, afvaldump, vernielingen, gemotoriseerd verkeer nemen hand over hand toe. Het meest verontrustende is toch wel het toenemende brandgevaar. Door het “vuurtje stoken” neemt het gevaar van grote bosbranden toe. Steeds meer – vaak jongere – mensen weten de weg te vinden, gaan BBQ-en, ruimen hun rommel niet op en malen niet om vlammen en vonken. Leon van den Beucken heeft in de zomer artikel 44-vragen gesteld aan het Venlose college. Graag ziet VenLokaal een structureel overleg met gemeente, politie, brandweer, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en andere belanghebbenden. En niet alleen in Nederland, maar ook bij ons over de grens. Branden en ander onheil houden niet op bij de grens. De gemeente Venlo heeft aangegeven de zorgen van VenLokaal te delen en ook dat er nu nog geen structureel overleg is. Men gaat om te beginnen een overleg voeren met Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer. Venlo ziet in deze problematiek een “initiërende en coördinerende rol” weggelegd. Later kunnen dan andere stakeholders in de overlegstructuur opgenomen worden, ook die in Duitsland. VenLokaal gaat dit de komende tijd goed volgen!

Venlo-Zuid:  verkeer, parkeren en veiligheid

In Venlo-Zuid wonen burgers en kartrekkers die zich laten horen, met suggesties richting de gemeente. Ze gaan voor meer woongenot, leefbaarheid, sociale contacten en veiligheid daar. VenLokaal is regelmatig in goed contact met Gerard Cornelissen, kartrekker in Venlo-Zuid. Gerard meldt aan Leon van den Beucken: “Het bewonersnetwerk Venlo-Zuid heeft een werkgroep Verkeer.  Deze werkgroep houdt zich momenteel bezig met invulling van een integraal verkeersbeleid. Ook parkeren en bereikbaarheid worden hierin meegenomen. Dit alles naar aanleiding van een enquête georganiseerd door de burgers, en ondersteund door de gemeente”. Zo wordt er onder andere op de Emmastraat, Regentessestraat en Kraanvogelstraat soms onverantwoord hard gereden, wat erg gevaarlijk is, vooral voor kinderen. Ook is het erg druk met parkeren. De straten worden soms vol gezet met auto’s van mensen die naar de (binnen)stad gaan winkelen of werken. Er zijn volgens Gerard ook straten die eigenlijk te smal zijn voor tweerichtingsverkeer, zoals de Mariastraat. We hopen dat de gemeente samen met de werkgroep Verkeer uit Venlo-Zuid koppen met spijkers kan gaan slaan.

Hout-Blerick:  aanpak verkeerssituatie Helmesweg

Hoera! De schop is in de grond gegaan. Het is zover. Lange tijd hebben automobilisten en fietsers de Helmesweg samen gedeeld. Nu hebben velen van ons vroeger geleerd dat samen delen fijn is. Maar in dit geval is het echt beter van niet. Vanwege de veiligheid van de fietsers is een “duurzame scheiding “ veel beter. En dat gaat nu gebeuren door de aanleg van het fietspad. Hout-Blerick zal er in ieder geval verkeersveiliger van gaan worden.

 

 

Straelen, werkgroep De Grens

Op 19 november was Luud Pieko op bezoek in de gemeente Straelen, als lid van de RaadswerkGroep “De Grens”. Deze groep van raadsleden houdt zich bezig met de centrale vraag hoe we beter en effectiever kunnen samenwerken over de landsgrens heen. Betere afstemming van diploma’s bijvoorbeeld en het bij elkaar brengen van ondernemers, instanties maar vooral mensen. De stad Stralen reikt jaarlijks “die grüne Couch” uit voor initiatieven die er voor zorgen dat Straelen beter op de kaart komt te staan. Op uitnodiging van burgemeester Hans-Josef Linßen  waren we aanwezig met vijf leden van de werkgroep en wethouder van den Beucken. Het was een gezellige en zinvolle avond met boerenkool stamp en worst na.

Prijsvraag!

In het voormalig zelfstandige Belfeld liep langs het spoor aan de uiterste grens van Belfeld het pad Kaaloor. Dit was, en is nog steeds, onderdeel van de fietsroute 69 Maasduinen en het populaire Steyl wandelpad en wordt door veel fietsers, wandelaars, hardlopers en toeristen gebruikt. Een onverharde weg die doorliep, en nog steeds doorloopt, tot in Tegelen. Enkele jaren geleden werd het gedeelte dat tot het toenmalige stadsdeel Tegelen behoorde geasfalteerd en verhard. Het gedeelte voormalig Belfeld niet. We hebben dus nu in de gemeente Groot Venlo een populaire route die gedeeltelijk verhard en gedeeltelijk onverhard is. Waarom? Wie weet het? Wat is hier aan de hand? Waarom Tegelen wel en Belfeld niet? Stuur uw oplossingen in naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De winnaar van het meest leuke, goede of interessantste antwoord wordt beloond met een vlaai (uit Belfeld).

 

 

 

 

 

 


Raadsleden, fractieondersteuners, secretariaat, en het bestuur van VenLokaal wenst iedereen ontzettend fijne feestdagen en een goed begin voor 2016 toe. Iedereen bedankt voor de goede bijdragen en inbreng in het afgelopen jaar!


Colofon.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo. De volgende nieuwsbrief komt uit in maart 2016.

Kopij uiterlijk insturen vóór  de kerstdagen aan:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

nieuwsbrief_01_2016

Een verborgen parel uit Belfeld  

Karel Wetzels, uitkijkend over “zijn” Belvend op een regenachtige dag in januari…

Bij burgerparticipatie denk je vaak aan vrijwilligers die onze straten opschonen met prikstok en plastic zakken. Of mannen en vrouwen die samen een parkje aanleggen en slepen met kratten frisdrank voor het buurtfeest. Dat zijn de parels van onze samenleving. Je ziet ze steeds vaker op straat. Maar er zijn ook verborgen parels. Dat zijn de mensen die niet onmiddellijk voor iedereen zichtbaar zijn, maar achter de schermen veel werk verzetten. Een schoolvoorbeeld hiervan is Karel Wetzels, 61 jaar en wonende in Belfeld. Vele middelbare en oudere Belfeldenaren kennen hem tevens ook als “MacKarel”. Want in het begin van de tachtiger jaren had hij een houten frietkraam in hartje Belfeld. Daarnaast heeft hij lange tijd gewerkt als teammanager bij een transportfirma. Toen Karel pas 44 was, sloeg het noodlot toe: hij kreeg een ernstige beroerte. Zijn leven nam een compleet andere wending; hij werd van de een op de andere dag uitgeschakeld. Om weer opnieuw te kunnen lopen en spreken, was een lang revalidatietraject nodig. 

Karel is er de man niet naar, om roerloos achter de geraniums te gaan zitten. Een reguliere baan was weliswaar niet meer mogelijk, maar Karel besloot op een andere manier een zinvolle invulling van zijn kwaliteiten te gaan geven. Karel: “ik wil graag wat doen voor mijn inkomen. Vrijwilligerswerk moet wat mij betreft voldoen aan drie voorwaarden: het moet leuk zijn, het moet nuttig zijn en ik mag er niemand het brood door uit de mond stoten”. Lange tijd was de Belfeldenaar actief op de Martinushof, en vervoerde bewoners naar de dagactiviteiten. Toen de Martinushof de deuren sloot, bewoog Karel weer mee met het lot. Hij volgde de bewoners namelijk gewoon naar de Nieuwe Munt in Tegelen. 

Karel heeft een hobby die hij nu in de Nieuwe Munt tot zijn roeping heeft gemaakt: karaoke zingen! Om de veertien dagen krijgen de bewoners daar de dag van hun leven, als Karel samen met hen Karaoke liedjes gaat zingen, in huiskamersetting. Oude deuntjes brengen toch weer herinneringen naar boven bij de veelal dementerende bewoners. Het resultaat is duidelijk merkbaar en voelbaar: het brengt vooral plezier en levensvreugde. Karel: “ In het begin werd er ook in het Engels gezongen, maar het repertoire is al snel helemaal omgezet naar alleen Nederlandstalig. Dat vonden de bewoners leuker; ze kunnen dan makkelijker de teksten volgen”. Karel helpt - samen met enkele anderen - ook mensen die al een WAO of WIA of bijstandsuitkering hebben of nodig gaan krijgen. Ze hebben een spreekuur ingericht waar men terecht kan voor informatie en hulp bij het invullen van de papierwinkel en schrijven van bezwaarschriften. Omdat Karel destijds zelf geconfronteerd werd met complexe vraagstukken, is hij hier “ingerold” en kan zich goed inleven in degenen die bij hem aankloppen. In de loop van de jaren heeft Wetzels veel kennis opgedaan.

Maar er is nog meer: Ieder jaar zet Karel de fietstocht uit voor de Belfeldse winkeliersvereniging. Dat doet hij al vanaf 2000: jaarlijks fietsen 200 tot 500 mensen de tocht. Sinds 1 januari neemt Karel ook nog zitting in het Huis van de Wijk in de Hamar, in een team van zes mensen. “Hier kan ik nog niet zoveel over zeggen, want het is nog maar net opgestart”, zegt Karel. Karel Wetzels: een van de mensen die het cement van onze samenleving vormen. Verborgen voor de meesten. Maar wel degelijk aanwezig. Voor degenen die hem nodig hebben.

 

Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) Venlo 2016-2019, rvs 73

Door: Leon van den Beucken. Afgelopen december heeft de Venlose gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2019 vastgesteld. Henny Bosch voerde voor VenLokaal het woord op dit dossier. VenLokaal ging akkoord met het Raadsvoorstel; het eerste deel geeft de slotoverweging van VenLokaal op het raadsvoorstel, kort en bondig. Daarna volgt verdere uitleg over hoe het beleid in elkaar steekt.

Uit zowel de recent gehouden bijeenkomst op het politiebureau als ook de oordeelsvormende vergadering van vorige week werd duidelijk dat we met zijn allen weten waar het over gaat en waar we heen gaan. Goede samenwerking met dito resultaat! Uit deze sessies enkele voor ons belangrijke punten: 

  • In de top drie van de veiligheidsmonitor staat als nummer 1 “te hard rijden”. Er gaat in het IVB onder veiligheidsveld 4 terechte aandacht uit naar verkeersveiligheid. Verkeershufters maken onze buurten en wijken onveilig. VenLokaal maakt zich vooral zorgen om de kwetsbare inwoners. We willen veilige schoolroutes voor onze kinderen en ook onze ouderen verdienen aandacht. Handhaving niet alleen op de autosnelwegen maar ook bij scholen en speeltuinen. 
  • Meer veiligheid zowel objectief als subjectief.  
  • Wijkagenten 80% functioneel in wijken aanwezig
  • Meer inzicht in de wijk betreffende radicalisering en aanpak jeugdoverlast (toezegging burgemeester)
  • Naar verwachting nog vóór de zomer kan een terugkoppeling worden verwacht over buurt bestuurt (toezegging burgemeester)
  • Kortom: een wendbaar IVB, waarbij snel ingespeeld kan worden op actualiteit. Dit kan de waardering van VenLokaal wegdragen.

Tot slot voorzitter willen we toch nog eens graag benoemen: de positieve drift naar verbetering in focus op Venlo-Zuid door o.a. burgerparticipatie, bewustwording en initiatiefnemers op het gebied van sociale controle en schoonhouden van de wijk. Men doet er samen veel aan om deze buurt weer meer leefbaar te maken. VenLokaal gaat akkoord met dit Raadsvoorstel. 

