nieuwsbrief_01_2016

Een verborgen parel uit Belfeld  

Karel Wetzels, uitkijkend over “zijn” Belvend op een regenachtige dag in januari…

Bij burgerparticipatie denk je vaak aan vrijwilligers die onze straten opschonen met prikstok en plastic zakken. Of mannen en vrouwen die samen een parkje aanleggen en slepen met kratten frisdrank voor het buurtfeest. Dat zijn de parels van onze samenleving. Je ziet ze steeds vaker op straat. Maar er zijn ook verborgen parels. Dat zijn de mensen die niet onmiddellijk voor iedereen zichtbaar zijn, maar achter de schermen veel werk verzetten. Een schoolvoorbeeld hiervan is Karel Wetzels, 61 jaar en wonende in Belfeld. Vele middelbare en oudere Belfeldenaren kennen hem tevens ook als “MacKarel”. Want in het begin van de tachtiger jaren had hij een houten frietkraam in hartje Belfeld. Daarnaast heeft hij lange tijd gewerkt als teammanager bij een transportfirma. Toen Karel pas 44 was, sloeg het noodlot toe: hij kreeg een ernstige beroerte. Zijn leven nam een compleet andere wending; hij werd van de een op de andere dag uitgeschakeld. Om weer opnieuw te kunnen lopen en spreken, was een lang revalidatietraject nodig. 

Karel is er de man niet naar, om roerloos achter de geraniums te gaan zitten. Een reguliere baan was weliswaar niet meer mogelijk, maar Karel besloot op een andere manier een zinvolle invulling van zijn kwaliteiten te gaan geven. Karel: “ik wil graag wat doen voor mijn inkomen. Vrijwilligerswerk moet wat mij betreft voldoen aan drie voorwaarden: het moet leuk zijn, het moet nuttig zijn en ik mag er niemand het brood door uit de mond stoten”. Lange tijd was de Belfeldenaar actief op de Martinushof, en vervoerde bewoners naar de dagactiviteiten. Toen de Martinushof de deuren sloot, bewoog Karel weer mee met het lot. Hij volgde de bewoners namelijk gewoon naar de Nieuwe Munt in Tegelen. 

Karel heeft een hobby die hij nu in de Nieuwe Munt tot zijn roeping heeft gemaakt: karaoke zingen! Om de veertien dagen krijgen de bewoners daar de dag van hun leven, als Karel samen met hen Karaoke liedjes gaat zingen, in huiskamersetting. Oude deuntjes brengen toch weer herinneringen naar boven bij de veelal dementerende bewoners. Het resultaat is duidelijk merkbaar en voelbaar: het brengt vooral plezier en levensvreugde. Karel: “ In het begin werd er ook in het Engels gezongen, maar het repertoire is al snel helemaal omgezet naar alleen Nederlandstalig. Dat vonden de bewoners leuker; ze kunnen dan makkelijker de teksten volgen”. Karel helpt - samen met enkele anderen - ook mensen die al een WAO of WIA of bijstandsuitkering hebben of nodig gaan krijgen. Ze hebben een spreekuur ingericht waar men terecht kan voor informatie en hulp bij het invullen van de papierwinkel en schrijven van bezwaarschriften. Omdat Karel destijds zelf geconfronteerd werd met complexe vraagstukken, is hij hier “ingerold” en kan zich goed inleven in degenen die bij hem aankloppen. In de loop van de jaren heeft Wetzels veel kennis opgedaan.

Maar er is nog meer: Ieder jaar zet Karel de fietstocht uit voor de Belfeldse winkeliersvereniging. Dat doet hij al vanaf 2000: jaarlijks fietsen 200 tot 500 mensen de tocht. Sinds 1 januari neemt Karel ook nog zitting in het Huis van de Wijk in de Hamar, in een team van zes mensen. “Hier kan ik nog niet zoveel over zeggen, want het is nog maar net opgestart”, zegt Karel. Karel Wetzels: een van de mensen die het cement van onze samenleving vormen. Verborgen voor de meesten. Maar wel degelijk aanwezig. Voor degenen die hem nodig hebben.

 

Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) Venlo 2016-2019, rvs 73

Door: Leon van den Beucken. Afgelopen december heeft de Venlose gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2019 vastgesteld. Henny Bosch voerde voor VenLokaal het woord op dit dossier. VenLokaal ging akkoord met het Raadsvoorstel; het eerste deel geeft de slotoverweging van VenLokaal op het raadsvoorstel, kort en bondig. Daarna volgt verdere uitleg over hoe het beleid in elkaar steekt.