 

Hoe zit het nou? Hoe is het geregeld? De politiewet geeft aan dat de gemeenteraad tenminste een maal in de vier jaar de veiligheidsdoelen vaststelt. De gemeentewet stelt, dat de gemeente de regierol heeft op het lokale veiligheidsbeleid. Door het vaststellen van het IVB kan de gemeente haar regierol invullen en sturing geven aan de lokale veiligheid. De gemeente stelt de kaders op het gebied van Veiligheid, stelt het ambitieniveau vast, stelt geld beschikbaar en controleert of alles ook goed uitgevoerd wordt. Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering van het IVB. De burgemeester is verantwoordelijk voor de bestuurlijke coördinatie op het veiligheidsbeleid vanuit zijn wettelijke verantwoordelijkheid. In de meerjarenbegroting van de gemeente Venlo wordt de komende jaren ongeveer 10.000.000 euro aan veiligheid uitgegeven. 

Het IVB wordt niet zomaar achter een bureau gemaakt, maar komt tot stand met medewerking van veel partners. Denk aan politie, burgers, Veiligheid, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Limburg Noord, Zorg- en Veiligheidshuis Noord Limburg en Regionaal Expertise en Informatie Centrum. Veiligheid is bovendien een “domein overstijgend” thema. Het heeft raakvlakken met andere thema’s. Een voorbeeld hiervan is jeugdcriminaliteit. Het kan gelegen zijn in schooluitval, werkloosheid, gebrek aan accommodatie, opvoeding. Dan komt je gauw in andere programma’s terecht, zoals “zorg en welzijn”, “participatie en werkgelegenheid” en “onderwijs en jeugd”. 

Eén en ander betekent dat het veiligheidsvraagstuk altijd multidisciplinair moet worden bekeken. Voor het nieuwe IVB is de methode Kernbeleid Veiligheid gevolgd, dat door veel gemeenten wordt gebruikt om hun eigen, lokale veiligheidsbeleid vorm te geven. Het bestaat uit vijf velden: 1) Een veilige woon- en leefomgeving, 2) bedrijvigheid en veiligheid, 3) jeugd en veiligheid, 4) fysieke veiligheid en 5) integriteit en veiligheid. Met het IVB willen we feitelijk twee doelstellingen realiseren: enerzijds het bevorderen van de subjectieve veiligheid (veiligheidsbeleving) anderzijds het bevorderen van de objectieve veiligheid. Er wordt de komende jaren ingezet op de beleving van de burger, maar ook op de verantwoordelijkheid van de overheid. Dat betreft de aanpak van criminaliteit die niet zichtbaar is voor onze inwoners. Deze speelt zich onder de oppervlakte af en is en vormt een bedreiging voor de basis van onze rechtstaat en openbaar bestuur. Prioriteiten in het IVB liggen bij de High Impact Crimes (woninginbraken, geweld, straatroven, fietsendiefstal). Ook de niet zichtbare, ondermijnende criminaliteit vormt een prioriteit, bijvoorbeeld drugs- en mensenhandel. In de oordeelsvorming heeft de gemeenteraad gedebatteerd en tijdens de besluitvorming heeft de Raad unaniem voor het Raadsvoorstel gestemd.

 

Velden en Lomm

   Lomm                                                              Velden

Velden en Lomm verdienen ook mooie en goede dorpsingangen, gezien vanuit de Rijksweg.

In Velden is dat inmiddels gerealiseerd. Dankzij de goede inbreng van de inwoners en het goed luisteren van de gemeente naar de mening van de Veldenaren. Ook de verkeerssituatie naar en rondom het BMV wordt opgepakt.
In Lomm wordt op dit moment door de dorpsraad samen met gemeente en de provincie aan de plannen van de dorpsingang gewerkt. Ook de Bosbergstraat in Lomm wordt aangepakt vanuit de gelden die beschikbaar zijn binnen het dorps- en wijkgericht verkeersbudget. De gemeente geeft ruimte aan dorpsraad en inwoners van Velden om invulling te geven aan de lege ruimten die in Velden ontstaan.  Ook de geschiedenis van Lomm en Velden vinden we belangrijk. Vandaar dat de bebording naar het streekmuseum de Hansenhof en het openluchttheater in Velden netjes in orde gemaakt worden.

 

Is de stad van het bestuur of mogen burgers ook iets bijdragen?

Deze kop stond enkele dagen geleden in De Limburger. Hier werd aandacht geschonken aan een nieuw initiatief Stadmakers Venlo. Burgers die iets voor hun stad (wijken en kernen) willen betekenen komen met elkaar in contact. Uit deze groep mensen ontstaan burgerinitiatieven of zijn er aanwezig. Dit sluit naadloos aan bij onze partij. Wij zijn zelfs vanuit een burgerinitiatief ontstaan. Niet voor niets zegt VenLokaal: De MENS centraal (umdet het um Minse geit). Wij geven Venlo weer terug aan de inwoners… Afgelopen woensdag is Clim Titulaer aanwezig geweest op deze bijeenkomst. Een groep van 50 betrokken Venlonaren uit de hele gemeente hebben met elkaar gesproken. Hierbij zijn ideeën uitgewisseld en hulpvragen gesteld. Dit met als doel om initiatieven of wensen van de bezoekers te laten slagen. Er waren ook enkele ‘guerrilla’ ambtenaren aanwezig die dit initiatief een warm hart toedragen. Een fijne constatering dat er ambtenaren zijn die Venlo terug willen geven aan de inwoners. Het werkt…

De vraag werd gesteld of er mensen waren die een workshop (kosteloos) konden verzorgen aan leerlingen van Extralent de school voor hoogbegaafde kinderen in Venlo. Tot onze verbazing stonden er na afloop van de bijeenkomst 6 workshops op de lijst die we kunnen benaderen. Er heerste een positief gevoel. Toekomst… Er komt in de nabije toekomst een vervolg sessie. Dit wordt weer een avond waarbij iedereen die iets bij wil dragen aan de stad (wijken en kernen), van harte welkom is. Er kwam ook een uitdrukkelijke wens om in een van de wijken en kernen een sessie te plannen. Mocht er iemand zijn die ruimte heeft om ongeveer 50 mensen te ontvangen dan horen wij het graag. Vanuit VenLokaal zullen wij dit burgerinitiatief omarmen en blijven volgen. Wellicht kunnen wij als partij aan sommige ideeën en initiatieven ook ons steentje bijdragen.

 

Nieuws uit Venlo-Zuid. Bijeenkomst Zuidpilaar 21 januari jl.

Donderdag 21 januari vond een grote bijeenkomst plaats in Venlo-Zuid. Thema: Leefbaarheid & Veiligheid: Buurt Bestuurt! Zeer veel betrokken personen waren naar De Zuidpilaar gekomen. Het was een bewonersavond, maar er waren ook burgerinitiatieven, bewonersondersteuners, politie, gemeente- ambtenaren, straatcoaches, wethouders en raadsleden gekomen. Via doordachte sessies zijn er uiteindelijk 5 concrete projecten opgeleverd, ter verbetering van de leefbaarheid. Een projectgroep van 7 bewoners staat samen met de gemeente en de politie aan de basis hiervan. De vijf projecten zijn: camera toezicht, zwerfafval, herinrichting Jan Teunissenplein, straatcoaches en drugspreventie (project Helder). Er werden vijf informatiehoeken ingericht waar de bezoekers elkaar konden ontmoeten en informatie over ieder onderwerp uitwisselen. Van diverse kanten kreeg de gemeente Venlo een pluim voor de aanpak. Het enthousiasme van de initiatiefnemers en gemeente sloeg over op de aanwezigen in de zaal. Daarna kon men in de zaal nog met elkaar van gedachten wisselen met buurtbewoners en elkaar. Men kreeg de kans suggesties te doen, en zich eventueel opgeven om mee te doen. Op de foto: Gerard Cornelissen, één van de zeven leden van de initiatiefgroep, spreekt de zaal toe. Zie voor wat er in Venlo-zuid speelt ook: https://www.youtube.com/watch?v=6J2ghYkgNxs

 

Venlo-Zuid: bewonersenquête

In december vorig jaar is er in Venlo-Zuid een parkeeronderzoek en enquête gehouden door het Buurtbewoners Netwerk Venlo-Zuid, gefaciliteerd door de gemeente Venlo. Er was goede respons van de inwoners; van de 1800 adressen kwamen er 553 reacties die zijn aangeboden door Jack Driessen, Marjan Doensen en Wil Lennaerts aan wethouder Brauer. Een schoolvoorbeeld van een betrokken wijk. Er is in ieder geval sprake van een wisselend beeld van wensen, bedenkingen en oplossingen. De gemeente geeft aan, de reacties prominent mee te nemen. De resultaten van de vragenlijsten worden overhandigd. 

 

Blerick: Uitreiking “Knap Gedoan Erkenning” Wim Weijmans

Maandagavond 18 januari was de uitreiking van de "Knap Gedoan Oorkonde" in het Roadhoes in Blerick. Dat is een erkenning voor iemand of een organisatie die zich inzet voor de burgers van de gemeente Venlo. De eer viel aan de heer Wim Weijmans voor het uitstekende werk dat hij en "zijn" vrijwilligers verricht hebben en voor wat ze nog gaan doen! Zij houden het buitenzwembad Groot Venlo in Blerick overeind! Om dat goede gevoel te onderstrepen naar alle vrijwilligers, waren er lekkere “knapkeuk” en natuurlijk vlaai en koffie. Wim Weijmans heeft op enthousiaste manier verteld over alles wat er bij komt kijken. Het burgerinitiatief is bezig met opleidingen en middelen om o.a. de veiligheid in het zwembad te kunnen blijven garanderen. Er wordt gekeken om werkervaringsplaatsen aan te bieden om zo de kansen van vrijwilligers op de arbeidsmarkt te vergroten. Het mes snijdt aan twee kanten… Een commissie is bezig met sponsoring en het aanhaken van bedrijven om middelen te verwerven. Weijmans gaf aan, dat er in heel korte tijd een solide en enthousiaste organisatie is ontstaan. Er hebben zich gelukkig al veel vrijwilligers aangemeld. Er zijn nog een aantal vacatures. Dus mensen die vrijwilliger willen worden: meld je aan via http://buitenbadgrootvenlo.nl/vrijwilligers.html

 

Bewoners Collectief “Oud-Zuid”

Aansluitend aan de uitreiking werden in het vragenuurtje door bewoners van de wijk o.a. het onveilige verkeersgedrag van jeugd op de schoolroutes in Blerick en de onveilige spoorwegovergang aan de Groot Bollerweg benoemd. Ook het stil liggen van de verbouwing van de Lambertuskerk - met overlast gevende gevolgen - werd aangehaald. Venlo Oud-Zuid is een bewoners collectief en -initiatief met als belangrijkste doelstelling de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Hierbij moeten de mens, de bewoner en de bezoeker van de wijk “Oud-Zuid” centraal staan. Verder wil men een duidelijke link leggen naar “ut Tref”, het voormalig patronaat. Er is onderzoek geweest naar verdere en alternatieve invullingen voor dit in, het hart van “Venlo Oud-Zuid”, gelegen gebouw. Dat heeft mede geleid tot een concept voor het realiseren van een stadstuin met meerdere functionaliteiten. Aanleiding daartoe is niet alleen de wens van het bewoners collectief “Oud-Zuid de wijk verder te verfraaien. De huidige inrichting van het gebied vraagt ook om oplossingen die vormen van overlast en hinder kunnen tegengaan en voorkomen. Een eerste bijeenkomst van geïnteresseerden voor het bewoners collectief “Oud-Zuid”, waarbij het idee voor de herinrichting van het grondgebied rond de Mariakerk als mogelijk project besproken werd, leverde direct aan aantal mooie en zeker ook ambitieuze plannen op. 

 

Venlo zet in voor een doorlopende fietsroute langs de Maas!

Lekker langs de Maas fietsen voor  je woon-werk verkeer, als scholier of student of gewoon toeristisch lekker genieten van “Mooder Maas” en de natuur. Van Belfeld tot Arcen komt nu een aantrekkelijke fietsroute in zicht. Voor VenLokaal is dit al heel lang een belangrijk onderwerp en door onze inbreng van moties en deelname aan werkgroepen is dit nu eindelijk klaar om uitgevoerd te gaan worden. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op 2 miljoen en de gemeente Venlo heeft daar 1 miljoen voor gereserveerd. Voor de resterende helft is een verzoek bij de Provincie neergelegd. De bestaande fietspaden worden opgeknapt en de ontbrekende delen van deze route worden aangelegd. Onze dorps- en wijkraden worden zeker betrokken in dit proces. De voorbereiding voor de aanleg van het ontbrekende deel fietspad ter hoogte van Steyl is inmiddels gestart en de aanleg van dit deel van het fietspad begint waarschijnlijk na het hoogwaterseizoen, medio april.

 

Bezoek aan Polen en Cambodja

Raadslid Marjan Schuman bezoekt haar zoon (die in Polen woont en werkt) in de Poolse stad Krakow in het weekend dat er verkiezingen zijn. Hier volgt haar verslag: “De taxichauffeur die ons van het vliegveld haalt zegt dat de parlementsleden van de regering van dat moment niet komen opdagen bij vergaderingen. Dat er geen vertrouwen meer is in deze mensen. De Partij voor recht en rechtvaardigheid zal de grote overwinnaar worden, zegt hij.  Hij krijgt gelijk:  deze als anti Europees bekend staande partij is de grote overwinnaar die zondag. Maandag gaan we met een busje naar het 'museum' Auschwitz en Birkenau. We hobbelen over de wegen. We krijgen filmbeelden te zien gemaakt door een Russische officier bij de bevrijding van het kamp. Als er beelden komen van kinderen en de experimenten van Mengele op tweelingen, heb ik de aanvechting om de chauffeur te vragen het busje te stoppen en mij eruit te laten, maar de vingers in mijn oren steken en naar het mistige landschap kijken brengt enige innerlijke rust. Het bezoek van de kampen Auschwitz en Birkenau met de barakken, de crematoria, de spoorrails, de foto's, de ontelbare koffers, brillen, kinderkleren, menselijk haar, de strafcellen, gebeurt met veel rust. De groepen bezoekers zijn zwijgzaam, luisteren. De verwerking van het bezoek blijkt tijd nodig te hebben, merken we die middag”. 

Raadslid Luud Pieko had een dergelijke gelijke ervaring in Cambodja. De gruwelen van het Pol Pot regime heeft daar ook miljoenen levens gekost. “Je wordt stil en nederig als je met al deze gruwelijkheden geconfronteerd wordt; we mogen iedere dag opnieuw onszelf gelukkig prijzen dat we in Nederland wonen, een democratie en een rechtsstaat waarin de menselijke basiswaardigheid is verankerd in de wet die gehandhaafd wordt. Ook in Nederland spelen onderbuikgevoelens en respectloosheid een rol, maar onze basiswaarden staan nog steeds”.

 

Belfeld, Steyl, en Tegelen: de Aalsbeek, natuurschoon, flora en fauna ten top!

De Aalsbeek ontspringt ten oosten Belfeld, aan de voet van het hoog terras. De benedenloop, vooral bij “de Bas” en ten zuiden van de buurtschap Nabben, heeft een natuurlijk meanderend karakter. De Aalsbeek voert eerst nog langs de Bakenbosweg in Tegelen. Achter de spoortunnel kronkelt de beek vervolgens vrolijk Steyl binnen, een weg zoekend richting Maas. De laatste helft van het stroomtraject op “Steylers” gebied markeert tevens de grens met Belfeld. De Aalsbeek heeft in de loop der tijd een diep beekdal gecreëerd; er is vanaf de vistrappen groot verval en een hoge stroomsnelheid. 

Aalsbeek langs Bakenbosweg Tegelen.

 

Leon van den Beucken heeft de rapporten van het Waterschap er eens op naslagen. De waterkwaliteit van de Aalsbeek, waarvoor het Waterschap verantwoordelijk is, kan goed genoemd worden. Er komen meerdere typische beeksoorten voor. Zoals de stekelbaars, serpeling en bermpje. Maar benedenstrooms worden ook zeldzame vissoorten aangetroffen zoals: beekprikken, beekforellen en snepen. In 2012 werd zelfs een zeeforel en een zalm aangetroffen! De Aalsbeek is voor de zeeforel en zalm niet geschikt als paaiplaats, maar ze kunnen deze beek gebruiken als rust- en foerageergebied. Wel zijn er paaiende beekprikken gezien. De visstand wordt in het rapport als goed beoordeeld, en ontwikkelt zich langzaam verder. Als je langs deze beek wandelt of fietst, zou je niet denken dat er zoveel diversiteit aan vis in zit… Je kunt het wel vermoeden: zo nu en dan zie je meneer of mevrouw de Reiger geduldig staan lezen in het menu!

Beekdal Steyl, Aalsbeek vormt hier de grens tussen Steyl en Tegelen.

 

   Serpeling                                                                      Zalm uit de Aalsbeek (foto Waterschap PM)

Ook met de vegetatie zit het wel snor. Een greep uit voorkomende planten: gele waterkers, wolfspoot, liesgras, Moerasmuur, kleine watereppe, bittere veldkers en scherpe zegge. Maar de Beekpunge, waarnaar een straat in Tegelen is genoemd, is (nog) niet aangetroffen. Die vinden we wel in de Schellekensbeek.

De conclusie is niet alleen dat de Aalsbeek heel erg mooi is. Ze kent ook een enorme flora en fauna (zelfs voor Limburgse maatstaven) en is dus van een enorme ecologische waarde voor ons. Daar moeten we ongelooflijk zuinig op zijn! Daar kunnen we allemaal een bijdrage aan leveren, door er respectvol mee om te gaan. Maar dat geldt “natuurlijk” voor al onze natuur. Klik hier voor meer informatie over soorten.  

       Beekprik                                                          Vistrappen Aalsbeek Tegelen

 

Venlo zet geld in voor veiligere schoolomgevingen.

De Venlose schoolomgevingen moeten het komende jaar een stuk veiliger worden gemaakt; een belangrijk onderwerp voor VenLokaal. Een groot deel van het geld uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) voor 2016 wordt daarom aan de aanpak van de schoolomgevingen besteed. Daarnaast wordt het geld ingezet voor drie andere projecten te weten: de realisatie van een rotonde op de Terracottalaan, verkeersprojecten in wijken en dorpen en aanpassingen aan de fietsroute Venlo-Zuid. In 2015 mochten alle dorps- en wijkraden zelf beslissen welke verkeersprojecten in hun omgeving aangepakt moesten worden met een deel van het geld uit dit GVVP. Bovenaan de lijst met gewenste projecten staat het aanpakken van de verkeersveiligheid bij de schoolomgevingen in de gemeente. In 2016 wordt daarom gestart met een onderzoek naar de directe omgeving van het basis en speciaal onderwijs. Voor het onderzoek en de uiteindelijke maatregelen is 300.000 Euro beschikbaar. Wethouder Brauer (Wijkgericht Werken) is blij met de keuze van de projecten: “Uiteraard is een veilige schoolomgeving erg belangrijk voor onze inwoners en ik ben dan ook uitermate blij dat dergelijke projecten niet alleen door ons als gemeente worden voorgesteld om aan te pakken. Ook de wijk- en dorpsraden maken zich hard voor de aanpak hiervan en ik vind het mooi om te zien dat de samenwerking tussen de verschillende partijen tot zulke goede oplossingen leidt.” Net als vorig jaar wordt daarnaast opnieuw 300.000 euro ingezet voor lokale verkeersprojecten. Wijk- en dorpsraden gaan samen met elkaar bepalen welke projecten er met dit geld aangepakt moeten worden. “In 2015 hebben we dit voor het eerst samen met de verschillende wijk- en dorpsraden en buurt- en bewonersnetwerken bepaald. Dat is erg goed bevallen, dus dat wordt in 2016 opnieuw gedaan. We proberen om dit jaar nog meer draagvlak vanuit de inwoners te organiseren, zodat we nog beter aan de wens van de inwoner tegemoet komen,” aldus wethouder Brauer. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van de fietsroute vanuit Tegelen richting Den Hulster als ‘slecht’ ervaren. Het gaat dan om de route via de onderdoorgang van de Geldersebaan onder de A73, langs de kinderboerderij tot en met de oversteek over de Hagerhofweg. Voor 2016 wordt € 100.000, - beschikbaar gesteld om deze fietsroute veiliger en aantrekkelijker te maken. Daarnaast is er voor dit project eenzelfde bedrag aan subsidie aangevraagd bij de Provincie Limburg. Een derde project is de aanleg van een rotonde op de kruising Terracottalaan – Roermondsestraat. Eerder werd het geld voor deze maatregel door de gemeenteraad gereserveerd voor de aanpak van de spoorwegovergang bij de Vierpaardjes. In 2016 is dit bedrag alsnog gereserveerd voor de rotonde, zodat ook op die locatie een veiligere situatie kan worden gecreëerd.  

 

Sociaal Domein.

VenLokaal vindt dat er geluisterd moet worden naar de mensen. Marjan Schuman stelde een vraag over een brandbrief van de provinciale cliëntenraden jeugdzorg-instellingen. Op het moment vindt er overleg plaats tussen de gemeente Venlo en deze cliëntenraden jeugdzorg. Dat is positief. Tijdens onze vragenuurtjes in de wijk horen wij dat mensen nog onbekend zijn met de huizen van de wijk, de informatie - en adviespunten. Ook andere middelen tot communicatie dan alleen internet, moeten blijvend worden ingezet. 

Van de werkgroep Persoonsgebonden budget horen wij, dat degene die een keukentafelgesprek voert, niet bekend is met de eigen bijdrage die voor zorg betaald moet worden. Is het een idee om mensen met specifieke kennis als ervaringsdeskundige te koppelen aan een wijkteam of aan een informatie - en adviespunt? Is het een idee om een train-de-trainer-programma op te zetten, zodat kennis en informatie wordt verspreid?  

Het CAK int de eigen bijdragen. In de meldactie: eigen bijdrage en het onderzoek van binnenlands bestuur, lezen wij dat het CAK hogere rekeningen veel later dan normaal verstuurt. Mensen komen daardoor in financiële problemen. We lezen dat de gemeente de eigen bijdrage kan bijstellen naar beneden. Wij hebben ambtelijk vernomen dat de gemeente Venlo de maximale eigen bijdrage int. Ondertussen hebben we gehoord, dat er gewerkt wordt aan bijstelling en er een beleidsstuk komt waarin dit wordt geregeld. De bijstelling “tegemoetkoming aannemelijke meerkosten” is bij lange na niet voldoende om uit de financiële problemen te komen. Indien er problemen zijn met betalingen aan het CAK is het wat VenLokaal betreft van belang om ook hierin te bemiddelen. 

Er moet aandacht zijn voor eenzaamheidsbestrijding. Uit het Venloos menu tegen eenzaamheid, gepresenteerd aan de raad in 2014, blijkt dat een derde van de volwassenen in Venlo eenzaam is en dat dit onder de ouderen vanaf 65 jaar toeneemt. Er kan aan sociale cohesie en het daarmee voorkomen van eenzaamheid, worden gewerkt door bewoners te betrekken bij het ontwikkelen van natuur in hun stad en wijk, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van de groenblauwe nota waarin dit opgenomen kan worden als een van de uitgangspunten.