Uit zowel de recent gehouden bijeenkomst op het politiebureau als ook de oordeelsvormende vergadering van vorige week werd duidelijk dat we met zijn allen weten waar het over gaat en waar we heen gaan. Goede samenwerking met dito resultaat! Uit deze sessies enkele voor ons belangrijke punten: 

  • In de top drie van de veiligheidsmonitor staat als nummer 1 “te hard rijden”. Er gaat in het IVB onder veiligheidsveld 4 terechte aandacht uit naar verkeersveiligheid. Verkeershufters maken onze buurten en wijken onveilig. VenLokaal maakt zich vooral zorgen om de kwetsbare inwoners. We willen veilige schoolroutes voor onze kinderen en ook onze ouderen verdienen aandacht. Handhaving niet alleen op de autosnelwegen maar ook bij scholen en speeltuinen. 
  • Meer veiligheid zowel objectief als subjectief.  
  • Wijkagenten 80% functioneel in wijken aanwezig
  • Meer inzicht in de wijk betreffende radicalisering en aanpak jeugdoverlast (toezegging burgemeester)
  • Naar verwachting nog vóór de zomer kan een terugkoppeling worden verwacht over buurt bestuurt (toezegging burgemeester)
  • Kortom: een wendbaar IVB, waarbij snel ingespeeld kan worden op actualiteit. Dit kan de waardering van VenLokaal wegdragen.

Tot slot voorzitter willen we toch nog eens graag benoemen: de positieve drift naar verbetering in focus op Venlo-Zuid door o.a. burgerparticipatie, bewustwording en initiatiefnemers op het gebied van sociale controle en schoonhouden van de wijk. Men doet er samen veel aan om deze buurt weer meer leefbaar te maken. VenLokaal gaat akkoord met dit Raadsvoorstel. 

 

Hoe zit het nou? Hoe is het geregeld? De politiewet geeft aan dat de gemeenteraad tenminste een maal in de vier jaar de veiligheidsdoelen vaststelt. De gemeentewet stelt, dat de gemeente de regierol heeft op het lokale veiligheidsbeleid. Door het vaststellen van het IVB kan de gemeente haar regierol invullen en sturing geven aan de lokale veiligheid. De gemeente stelt de kaders op het gebied van Veiligheid, stelt het ambitieniveau vast, stelt geld beschikbaar en controleert of alles ook goed uitgevoerd wordt. Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering van het IVB. De burgemeester is verantwoordelijk voor de bestuurlijke coördinatie op het veiligheidsbeleid vanuit zijn wettelijke verantwoordelijkheid. In de meerjarenbegroting van de gemeente Venlo wordt de komende jaren ongeveer 10.000.000 euro aan veiligheid uitgegeven. 

Het IVB wordt niet zomaar achter een bureau gemaakt, maar komt tot stand met medewerking van veel partners. Denk aan politie, burgers, Veiligheid, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Limburg Noord, Zorg- en Veiligheidshuis Noord Limburg en Regionaal Expertise en Informatie Centrum. Veiligheid is bovendien een “domein overstijgend” thema. Het heeft raakvlakken met andere thema’s. Een voorbeeld hiervan is jeugdcriminaliteit. Het kan gelegen zijn in schooluitval, werkloosheid, gebrek aan accommodatie, opvoeding. Dan komt je gauw in andere programma’s terecht, zoals “zorg en welzijn”, “participatie en werkgelegenheid” en “onderwijs en jeugd”. 

Eén en ander betekent dat het veiligheidsvraagstuk altijd multidisciplinair moet worden bekeken. Voor het nieuwe IVB is de methode Kernbeleid Veiligheid gevolgd, dat door veel gemeenten wordt gebruikt om hun eigen, lokale veiligheidsbeleid vorm te geven. Het bestaat uit vijf velden: 1) Een veilige woon- en leefomgeving, 2) bedrijvigheid en veiligheid, 3) jeugd en veiligheid, 4) fysieke veiligheid en 5) integriteit en veiligheid. Met het IVB willen we feitelijk twee doelstellingen realiseren: enerzijds het bevorderen van de subjectieve veiligheid (veiligheidsbeleving) anderzijds het bevorderen van de objectieve veiligheid. Er wordt de komende jaren ingezet op de beleving van de burger, maar ook op de verantwoordelijkheid van de overheid. Dat betreft de aanpak van criminaliteit die niet zichtbaar is voor onze inwoners. Deze speelt zich onder de oppervlakte af en is en vormt een bedreiging voor de basis van onze rechtstaat en openbaar bestuur. Prioriteiten in het IVB liggen bij de High Impact Crimes (woninginbraken, geweld, straatroven, fietsendiefstal). Ook de niet zichtbare, ondermijnende criminaliteit vormt een prioriteit, bijvoorbeeld drugs- en mensenhandel. In de oordeelsvorming heeft de gemeenteraad gedebatteerd en tijdens de besluitvorming heeft de Raad unaniem voor het Raadsvoorstel gestemd.