Mensen, die de zorg voor een naaste op zich nemen, komen in problemen omdat er steeds langere wachttijden zijn voordat vooral dementerenden, opgenomen kunnen worden in verzorgingshuizen. Deze mensen hebben structurele ondersteuning nodig. VenLokaal staat achter het beperken van administratieve rompslomp. Dit werkt in de praktijk nog niet altijd. Een concreet voorbeeld is: de signalen, dat het verstrekken van hulpmiddelen voor thuiszorg, lang duurt. 

 

In het beleidsplan Jeugd wordt talentontwikkeling genoemd als uitgangspunt. Daar staan wij volledig achter. Er wordt met dit thema aangehaakt bij het armoedebeleid via het jeugdcultuur en jeugdsportfonds en de stichting leergeld. Wij verwachten dat dit een goede voortgang zal hebben door het inbedden van een kindpakket waarop alle kinderen in de gemeente Venlo recht hebben; ook de 4000 kinderen die in een gezin opgroeien dat moet rondkomen van een inkomen rond het sociale minimum.

 

Wat betreft de participatiewet en de doorstroom van arbeidsgehandicapten naar werk: positief is, dat in vergelijk met andere gemeenten, Venlo veel minder instroom heeft in bijstand van mensen met arbeidshandicap. De gemeente Venlo biedt aan een deel van deze mensen een baan in schoonmaak en vervult zo een voorbeeldfunctie naar andere bedrijven. Dat is goed. 

 

Dagje uit met de coalitie partijen

Ieder jaar gaan de coalitie partijen een dagje er op uit. “Vriendjes & Vriendinnetjes Dag”. Dit doen we om de goede sfeer in de coalitie te behouden en we elkaar dan eens in een “losse” omgeving treffen. Dit jaar een bezoek aan de brandweer. Een impressie: Leon sloopt een Twingo terwijl Marjan de boel afblust.

 

 

Verkeersoverlast in het buitengebied.

Aan de Passerhofweg in Belfeld zijn werkzaamheden gestart aan het wegdek ter hoogte van huisnummer 1. Hierdoor is de toegang voor gemotoriseerd verkeer komende vanaf Kaaloor bij het gasoverslagstation richting Rijksweg tijdelijk afgesloten. Verkeer wordt door middel van bewegwijzering geïnformeerd. Deze werkzaamheden zullen vermoedelijk langere tijd in beslag nemen. 

Gelukkig voor de Venlose economie werden de werkzaamheden ditmaal gegund aan een Belfeldse ondernemer. 

Op de foto is de afsluiting duidelijk te zien. (Brom)fietsers worden geadviseerd af te stappen. Het luchtverkeer ondervindt zoals u kunt zien geen hinder van de tijdelijke afsluiting (zie linksboven op de foto).

 

 

 

 

Arcen: subsidie voor opwaardering burgemeester Linderspromenade 

In het kader van het Toeristisch Recreatief Actieprogramma 2016, zal de burgemeester Linderspromenade een herinrichting en opwaardering krijgen. Deze promenade ligt mooi gesitueerd aan de Maas. De gemeente heeft begin februari een subsidie toegekend aan de Stichting Fiets- en voetveer Arcen-Lottum. Deze stichting heeft samen met de dorpsraad van Arcen een plan klaarliggen voor de verbetering van de genoemde promenade. Er is meer drukte gekomen op de Maaspromenade vanwege het fiets- en voetveer. Dat maakt maatregelen en de opwaardering wenselijk en noodzakelijk. Onze toeristische parel Arcen wordt dus opgepoetst! Mooi zo. 

 

Concentraties fijnstof in Venlo: VenLokaal maakt zich zorgen 

VenLokaal had begin januari vragen gesteld aan het College over fijnstof. Volgens een recent artikel uit de Limburger behoort de luchtkwaliteit in Limburg namelijk tot de slechtste van het land. Het blijkt bovendien dat fijnstof nog schadelijker is dan men eerst al dacht. Omdat Venlo ligt in en aan twee snelwegknooppunten, kan er sprake zijn van blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Leon van den Beucken vroeg het college onder meer om de aanwezigheid van fijnstof in onze gemeente te gaan onderzoeken en dan m.n. in de wijken, die vlakbij de snelwegen liggen. Uit antwoorden van het college blijkt dat de A73/A74 opgenomen is als project in de landelijke monitoringstool. Ook de woonwijken vlak aan de snelwegen worden gemonitord. Op basis van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is er sprake van een algemene (generieke) en een specifieke manier van benaderen van de mogelijk negatieve effecten van verkeer en industrie. Stimuleren van alternatieve brandstoffen, elektrisch vervoer en fietsverkeer zijn voorbeelden van maatregelen. Maar ook het toepassen van functioneel groen en dynamisch verkeersmanagement dragen bij aan de afname van fijnstof. Volgens de gemeente zijn er op basis van monitoring geen overschrijding in de gemeente Venlo geconstateerd, omdat de gemeente tijdig maatregelen heeft getroffen en zodoende aan de wet- en regelgeving voldoet. Verder meldt het college o.a. dat er 3 tot 4 keer per jaar overleg is over de luchtkwaliteit tussen Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht, Roermond, Weert en Venlo. De provincie Limburg heeft ook nog een samenwerkingsverband op dit gebied op Euregionaal niveau. Vinger aan de pols dus. Iedereen kan meekijken: 

https://www.nsl-monitoring.nl/ 

http://geodata.rivm.nl/gcn/

 


 

Colofon.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo. De volgende nieuwsbrief komt uit in Juni 2016.

Kopij uiterlijk insturen vóór 31 mei 2016 aan:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

 

nieuwsbrief_02_2016

 Kadernota 2017, 24 mei 2016, bijdrage VenLokaal

Bij de Kadernota geeft de Raad adviezen, meningen, denkrichtingen, wensen, bedenkingen, nieuwe plannen mee aan het college. De bedoeling is dat deze dan bestudeerd worden door het ambtelijk apparaat. In de begroting komt het college van Burgemeester en wethouders dan met een voorstel voor het komend jaar; wat gaan we waaraan uitgeven en wat stoppen we of gaan we minder doen? Hier volgt puntsgewijs onze inbreng dit jaar.

Het loslaten van de sterkste kernen en wijken werd veelvuldig aangehaald. VenLokaal wil het graag  vertalen in: “het zo veel mogelijk loslaten van de sterkste kernen en wijken maar het blijven geven van de benodigde ondersteuning”. Maar wat zijn sterke wijken? Sterke wijken zijn volgens VenLokaal wijken waar mensen elkaar vinden, naar elkaar omzien, elkaar kennen.

Wijken waar de meerderheid kan en wil zorgen voor elkaar en wil zorgen voor de eigen omgeving. Waar men voor oplossingen gaat, met of zonder gemeentelijke ondersteuning. Als deze wijken minder ondersteuning nodig hebben van gemeentelijke medewerkers en deze capaciteit beter ingezet kan worden in andere wijken dan ziet VenLokaal dit als een vanzelfsprekendheid. Dit overigens zonder sterke wijken af te laten glijden. Hoe dan ook. Leefbaarheid en verkeersveiligheid daar waar onze Venlonaren wonen en leven; daarop wordt niet bezuinigd als het aan VenLokaal ligt! 

Terugdringen van eenzaamheid, laaggeletterdheid en armoede, en het bevorderen van gezondheid bij vooral de jeugd vanaf het eerste levensjaar zijn aandachtspunten voor VenLokaal die we vorige week aanhaalden. Niemand mag struikelen over een te hoge drempel bij het beoefenen van sport; beweging en gezonde voeding zijn de kernvoorwaarden voor een gezonde samenleving.

Flujaspas of code.

Voor ongeveer 4000 kinderen is het volgende niet zo vanzelfsprekend: een  (tweedehands) winterjas, (tweedehands) schoenen. Of een identiteitsbewijs of bij een voetbalclub is. Of een fiets om naar school te gaan of een laptop als je in het voortgezet onderwijs zit. Met de voorzieningen die in de gemeente Venlo bestaan worden van deze groep van 4000 kinderen er maar 3000 bereikt. Om de toegang tot deze zaken gemakkelijker te maken, zou je na de eerste inkomenstoets een pasje kunnen verstrekken, zodat mensen niet steeds weer opnieuw hun inkomensgegevens hoeven te verstrekken bij de stichtingen en instellingen en ook dat ze via het invoeren van de code van het pasje op de computer een overzicht krijgen van voorzieningen. In verschillende grote gemeenten in Nederland bestaat al een dergelijk pasje, bijvoorbeeld in Haarlem, de Haarlempas. Aan deze pas zitten vaak naast voorzieningen voor kinderen nog andere voorzieningen gekoppeld. 

Voor het pasje was al door iemand uit het veld dat zich sterk maakt om mensen in financiële armoede te steunen het woord Flujaspas bedacht. (genoemd naar de stichter van Venlo, volgens de legende Flujas). Wethouder Tax zegde toe een onderzoek te doen naar het invoeren van een dergelijk pasje. Raadslid Marjan Schuman: “ik weet dat veel professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met armoede een dergelijk pasje toejuichen. Met de digitale mogelijkheden kan voorkomen worden dat het pasje stigmatiserend werkt”.

 

De burger en de ambtenaar.

VenLokaal krijgt signalen dat zorgzoekende burgers vastlopen in de ambtelijke molen vanwege slechte bereikbaarheid, starheid en vasthouden aan regels. De hoofdrol van de ambtenaar is het ondersteunen van allerlei, maar vooral positieve maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving. Kernwoorden voor de ambtenaar 2.0 zijn: betrokken, samen, ruimte creëren en open staan voor ontwikkelingen in het veld. De inwoner van Venlo ervaart de gevolgen van de decentralisatietaken dagelijks. Veel burgers lijken terecht gekomen te zijn in de draaikolk van gewijzigde regels en afspraken. 

Zorgzoekenden weten hun weg in de doolhof van instanties, telefoonnummers, e-mailadressen, kwartiermakers, huizen van de wijk en tafelgesprekken vaakniet te vinden en dreigen tussen wal en schip te vallen. Wij roepen dan ook op om de “mind-set” van het gemeentelijk apparaat op te waarderen naar het niveau dat de Venlose samenleving verdient. 

Geld en betrouwbare overheid.

Enkele fracties opperden vorige week de mogelijkheid de OZB te verhogen. VenLokaal voelt daar niets voor. In de omgevingsanalyse van de Kadernota op pagina 19 wordt gesteld dat de huidige ontwikkeling van de overheid er één is naar een minder “gulzige” en dienstbare overheid. Bij een minder gulzige overheid past geen OZB-verhoging. 

Bij de begrotingsbehandeling van november heeft VenLokaal een motie ingediend genaamd “communicatie en verantwoording”, ondertekend door bijna alle fracties. Hier in vroegen wij het college om werk te maken van een financiële bijsluiter bij de gecombineerde aanslag en ook om een begroting in één oogopslag. Dit omdat transparantie en uitleg bijdraagt tot begripsvorming en vertrouwen en draagvlak creëert bij de burger. Vraag aan het college: op dit moment worden de mogelijkheden van de begroting-in-één oogopslag onderzocht, wat is de voortgang en wanneer kunnen we resultaat tegemoet zien? 

Toerisme

is in de kadernota ondervertegenwoordigd. Uiteraard moeten we inzetten op onze parels zoals Arcen en Steyl, de Maas en de goudgroene gebieden, zoals de Steilrand. Goede doorontwikkeling van fiets- en wandelroutes zijn van belang. In de toekomst zullen voor toerisme nieuwe kansen in het verschiet liggen. Maar we moeten ook zuinig omgaan met onze bestaande natuurgebieden en hierin waar mogelijk samenwerking met onze Duitse buren zoeken. 

  

Geld.

Met een zo kort mogelijke tekst worden in deze Kadernota een aantal ambities weggevaagd. Acquisitie in relatie tot DCGV en de taakstelling Inkoop en efficiency. VenLokaal stelt voor om de structurele kosten voor acquisitie in relatie tot DCGV, € 250.000 per jaar, te verleggen naar de toekomstige hoofdaannemer, de Provincie. Het genoemde €3 miljoen uit het coalitieakkoord realiseren we in de komende jaren maar de besparingen blijven echter binnen de hekjes van de afdelingen. Conclusie; besparen gaan we zeker, het doel wordt bereikt.

Waar kunnen we Kaderstellend nog ruimte vinden? Wat kunnen we minder doen of weglaten? VenLokaal stelt voor zaken als postbezorging bij verdergaande digitalisering en telefonie bij gebruik van systemen als What’s app, Hipper en Skype te evalueren. 

De beste reclame voor een gemeente zijn de eigen inwoners. Daarom is VenLokaal van mening dat burgerinitiatieven die bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen van de gemeenteraad ondersteuning verdienen. Zij werken met passie en enthousiasme en dat werkt! Om deze initiatieven te ondersteunen vragen wij het college om te onderzoeken of het mogelijk is om subsidies aan professionele partijen te transfereren. De Maaspoort zou bijvoorbeeld een gedeelte van haar subsidie voor cultuureducatie beschikbaar kunnen stellen aan burgerinitiatieven in plaats van deze uit te besteden aan externe inhuur en/of kosten. Niet alleen voor toekomstige subsidies maar daar waar mogelijk ook voor bestaand regime. De burger aan zet en meer efficiëntie!

Transparant gemeente bestuur. VenLokaal maakt zich zorgen om de financiële ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente Venlo. Vaak worden wij als gemeenteraad verrast over teruglopende opbrengsten, acute financiële problemen van subsidiënten, niet gerealiseerde besparingen. Samenvattend zouden wij als VenLokaal graag zien dat wij als raad op de hoogte worden gehouden over de gemaakte kosten gekoppeld aan de (financiële) opbrengsten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via resultaatafspraken (Kritische Prestatie Indicatoren). De gemeenteraad wenst meer en efficiënter inzicht in de financiële huishouding van subsidienten. 

VenLokaal dringt er bij het college op aan om naast de hopelijk succesvolle invloed van onze landelijke partijen nadrukkelijk de druk hoog te houden richting Den Haag om de verbetering van op- en afritten van en naar de A67 te realiseren, mede gelet op de tolheffing die in België is ingevoerd en leidt tot extra verkeersbelasting en een definitieve oplossing te bewerkstelligen rond de problematiek van de Vierpaardjes. De geluids- en fijnstofoverlast rond de A73 en 74 ter hoogte van Blerick en Tegelen vraagt eveneens om een finale oplossing. 

Papa’s poetsen pleinen

In februari kwam het initiatief van Blerickenaar Bram Beurskens om het Lambertusplein in Blerick schoon te gaan maken. In met name het voorjaar en zomer spelen hier veel kinderen. Dit initiatief werd onder anderen opgepikt door Omroep Venlo en kreeg het steun van de bewonersondersteuning van www.samenzijnwijvenlo.nl en de gemeente. Binnen “no-time” kwamen de aanmeldingen hiervoor binnen van mede buurtbewoners en zie daar: op 3 april was een grote groep mensen ter plaatse om de handen uit de mouwen te steken en in een mum van tijd waren veel vuilniszakken gevuld met rotzooi uit de struiken. Gelukkig blijft het niet bij deze ene keer en zijn er momenteel een 20 tal bewoners die om beurten wekelijks een rondje met prikstok en vuilniszak maken, waaronder ook VenLokaal raadslid Henny Bosch. Vanuit Huis van de Wijk De vijfsprong in Blerick gaat eens per maand een groep van ongeveer 10 vrijwilligers op pad om zwerfvuil op te ruimen meldt raadslid Marjan Schuman waarbij ze oproept: “mensen waardeer hun werk en gooi geen rommel op de straat!”. Deze vorm van burgerinitiatieven is nu precies waar VenLokaal voor staat en voor de volle 100% steunt. 

Buurt bestuurt in De Vossener

In de Vossener loopt het project Buurt bestuurt. Daarin werken inwoners als gelijkwaardige partner samen met gemeenten en organisaties als politie, woningcorporatie en welzijnswerk aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Inwoners benoemen aandachtspunten (top 3) en oplossingen samen met beroepskrachten. Bewoners bepalen zo mede waar de inzet van beroepskrachten nodig is. Buurt bestuurt zal in een later stadium ook in andere wijken worden toegepast. Marjan Schuman houdt u op de hoogte. 

Tegelen: De Twaalf Apostelen

Aan de Bakenbosweg in Tegelen, het verlengde van de Tegelseweg in Belfeld, ligt een markante huizenrij: “De Twaalf Apostelen”. Er zijn mensen die denken dat deze twaalf identieke huizen in Belfeld liggen, maar ze staan toch echt net op Tegels grondgebied. De rij huizen maakt deel uit van een buurtschap, die sommige mensen nog steeds kennen als “de Leemhorst”. Er woont een bonte mix van mensen: ouderen, alleenstaanden, jonge gezinnen. 

 

(Twaalf Apostelen ver vóór de tweede wereldoorlog (foto Heemkundige Kring Tegelen) 

Leon van den Beucken was nog nooit in een van deze woningen geweest en ging op bezoek bij twee echte “Twaalfapostelenaren”: Jeu Stoffels, en zijn vrouw Wilma. Om meer te weten te komen over de kleine buurtschap op een soort niemandsland tussen Tegelen en Belfeld. Er wordt koffie gezet en Jeu vertelt: “Ik ben hier zelf begin jaren 70 komen wonen, de eerste paar jaar was ik alleen en toen leerde ik mijn vrouw Wilma kennen. We hebben daarna met ons gezin altijd hier gewoond”. De woningen zijn rond 1914 gebouwd, en waren bedoeld als woningen voor de arbeiders in de bruinkoolgroeves, maar ze waren eigenlijk voorbestemd om er 40 jaar te staan”. Dus eigenlijk hadden ze er, volgens de plannen van toen nu niet meer moeten staan. Gelukkig is het anders gelopen. Naar het einde van de oorlog toe, in 1944 werden de twaalf arbeiderswoningen tijdens de beschietingen zeer zwaar beschadigd. Maar men heeft besloten ze weer op te knappen. Daarna ging het herstel voort en ook voor de bewoners van de Twaalf Apostelen kwam in de jaren 60 de welvaart. 

 Twaalf Apostelen na de beschietingen in 1944 (Foto Heemkundige Kring Tegelen)

Maar een riool, daar moesten de bewoners toch nog op wachten tot midden jaren 70. Jeu en Wilma: “We moesten wel rioolheffing betalen, maar hadden alleen een open riool. Daarmee waren we het natuurlijk niet eens, en we hebben in 1975 met de hele huizenrij geprotesteerd; zelfs met spandoeken aan de weg”. Uiteindelijk kwam het riool ook voor ons”. Niet alleen door de oorlogsschade werden de Twaalf Apostelen in het voorbestaan bedreigd. Dat gebeurde rond 1986 nog een keer. Toen was men van plan, onder invloed van het R73 tracé, het huidige kruispunt Bakenbosweg en Steilrandweg (voorheen Streekweg) te verplaatsen naar de plek waar de Twaalf Apostelen liggen. Na felle protesten heeft de gemeente Tegelen dit destijds niet doorgezet. Hoe de naam van de twaalf voormalige arbeiderswoningen tot stand gekomen is, laat zich vrij gemakkelijk raden. Het zijn twaalf woningen. In die tijd raadpleegden de mensen wat vaker de Bijbel. Wie de naam uiteindelijk bedacht heeft en hoe hij is blijven “hangen”, is Wilma en Jeu niet bekend. “Er is genoeg plaats en ook achterom is plek genoeg voor de paarden, mijn hobby”, zegt Jeu. “Het is hier nog steeds goed wonen, ook al is de saamhorigheid afgenomen en de onderlinge band niet meer zo heel hecht als vroeger. Maar dat is overal zo, dat brengt de hectische en individualistische maatschappij met zich mee”. De omgeving gaat Jeu en Wilma aan het hart. Zo was Jeu begin jaren 90 kartrekker voor het fietspad vanaf de Bakenbosweg richting de Windhondflat. Met dank aan Wilma en Jeu Stoffels voor de gastvrijheid en Heemkundige Kring Tegelen voor de foto´s!

Bewonersinitiatief  “Oud-Zuid”.  

“Hé Luud (Pieko), het verloopt allemaal zéér voorspoedig! De gemeente werkt goed mee en heeft verschillende toezeggingen gedaan, bijvoorbeeld het betalen van de oprichtingskosten van de stichting en het terrein rond de kerk aan de Mariastraat in Venlo-Zuid wordt door de gemeente mooi opgeleverd. We zijn ver met de door de onderwijsgroep Het Witveld aangeleverde ontwerpplannen en gaan dit nu concreet uitwerken en begroten. De eerste gift van een niet nader te noemen wethouder is binnen, met hartelijke dank! Maar we hebben behoorlijk wat geld nog nodig en we zijn dan ook naarstig op zoek naar sponsoren”. Aldus een enthousiast lid van het bewonersinitiatief “Oud-Zuid Ecologische Stadstuin”. Klik deze link aan en lees meer over dit prachtige initiatief! 

Klik op de link en bekijk het op Facebook!!!

Raadswerkgroep De Grens.

Wat doet de RWGG? De bedoeling is om de bestaande contacten, die veelal cultureel van aard zijn uit te breiden richting economie, werkgelegenheid en onderwijs. Deze relaties bestaan al lang tussen bedrijven, scholen en inwoners, maar de overheden, waaronder Venlo, bleven tot nu toe wat achter. De eerste gemeente waarbij de samenwerking concrete vormen gaat aannemen is die met partnerstad Krefeld. De gezamenlijke RaadswerkGroep gaat de verschillende thema’s onderzoeken en bezien waar in de vorm van concrete projecten samenwerking tussen de gemeenteraden voor beide steden profijtelijk kan zijn voor beide steden. Daarnaast willen de raden uitdrukkelijk opgedane ervaringen uitwisselen.  

Met vier leden van de RWGG bracht Raadslid Luud Pieko een bezoek aan de veiling Rhein-Maas in Straelen. Een aantal jaren gelden werd een groot aantal Nederlandse medewerkers overgeplaatst van Venlo naar Straelen. Het grootste gedeelte van de Nederlandse medewerkers is goed geïntegreerd in het Duitse bedrijf, zo hoort het ook. Op 20 mei werd het Nederlands Consulaat in Düsseldorf bezocht. Een uitermate interessant bezoek waar de consul aangaf altijd bereikbaar te zijn voor Venlo en haar inwoners om de stad Venlo te introduceren op (bijna) ieder gewenst niveau in Duisland; van ondernemers, tot burgers en de hoogste ambtenaren.