 

Velden en Lomm

   Lomm                                                              Velden

Velden en Lomm verdienen ook mooie en goede dorpsingangen, gezien vanuit de Rijksweg.

In Velden is dat inmiddels gerealiseerd. Dankzij de goede inbreng van de inwoners en het goed luisteren van de gemeente naar de mening van de Veldenaren. Ook de verkeerssituatie naar en rondom het BMV wordt opgepakt.
In Lomm wordt op dit moment door de dorpsraad samen met gemeente en de provincie aan de plannen van de dorpsingang gewerkt. Ook de Bosbergstraat in Lomm wordt aangepakt vanuit de gelden die beschikbaar zijn binnen het dorps- en wijkgericht verkeersbudget. De gemeente geeft ruimte aan dorpsraad en inwoners van Velden om invulling te geven aan de lege ruimten die in Velden ontstaan.  Ook de geschiedenis van Lomm en Velden vinden we belangrijk. Vandaar dat de bebording naar het streekmuseum de Hansenhof en het openluchttheater in Velden netjes in orde gemaakt worden.

 

Is de stad van het bestuur of mogen burgers ook iets bijdragen?

Deze kop stond enkele dagen geleden in De Limburger. Hier werd aandacht geschonken aan een nieuw initiatief Stadmakers Venlo. Burgers die iets voor hun stad (wijken en kernen) willen betekenen komen met elkaar in contact. Uit deze groep mensen ontstaan burgerinitiatieven of zijn er aanwezig. Dit sluit naadloos aan bij onze partij. Wij zijn zelfs vanuit een burgerinitiatief ontstaan. Niet voor niets zegt VenLokaal: De MENS centraal (umdet het um Minse geit). Wij geven Venlo weer terug aan de inwoners… Afgelopen woensdag is Clim Titulaer aanwezig geweest op deze bijeenkomst. Een groep van 50 betrokken Venlonaren uit de hele gemeente hebben met elkaar gesproken. Hierbij zijn ideeën uitgewisseld en hulpvragen gesteld. Dit met als doel om initiatieven of wensen van de bezoekers te laten slagen. Er waren ook enkele ‘guerrilla’ ambtenaren aanwezig die dit initiatief een warm hart toedragen. Een fijne constatering dat er ambtenaren zijn die Venlo terug willen geven aan de inwoners. Het werkt…

De vraag werd gesteld of er mensen waren die een workshop (kosteloos) konden verzorgen aan leerlingen van Extralent de school voor hoogbegaafde kinderen in Venlo. Tot onze verbazing stonden er na afloop van de bijeenkomst 6 workshops op de lijst die we kunnen benaderen. Er heerste een positief gevoel. Toekomst… Er komt in de nabije toekomst een vervolg sessie. Dit wordt weer een avond waarbij iedereen die iets bij wil dragen aan de stad (wijken en kernen), van harte welkom is. Er kwam ook een uitdrukkelijke wens om in een van de wijken en kernen een sessie te plannen. Mocht er iemand zijn die ruimte heeft om ongeveer 50 mensen te ontvangen dan horen wij het graag. Vanuit VenLokaal zullen wij dit burgerinitiatief omarmen en blijven volgen. Wellicht kunnen wij als partij aan sommige ideeën en initiatieven ook ons steentje bijdragen.

 

Nieuws uit Venlo-Zuid. Bijeenkomst Zuidpilaar 21 januari jl.

Donderdag 21 januari vond een grote bijeenkomst plaats in Venlo-Zuid. Thema: Leefbaarheid & Veiligheid: Buurt Bestuurt! Zeer veel betrokken personen waren naar De Zuidpilaar gekomen. Het was een bewonersavond, maar er waren ook burgerinitiatieven, bewonersondersteuners, politie, gemeente- ambtenaren, straatcoaches, wethouders en raadsleden gekomen. Via doordachte sessies zijn er uiteindelijk 5 concrete projecten opgeleverd, ter verbetering van de leefbaarheid. Een projectgroep van 7 bewoners staat samen met de gemeente en de politie aan de basis hiervan. De vijf projecten zijn: camera toezicht, zwerfafval, herinrichting Jan Teunissenplein, straatcoaches en drugspreventie (project Helder). Er werden vijf informatiehoeken ingericht waar de bezoekers elkaar konden ontmoeten en informatie over ieder onderwerp uitwisselen. Van diverse kanten kreeg de gemeente Venlo een pluim voor de aanpak. Het enthousiasme van de initiatiefnemers en gemeente sloeg over op de aanwezigen in de zaal. Daarna kon men in de zaal nog met elkaar van gedachten wisselen met buurtbewoners en elkaar. Men kreeg de kans suggesties te doen, en zich eventueel opgeven om mee te doen. Op de foto: Gerard Cornelissen, één van de zeven leden van de initiatiefgroep, spreekt de zaal toe. Zie voor wat er in Venlo-zuid speelt ook: https://www.youtube.com/watch?v=6J2ghYkgNxs