Gemeente Venlo hard op weg ‘Hartveilige Gemeente’ te worden

Op dit moment overlijden er per jaar nog steeds tussen de 50 en 100 mensen in Venlo aan een plotselinge hartstilstand. Wetenschappelijke De kans op overlijden neemt met behulp van een dekkend reanimatienetwerk. Eind 2014 is de gemeente gestart met het project ‘Hart voor Venlo’. Het aantal inwoners dat in de gemeente Venlo actief is als reanimatievrijwilliger, is in de afgelopen drie jaar verdrievoudigd, naar meer dan 600. Het project ‘Hart voor Venlo’ is inmiddels geëvalueerd. Met name in zes zogenaamde ‘aandacht wijken’, waar de behoefte aan extra reanimatievrijwilligers en AED’s het grootst was, is de groei het grootst. In deze wijken is Hart voor Venlo ook als eerste van start gegaan. Het gaat dan onder meer om: Op de Heide in Tegelen, Blerick Centrum en Smeliënkamp. In Arcen, Velden en Belfeld was de dekking meteen al goed of redelijk. Met deze 600 vrijwilligers is de ambitie uit het uitvoeringsprogramma van het lokaal gezondheidsbeleid al gehaald. Maar voor een volledig gedekt netwerk in alle wijken zijn er zeker 1.000 mensen nodig. Behalve het redden van levens, is een andere mooie bijkomstigheid is het scheppen van sociale cohesie, de onderlinge band van bewoners. Bij een reanimatie rukken behalve twee ambulances, vaak de brandweer en politie uit. Dit omdat deze soms sneller ter plaatse kunnen zijn. In veel gevallen kunnen reanimatievrijwilligers op hun beurt weer eerder ter plaatse zijn en de reanimatie opstarten, in afwachting van professionele hulp. De eerste minuten na het optreden van een hartstilstand zijn doorslaggevend voor het slachtoffer. Ook hier zien we weer dat (reanimatie)vrijwilligers het cement voor de samenleving vormen! Heel erg waardevol. Aanmelden kan bij www.hartslag.nu Heb je nog geen reanimatiediploma? Geen probleem, dit kun je op vrij korte termijn alsnog halen. Het kost maar een paar uur tijd. Doen! 

Blerick: Buitenbad Groot Venlo officieel geopend

Zondag 1 mei, werd door Wim Weijmans en Henk Brauer het buitenbad Groot Venlo te Blerick geopend. Nadat de beide heren de aanwezigen toespraken werd door hen symbolisch de laatste twee liter verwarmd water uit thermoskannetjes aan het zwembad toegevoegd. Daarna werden er nog wedstrijdeentjes en een haai losgelaten op het water. Het zwembad ligt nu er spic en span bij, met dank aan de vele vrijwilligers. Er is enorm veel werk verzet en we hopen dat de inwoners van de gemeente Venlo nu vele zonnige warme uren gaan doorbrengen in zwembad Groot Venlo! Meer vrijwilligers zijn nog altijd welkom. Openingshandeling door Weijmans en Brauer

Boekend en Kloosterdorp Steyl: vooralsnog geen officiële bewegwijzering A73

Begin dit jaar werd bekend dat ondernemers in Steyl, het toeristische Kloosterdorp Steyl op de blauwe bewegwijzeringborden vermeld willen zien. Steyl is een van de parels van onze gemeente, qua uitstraling en (bezinning) toerisme. Deze aanduiding langs de snelweg zelf zou een welkome aanvulling op de onlangs gerealiseerde bewegwijzering na de afrit Belfeld. Namens VenLokaal, heeft Leon van den Beucken twee maal vragen gesteld aan het College, omdat wij deze bewegwijzering ook wenselijk vinden. Het college ging daarop in gesprek met Rijkswaterstaat. Deze oordeelde echter dat het Kloosterdorp (nog) niet voldoet aan de bezoekersaantallen die de norm zijn voor een vermelding. Op de vraag of het Venlose college open staat voor alternatieven langs de snelweg, bleek dat het college hierover een positieve grondhouding heeft en bereid is hierover met Rijkswaterstaat in overleg te blijven. Dat zou betekenen dat initiatiefnemers zich bij de gemeente kunnen vervoegen, als ze een alternatief hebben voor de reguliere bewegwijzering langs de snelweg.   

Ook de Venlose kern Boekend zal (voorlopig) helaas niet op de bewegwijzering langs de A73 komen te staan. VenLokaal vindt dat jammer, de kern Boekend is in meer opzichten een pareltje, dat ook hoort bij onze gemeente en dus goed bewegwijzerd dient te worden. Het ligt nota bene pal langs de snelweg A73! Er staan niet zoveel plaatsnamen op de nu aanwezige borden, dat deze met de toevoeging “Boekend” niet te overzien zouden zijn.

Grensincident.

Onbekenden hebben in de nacht geprobeerd de verbindingsweg tussen Tegelen en Belfeld te saboteren. Is dit een daad van opstandelingen? Proberen Tegelse of Belfeldse separatisten de weg te blokkeren of af te sluiten? Zijn er afscheidingsbewegingen in de weer om de identiteit van één van de twee voormalige zelfstandige dorpen te herstellen? Of zou het gewoon door de zware regenval van de afgelopen periode komen? Zullen we het ooit weten? Maar deze situatie biedt ook kansen. Er komt natuurlijk een mooi gerepareerd fietspad, maar het is nu ook mogelijk om meteen een onderdoorgang te maken; een smalle buis onder het wegdek door als faunapassage. Veldbioloog Steven Jansen heeft deze vraag al bij het Waterschap neergelegd en Luud Pieko heeft de wethouders van den Beucken en Brauer gevraagd er serieus naar te kijken. Klik eens op deze link en kom veel meer te weten over de fauna is ons gebied! Kijk eens naar dit interview op Youtube. 

Klik op de link en bekijk het filmpje op youtube

Belfeld:  ’t Superweike verder wordt uitgebreid met speelbos

De “Brum”, het voor Belfeld zo karakteristiek stuifduinengebied waar onze jeugd voorheen speelde, werd door de toenmalige gemeente Belfeld rond 2000 helemaal opgeofferd aan de Pannenberg. Een half afgemaakt industrieterrein hebben we daar nu, waarbij een fatsoenlijke landschappelijke inpassing nog steeds ontbreekt. De Päörtjes (spoorwegovergang) is jaren geleden ook al weggehaald. In de hoek van de Berkenhoflaan en het spoor in Belfeld zag het jarenlang dus vrij somber uit. 

 

Maar de gebroeders Geert en Pieter Gerritzen hebben enkele jaren geleden deze hoek van Belfeld weer omgetoverd tot iets moois en functioneels, iets waar we trots op mogen zijn. Waardevol voor alle inwoners van het dorp. Er is nu een speeltuin en een dierenweide,  onder de naam  “’t Superweike”. Veel Belfeldenaren weten waarom…Het is altijd goed onderhouden, schoon en iedereen is er welkom.

Geert Gerritzen in de dierenweide

Het SAM-fonds van de gemeente Venlo, het leefbaarheidsfonds Woonservice Urbanus (nu Woonwenz), Belfeld Bruist en diverse bedrijven en particulieren hebben dit alles financieel mogelijk gemaakt. Maar de heren hebben hiervoor zelf veel werk moeten verrichten, waarbij ze tijdens de top van het werk gelukkig ook wel ondersteuning kregen van andere inwoners. 

Maar er staat nóg meer op de rol bij Pieter en Geert! Een speelbos zal er gaan komen. Dit grenst aan de huidige speeltuin. Het bosje is hiervoor al in gereedheid gebracht en de omheining is ook al gerealiseerd. De wens is er om vijf of zes speeltoestellen te plaatsen, en misschien is daar wel een kabelbaan bij. De broers zijn nu doende om hiervoor de laatste puntjes op de i te zetten. Misschien lukt dat dit jaar nog. Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop! Ook andere inwoners van de wijken en kernen van onze gemeente kunnen, net zoals Geert en Pieter, aanspraak maken op het SAM-fonds. Want de inwoners moeten meer de regie kunnen voeren over hun eigen omgeving.

Speelbos: hier zijn de speeltoestellen gepland

Toename meldingen incidenten met verwarde personen in Venlo 17 %: VenLokaal stelt vragen

We willen meer weten over de toename van incidenten met verwarde personen. VenLokaal wil graag weten wat er precies aan de hand is en raadslid Marjan Schuman heeft hierover onlangs vragen gesteld aan het college, tijdens de raadsvergadering. De wethouder gaf aan dat er een toename is van 17 % meldingen over verwarde personen. Onduidelijk is nog waardoor dit komt. Is er sprake van minder tolerantie ten opzichte van verwarde mensen? Of is er minder zorg beschikbaar? Er wordt een analyse gemaakt en daarna aan een Venloos plan van aanpak gewerkt. Inmiddels is Limburg door het Rijk benoemd als aandachtsgebied en wordt in samenwerking met politie, GGD en het Leger des Heils ook een provinciaal plan van aanpak opgesteld. De wethouder zegde toe, de raad in januari 2017 te informeren over de stand van zaken betreffende het plan van aanpak binnen onze gemeente. VenLokaal heeft sterk de indruk dat de toename van incidenten met verwarde personen komt doordat deze mensen tussen wal en schip vallen. Dit door de ingevoerde decentrale zorg sinds 2015. Raadslid Marjan Schuman gaat zich inspannen om helder te krijgen wat er aan de hand is.

Hout-Blerick: oude Kas Holleweg verdwijnt en Springbeek wordt heringericht

Het waterschap Peel en Maasvallei wil de Springbeek en het beekdal herinrichten tot een zo natuurlijk mogelijk functionerende en ecologisch gezonde beek met herstel van de beekdynamiek. Hiervoor is onlangs een bestemmingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. De Springbeek heeft een lengte van ongeveer 3,6 kilometer, ontspringt in het natuurgebied Dubbroek, ten zuiden van Maasbree. Daar stroomt deze door agrarisch gebied. Verder zuidelijk loopt de beek langs Hout-Blerick, de Maaskering en mondt bij natuurgebied Maasweerd uit in de Maas. Er zullen natuurlijke oevers worden gecreëerd, als ook waterbergingen. De beek moet zo natuurlijk mogelijk gaan functioneren, ecologisch gezond worden en de beekdynamiek zal worden hersteld. De beek wordt zodanig ingericht dat de vissen van uit de Maas “vrije optrek” krijgen. Hiertoe wordt o.a. de Maasmonding aangepast, bij de oude watermolen wordt een innovatieve vispassage aangelegd. Stuwen verdwijnen. In hetzelfde bestemmingsplan wordt ook geregeld dat de oude kassen aan de Holleweg verdwijnen. Daartegenover staat dat er een woning opgericht mag worden, in een natuurlijke omgeving. Zowel voor het aanpassen van de Springbeek als ook voor het oprichten van de woning is een landschappelijk inpassingplan gemaakt dat geborgd is in de regels van het bestemmingsplan. Het geheel is passend in de in 2014 aangenomen Ruimtelijke Structuurvisie “ruimte binnen grenzen”. 

Informatievond Huis van de Wijk in de Vijfsprong

Raadslid Marjan Schuman bezocht de afgelopen kerk de informatieavond in Huis van de wijk de Vijfsprong. Dit als inwoner van Blerick en als raadslid van VenLokaal. De zaal bleek goed vol te zitten. De avond werd geleid door Hans Huijs van het wijkoverleg. Hans vertelt dat de over de Vijfsprong, waar open inloop is en altijd een kopje koffie klaar staat. Ook is er dagopvang en kun je er op bepaalde dagen een warme maaltijd eten. Op woensdagmorgen is er ook een informatie en adviespunt open, waar je terecht kunt met allerlei soorten vragen. Veel van de aanwezigen gaven blijken dit nog niet te weten. Er wordt gevraagd hoe het zit met de verbouw van de Lambertuskerk. De architect en de projectontwikkelaar van de Lambertuskerk (dat een medisch centrum moet worden) zijn aanwezig en geven informatie. Eind oktober zal het geheel klaar zijn en een aantal huisartsen zal zich hier vestigen. Tevens komt er een apotheek, een podotherapeut en een fysiotherapeut. De verbouw was tijdelijk gestopt, omdat de gebruikers een tweede verdieping wilden en daartoe moest een nieuw plan en een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De architect vertelt enthousiast over de verbouw waarbij zoveel mogelijk de originele elementen van de kerk worden behouden. Zo blijft een herkenbaar punt in de wijk behouden; De Lambertuskerk. De bewoners ervaren overlast door hangjeugd rondom de kerk die nu niet gebruikt wordt. Dit zal gaan veranderen als de kerk weer in gebruik is, wordt verwacht. De Stadsdeelmanager van het gebied is aanwezig en gaat aan de slag met de oplossingen om overlast te beperken.  Verder komen er ook nog wat andere zaken aan bod, zoals parkeren en stoepen die niet netjes liggen. De klachten worden serieus genomen. Er wordt ook nog gemeld door de stadsdeelmanager dat klachten altijd via telefoonnummer 14077 kunnen worden doorgegeven. Het is goed om de bewoners op deze manier te betrekken bij hun wijk. Voor een aantal was het zeker ook nog eens extra fijn om oude kennissen en buurtgenoten te ontmoeten en het huis van de wijk te ontdekken. 

Impressie informatievond station en Eindhovenseweg

Eerder dit jaar was er een bewonersbijeenkomst in “de Waeg” over de renovatie van het station in Blerick, bij de Kazernestraat in relatie tot werkzaamheden aan de Eindhovenseweg. Het was een zeer druk bezochte avond. Er werd uitleg gegeven door ProRail, welke de renovatie van het station uitvoert, zoals het aanleggen van nieuwe perrons, meubilair en gehandicaptenlift. Ook de gemeente Venlo zorgde voor uitleg. Deze zal de omgeving station van het station renoveren, met name de rotonde en de op- en afritten. Op de Eindhovenseweg komt een ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van station Blerick, waarmee een directe aansluiting op de Kazernestraat wordt gemaakt. Dit laatste is van belang voor de aankomende ontwikkeling van het Kazerneterrein. Door de werkzaamheden samen met die van ProRail uit te voeren worden overlast en kosten beperkt. Dat noemen we “werk met werk maken”. De start zal zijn in 2017 en men verwacht dat het geheel gereed is in 2018. Tijdens een periode van ongeveer 9 dagen zal er dag en nacht gewerkt worden. ProRail moet zorgen dat het station bereikbaar blijft. Er worden veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt betreffende geluidsoverlast, verkeersomleiding, planschade en parkeren. Ook parkeervergunningen voor bewoners, schade aan woningen door trillingen komen aan bod. Er wordt duidelijke uitleg gegeven en suggesties worden aanvaard. Er worden door bewoners zeer goede suggesties aangedragen. Men kan zich opgeven voor een werkgroep van bewoners waarin ook een landschapsarchitect zitting zal hebben. De co-creatieve aanpak, die in Venlo in zwang begint te raken, krijgt ook hier gestalte. Op internetsite VenloVernieuwt zal informatie verschijnen over dit project.

 WAA Venlo

Het plaatsen van WAA werknemers bij reguliere bedrijven blijkt in 2016 moeilijker te zijn dan vooraf ingeschat door het in werking treden van de Wet Werk en Zekerheid in juli 2016. Wat wel goed werkt is het plaatsen van mensen door middel van detacheringen. 

Wij vinden het jammer dat de detacheringen ook niet met meer opbrengsten gepaard kunnen gaan. Wij horen van de Ergon bedrijven in Eindhoven dat er momenteel afscheid wordt genomen van detacheringen tegen een laag tarief. Om detacheringen te gaan doen met meer opbrengst. In onze regio blijkt de WAA nog niet van de economische opleving te kunnen profiteren, omdat de vraag van de markt en het aanbod van het WAA niet op elkaar zijn afgestemd. Wij hoorden dit ook het tijdens een beeldvormende vergadering van werknemers van WAA zelf. Er werd gevraagd door bedrijven aan WAA: kunnen jullie ons nog een aantal van zulke goede schoonmakers leveren? Helaas waren deze goede schoonmakers al allemaal gedetacheerd. Dus er was geen match. Dus geen opbrengst voor WAA. Wij vinden het wel een goede stap om via het werkgeversservicepunt een taskforce te hebben om nieuwe doelgroeppersoon die niet meer bij de WAA kunnen worden aangenomen vacatures te laten opvullen. Bij een van de bezoeken aan de huizen van de wijk vertelt een WAA medewerkster mij hoe graag zij naar het huis van de wijk gaat om daar te werken. Haar gezicht straalt. Dit is een verhaal dat wij als VenLokaal graag horen. Daarop aanhakend is het teleurstellend om te lezen dat het in 2017 minder snel zal gaan dan ingeschat om SWS’ers met een lagere loonwaarde te plaatsen naar Werken in Buurten. De oorzaak blijkt te zijn dat in de huizen van de wijk nog niet altijd de juiste begeleiding, veiligheid, en ook nuttig werk aanwezig zijn. Zaak om daaraan te blijven werken..

Mobiel Erfgoed Rit Venlo 2016

VenLokaal en de FEHAC (Federatie Historische Automobiel en Motorfiets Clubs) organiseren op zaterdag 10 september 2016 tijdens de Open Monumentendag de “Mobiel Erfgoed Rit Venlo 2016”. De doelstelling van de Mobiel Erfgoed Rit Venlo 2016 is de culturele en industriële rijkdom van de Gemeente Venlo onder de aandacht brengen door middel van een erfgoedrit met historische voertuigen op 2, 3 of 4 wielen. Daarbij zal de route de deelnemers langs diverse  monumenten in Venlo voeren die voor een groot deel ook bezocht zullen worden. Er zijn twee belangrijke redenen waarom dit initiatief wordt ontplooid. Sinds 1 juli 2016 behoren bij wet alle oldtimers tot het Nationale Erfgoed. De FEHAC is dan ook zeer verheugd dat jarenlang werk tot dit resultaat heeft geleid. Het ligt dan in de lijn der verwachting om ons Mobiele Erfgoed tijdens de Open Monumentendagen onder de aandacht te brengen. VenLokaal heeft in haar politieke doelstelling opgenomen dat er ruime aandacht voor het alomtegenwoordige erfgoed in Venlo moet ontstaan.  Dit zal er hopelijk toe leiden dat dit erfgoed van vaak groot historisch belang behouden blijft voor de toekomst. Medio augustus verschijnt de uitnodiging met inschrijfformulier gericht aan de oldtimerclubs in de regio Venlo. Kent u nog een liefhebber die dit zou willen weten, vertel het hem gerust! Bekijk ook even onze Facebookpagina en het evenement op

https://www.facebook.com/Mobiel-Erfgoed-Rit-Venlo-158980307856980

Groet! Henny Bosch (Erfgoed), Bart Sanders (communicatie en Karel Wetzels (Tourrit).

Nieuwe fractieondersteuners VenLokaal

Onlangs heeft VenLokaal enkele nieuwe fractieondersteuners uit Tegelen en Blerick mogen verwelkomen. Daar zijn we zeer verheugd om. Het geeft ons nog meer inzicht, ideeën en kennis. Wilt u ook uw mening geven, inbreng leveren en met frisse suggesties komen? Meldt u dan bij VenLokaal voor een gesprek! Of u nou ambities hebt om in de raad te komen, of gewoon “op de achtergrond” wil ondersteunen, of u twee of vijf uur per week wilt besteden, het kan allemaal! Stuur een email bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we nemen contact met je op!

 


 

Colofon.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo. De volgende nieuwsbrief komt uit in Juni 2016.

Kopij uiterlijk insturen vóór 30 november 2016 aan:

      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

 

nieuwsbrief-03-2016

Belfeld/Steijl: Roermondseweg weer open

De werkzaamheden aan de Roermondseweg vorderden gestaag. Het nieuwe en iets schuinere talud ligt er. Leidingen en andere ondergrondse zaken werden aangelegd waarna de weg in het weekeinde van 15 oktober weer open ging! Het was opvallend te noemen dat er met de afsluiting van deze belangrijke Noord-Zuid verbinding geen grootschalige verkeers-problemen ontstaan zijn. De weggebruikers hadden kennelijk de juiste alternatieve routes gevonden. Complimenten aan de automobilisten!

 

 

Vrijwilliger bij het Spoorwegmuseum? Leuk!

Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft een dependance in Blerick. Om precies te zijn in de oude wagenwerkplaatsen. Op deze unieke locatie (die niet voor bezoekers toegankelijk is) wordt gewerkt om oud spoormaterieel weer in de originele kleuren en wederom rijvaardig te maken. Omdat het Spoorwegmuseum het aan middelen ontbreekt om deze werkzaamheden te betalen  (toegangsprijzen zouden onbetaalbaar worden) worden de meeste werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd. Wel is er een beroepskracht (Ronald Snel) die er de dagelijkse leiding heeft. Door vergrijzing van het huidige bestand aan vrijwilligers, maar ook andere prioriteiten van de jongere generatie is er binnenkort weer plaats voor een aantal nieuwe vrijwilligers. De meeste vrijwilligers werken op zaterdag, maar in overleg met Ronald is het ook mogelij
k om op doordeweekse dagen te werken. Momenteel is het pand gesloten omdat er asbestsaneringswerkzaamheden moeten gaan plaatsvinden, maar het is de bedoeling dat er eind 2016 weer gewerkt kan worden aan de 252, het oudste elektrische treinstel in Nederland. Op kleinere schaal wor
dt er momenteel wel gewerkt aan de 629 een diesel-rangeerlocomotief.  In het verleden zijn de 1201 en de 1218 hier drastisch onderhanden genomen.  Helemaal voor niets hoef je er niet te werken. Koffie en thee zijn gratis, een koud biertje voor na afloop zorgen we zelf voor. Ook worden er veiligheidsmiddelen zoals schoenen verstrekt. Toegang voor het Spoorwegmuseum in Utrecht is gratis en er wordt elk jaar een vrijwilligersuitje georganiseerd. (Vervoer per antieke trein). Daarnaast is het mogelijk om af en toe als vrijwilliger mee te rijden met een speciale rit. Een technische achtergrond is een pre, maar niet direct noodzakelijk. Voordat er gebouwd kan worden moet er vaak eerst heel veel gesloopt en schoongemaakt worden. Ook worden er veel schilder werkzaamheden uitgevoerd.  Wil je meer weten over deze hobby die je geen geld kost? Neem dan contact op met Ronald Snel,  06-13854604 of 077-3872769, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Venlo-breed:  Accommodatiebeleid en beleid Huizen van de Wijk

Ons raadslid Marjan Schuman gaf in de raadsvergadering enkele aanbevelingen. VenLokaal wil dat activiteiten in de meest directe omgeving van de mensen in een satelliet van een huis van de wijk plaatsvinden. Het gaat daarbij vaak om mensen die sterk buurtgebonden zijn, slecht ter been zijn en een dagje ouder zijn. Ook vroeg ons raadslid om te investeren in de bekendheid van huizen van de wijk via bijvoorbeeld huis aan huis blaadjes. Belangrijk is om te communiceren dat huizen van de wijk niet alleen bedoeld zijn voor oudere en minder mobiele mensen of mensen die hulpbehoevend zijn. De Huizen van de Wijk zijn voor iedereen die iets op wil zetten met anderen en anderen wil ontmoeten. Ook als je gewoon alleen maar interesse hebt, ben je er welkom. Marjan Schuman gaf aan dat het heel belangrijk is om heel zorgvuldige communicatie over huizen van de wijk te voeren. Dit om onnodige ongerustheid onder de mensen te voorkomen over bijvoorbeeld sluitingen die helemaal niet aan de orde zijn. De wethouder zei toe maatwerk te leveren en zeker rekening te houden met minder mobiele mensen en sterk buurt gebonden activiteiten. Het is duidelijk dat een aantal accommodaties dichtbij in de buurt, weliswaar het predicaat huis van de wijk kunnen verliezen, maar toch een functie blijven houden voor de wijk. Ook gaf de wethouder aan geen accommodaties te sluiten. VenLokaal blijft de uitwerking van het accommodatiebeleid en het beleid huizen van de wijk volgen. We staan open voor signalen vanuit de buurten over dit beleid. 

 

Belfeld:  bijzondere mensen in het zonnetje gezet

Om te beginnen werd Leon Gubbels tijdens de afgelopen najaar markt in Belfeld welverdiend in het zonnetje gezet. Tijdens deze succesvolle braderie, werd de Belfeldenaar door Burgemeester Scholten bedankt voor al zijn werk. Al vele jaren is Belfeld verguld met de jaarlijkse najaar markt, die een grote aantrekkingskracht heeft op de regio. Vele handen helpen mee, maar Leon is de
grootste stuwende kracht achter dit fenomeen. Een najaar markt van dit kaliberorganiseer je niet zomaar met een paar telefoontjes of appjes. Daar komt een flinke dosis organisatietalent bij kijken en doorzettingsvermogen. Dat heeft Leon Gubbels in huis!

 

30 september was ook een bijzondere dag in Belfeld. Het dorp kreeg een kunstwerk geschonken van voormalige woonservice Urbanus, die per 1 januari opging in Woonwenz. Het kunstwerk bevat meerdere elementen, die op een of andere manier te maken hebben met Belfeld. Er is ook een gedicht bij van Belfeldenaar Paul Niessen, “Van de pas toet Sjelkesbaek", dat hij zelf opdroeg. Het kunstwerk zelf is vervaardigd door kunstenaar Sjer Jacobs, ook een inwoner van Belfeld. Een aantal andere Belfeldenaren en organisaties leverde ook een belangrijke bijdrage aan dit kunstwerk, bijvoorbeeld door mee te denken over de verschillende elementen. 

Als verassing kreeg Frank Poels, die al sinds eind van de jaren 70 in Belfeld woont, door wethouder Satijn een onderscheiding opgespeld. Frank is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. En dat is ook niet zomaar uit de lucht gevallen. Frank heeft al langere tijd veel betekend voor Belfeld. Onder meer in het opzetten van het Dorps Ontwikkeling Plan Belfeld. Welverdiend!  Jacobs, met inbreng van diverse Belfeldenaren. Ga maar eens kijken op het Stevensplein! Een en ander werd opgeluisterd door Joekskoer Tourjours ! 

 

 

 

Kindpakket voorstel naar gemeente Venlo en aandacht in Week van de Armoede

Raadslid Marjan Schuman zit namens VenLokaal in de werkgroep Kind en Armoede van stichting Bindkracht. De werkgroep deed dit jaar een doordacht voorstel van voorzieningen voor kinderen in armoede naar de gemeente: het “kindpakket”.  De voorstellen betreffen Voedsel, Kleding en schoeisel, Sport en Spel, Sport en Cultuur, Zwemmen, Speelgoed, Onderwijs en Leren op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, Computer, Studiebegeleiding, Voor en Vroegschoolse Educatie, Toegang tot Zorg, het hebben van een identiteitsbewijs. Inmiddels werken ambtenaren van de gemeente Venlo samen met de werkgroep aan de manier waarop hieraan invulling kan worden gegeven. Een aantal van de voorstellen die de werkgroep deed gaan verder dan dat wat er aan voorzieningen binnen de gemeente en via fondsen voorhanden is. Er wordt bekeken of en hoe dit ruimere pakket aangeboden kan worden. Ook zal de gemeente Venlo een communicatieplan voor het kindpakket opstellen. Hierdoor moet het gebruik van voorzieningen toenemen en alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een communicatieadviseur is daarom regelmatig aangeschoven bij de vergadering van de werkgroep. De werkgroep vindt het  belangrijk dat er een centraal toegangspunt is om deze voorzieningen aan te vragen. Daartoe diende Marjan Schuman in de raad een motie in voor een ‘’code’ zonder dat dit stigmatiserend hoeft te zijn. Van belang hierbij is o.a. het niet steeds voor iedere voorziening apart een aanvraag te moeten indienen. Ook hieraan wordt nu door de gemeente Venlo gewerkt. In de week van de armoede die begint op 17 oktober zal er vanuit de gemeente Venlo aandacht worden besteed aan het onderwerp kindpakket en toeleiding voor degenen die dit nodig hebben. 

 

Eerste Venlose Mobiel Erfgoed Rondrit  

Sinds 1 juni dit jaar vallen oude voertuigen onder de noemer mobiel erfgoed. Voor VenLokaal-raadslid Henny Bosch, die in zijn portefeuille o.a. cultureel en industrieel erfgoed heeft, een goede reden om samen met het FEAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) de handen in een te slaan.  Op deze manier werden 2 doelen gecombineerd: tentoonstellen van mobiel erfgoed en een rit langs de parels in onze gemeente. Dit heeft geresulteerd in de eeste Venlose Mobiel Erfgoed Rondrit op zaterdag 10 september j.l. door degemeente Venlo.  Bijna 60 voertuigen hebben hieraan deelgenomen, bestaande uit auto’s, motoren, brommers en oude legervoertuigen van Santa Fe. Nadat wethouder Henk Brauer ’smorgens het startschot gaf ging de stoet van start. Veel mensen langs de kant van de weg, maar ook zeker in en op de deelnemende voertuigen, genoten van deze bonte stoet. De rondrit had totaal 5 stops:  de wagenmakerij van de Stichting Boei in Blerick,  het Ketelhuis in Steyl, Tor 9 op de Venloer Heide (D), graanbranderij De IJsvogel in Arcen en tot slot de voormalige Nedinscofabriek in Venlo-Zuid. Tijdens deze stops werd tijdens het bekende natje en droogje aandacht gegeven aan de historische waarden middels rondleidingen en presentaties door oa Marcel Hogenhuis (bij Tor 9) en Hein Oostdam (bij Nedinsco).De dag eindigde bij de voormalige Nedinsco fabriek, met het heffen van het glas op het welslagen van deze memorabele dag.

 

Venlo-breed: Referendumverordening verworpen, VenLokaal strijdbaar voor de toekomst

Referendum: Voor: VenLokaal, D66, Lokale Democraten, SP   

Tegen: CDA, VVD, PvdA, Groen Links

VenLokaal heeft hard gewerkt, samen met de collega’s van D66 om ook binnen onze gemeente een referendum vanuit de burger en vanuit de raad, mogelijk te maken. Helaas is dit initiatiefvoorstel Referendum verordening in de besluitvormende raadsvergadering van september verworpen. PvdA, VVD, CDA en Groen Links stemden tegen het voorstel van VenLokaal en D66. De fracties van de Lokale Democraten en de SP steunden het referendum voorstel echter wel. VenLokaal initiatiefnemer Leon van den Beucken, vlak na de besluitvorming: “Het is echt een gemiste kans voor de inwoners van de gemeente Venlo. Wij zijn de stad van Actieve mensen, participatie, de burger aan zet en loslaten in vertrouwen. Maar als puntje bij paaltje komt, durft een raadsmeerderheid het toch niet aan om onze inwoners het welverdiende vertrouwen en de mogelijkheid tot rechtstreekse invloed te geven. De twijfel heeft het gisteravond in raadsmeerderheid gewonnen van het vertrouwen. Met ons kan dus 70 tot 80% van de Venlose burgers teleurgesteld zijn, want dat is het draagvlak voor het referendum”. Met dit initiatiefvoorstel wilde VenLokaal en D66 de burgerbetrokkenheid en de participatie vergroten en de democratie versterken, ook het democratisch besef van raadsleden. Leon van den Beucken van VenLokaal en Frans Aerts van D66 hebben hiertoe geruime tijd gewerkt aan een initiatiefvoorstel voor een referendum in Venlo. Er werd in de oordeel vormende vergadering van alles beetgepakt om tegen het initiatiefvoorstel te zijn. De volk vertegenwoordigende rol van gemeenteraadslid zou het referendum niet verdragen, het zou niet passen in het vertegenwoordigende stelsel. Maar het zijn de inwoners, die wij vertegenwoordigen! De inwoners spreken zich in meerderheid uit voor de mogelijkheid van een referendum. Fracties die duurzaam van plan zijn om naar de burgers te luisteren, hoeven niet bang te zijn voor dit initiatiefvoorstel. De raad blijft aan zet. 

“Het zit er nu klaarblijkelijk nog niet in. Deze raad is er niet klaar voor. Maar we hebben wel wat bereikt: de discussie is gevoerd, en blootgelegd is hoe de fracties erover denken. Dat moeten de kiezers weten! Bovendien hebben we een referendumverordening in onze ijskast en is er kennis opgedaan. Voor onze inwoners  zal ik zeer gemotiveerd zijn op enig moment in de toekomst weer een gooi te doen!”,  aldus Leon van den Beucken

Arcen: Druk bezochte dorpsvergadering 

Raadslid Marjan Schuman stapte op woensdagavond 21 september het nieuwe MFA gebouw binnen. Een gebouw met veel licht en uitzicht naar buiten. Al gauw liepen veel Arcenaren binnen voor de vergadering. Er is veel betrokkenheid van de Arcenaren bij hun dorp. Een groot aantal zaken werd besproken. Een belangrijk onderwerp voor Marjan Schuman is het ondernemershuis. Hierin hebben huisarts, fysiotherapie en andere zorgaanbieders een plaats. Het oude raadhuis, het kazernegebouw of het gebouw van de Rabobank zou hiervoor gebruikt kunnen worden. VenLokaal vindt dit een uitstekend idee, want mensen die zorg nodig hebben vinden alles op een plek. De zorgaanbieders kunnen elkaar snel benaderen om samen een patiënt te bespreken. Ook kan het een plaats zijn waar mensen uit Arcen elkaar spontaan ontmoeten. Marjan wil vanuit haar rol als raadslid aandacht en ondersteuning vragen om dit voor elkaar te krijgen in Arcen.  Want mensen hebben in eigen dorp, kern of wijk behoefte aan dit soort voorzieningen en ontmoetingsplekken. 

Venlo-breed: vragen VenLokaal over laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een groot probleem, ook in Venlo. Mensen kunnen hierdoor niet of onvoldoende meedoen in de samenleving. Met alle gevolgen van dien. Raadslid Marjan Schuman stelde mondelinge vragen in de gemeenteraad Venlo over laaggeletterdheid en vroeg daarbij ook in raad om o.a. beeldtaal folders voor laaggeletterden. Hier op kwam een toezegging van de wethouder. VenLokaal is hier blij om. Citaat persbericht gemeente Venlo:'Ruim16% van de Venlose beroeps-bevolking is laaggeletterd, tegen een landelijk gemiddelde van bijna 12%. Dat moet snel veranderen. Venlo pakt dit probleem daarom samen aan met o.a. de BredeBieb Venlo, Wel.kom, Gilde Opleidingen, Stichting Groen Licht en GGD/JGZ. Deze partijen werken samen aan de oprichting van een Taalhuis, waar vraag en aanbod van taalonderwijs bij elkaar moeten komen

Blerick: nieuwe bestrating Kloosterstraat 

Blerick kan blij zijn met de mooie bestrating in visgraatmotief op de Kloosterstraat. Eindelijk is het zover, Blerick heeft het verdiend. Alles ligt er strak in, want het moet immers ook tegen zwaar vrachtverkeer kunnen. 

 

 

 

 

 


Colofon.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo. De volgende nieuwsbrief komt uit in Juni 2016.

Kopij uiterlijk insturen vóór 30 november 2016 aan:

      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Nieuwsbrief VenLokaal

Geen gebeurtenissen gevonden

Kalender Venlokaal

loader