 

Venlo-Zuid: bewonersenquête

In december vorig jaar is er in Venlo-Zuid een parkeeronderzoek en enquête gehouden door het Buurtbewoners Netwerk Venlo-Zuid, gefaciliteerd door de gemeente Venlo. Er was goede respons van de inwoners; van de 1800 adressen kwamen er 553 reacties die zijn aangeboden door Jack Driessen, Marjan Doensen en Wil Lennaerts aan wethouder Brauer. Een schoolvoorbeeld van een betrokken wijk. Er is in ieder geval sprake van een wisselend beeld van wensen, bedenkingen en oplossingen. De gemeente geeft aan, de reacties prominent mee te nemen. De resultaten van de vragenlijsten worden overhandigd. 

 

Blerick: Uitreiking “Knap Gedoan Erkenning” Wim Weijmans

Maandagavond 18 januari was de uitreiking van de "Knap Gedoan Oorkonde" in het Roadhoes in Blerick. Dat is een erkenning voor iemand of een organisatie die zich inzet voor de burgers van de gemeente Venlo. De eer viel aan de heer Wim Weijmans voor het uitstekende werk dat hij en "zijn" vrijwilligers verricht hebben en voor wat ze nog gaan doen! Zij houden het buitenzwembad Groot Venlo in Blerick overeind! Om dat goede gevoel te onderstrepen naar alle vrijwilligers, waren er lekkere “knapkeuk” en natuurlijk vlaai en koffie. Wim Weijmans heeft op enthousiaste manier verteld over alles wat er bij komt kijken. Het burgerinitiatief is bezig met opleidingen en middelen om o.a. de veiligheid in het zwembad te kunnen blijven garanderen. Er wordt gekeken om werkervaringsplaatsen aan te bieden om zo de kansen van vrijwilligers op de arbeidsmarkt te vergroten. Het mes snijdt aan twee kanten… Een commissie is bezig met sponsoring en het aanhaken van bedrijven om middelen te verwerven. Weijmans gaf aan, dat er in heel korte tijd een solide en enthousiaste organisatie is ontstaan. Er hebben zich gelukkig al veel vrijwilligers aangemeld. Er zijn nog een aantal vacatures. Dus mensen die vrijwilliger willen worden: meld je aan via http://buitenbadgrootvenlo.nl/vrijwilligers.html

 

Bewoners Collectief “Oud-Zuid”

Aansluitend aan de uitreiking werden in het vragenuurtje door bewoners van de wijk o.a. het onveilige verkeersgedrag van jeugd op de schoolroutes in Blerick en de onveilige spoorwegovergang aan de Groot Bollerweg benoemd. Ook het stil liggen van de verbouwing van de Lambertuskerk - met overlast gevende gevolgen - werd aangehaald. Venlo Oud-Zuid is een bewoners collectief en -initiatief met als belangrijkste doelstelling de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Hierbij moeten de mens, de bewoner en de bezoeker van de wijk “Oud-Zuid” centraal staan. Verder wil men een duidelijke link leggen naar “ut Tref”, het voormalig patronaat. Er is onderzoek geweest naar verdere en alternatieve invullingen voor dit in, het hart van “Venlo Oud-Zuid”, gelegen gebouw. Dat heeft mede geleid tot een concept voor het realiseren van een stadstuin met meerdere functionaliteiten. Aanleiding daartoe is niet alleen de wens van het bewoners collectief “Oud-Zuid de wijk verder te verfraaien. De huidige inrichting van het gebied vraagt ook om oplossingen die vormen van overlast en hinder kunnen tegengaan en voorkomen. Een eerste bijeenkomst van geïnteresseerden voor het bewoners collectief “Oud-Zuid”, waarbij het idee voor de herinrichting van het grondgebied rond de Mariakerk als mogelijk project besproken werd, leverde direct aan aantal mooie en zeker ook ambitieuze plannen op. 

 

Venlo zet in voor een doorlopende fietsroute langs de Maas!

Lekker langs de Maas fietsen voor  je woon-werk verkeer, als scholier of student of gewoon toeristisch lekker genieten van “Mooder Maas” en de natuur. Van Belfeld tot Arcen komt nu een aantrekkelijke fietsroute in zicht. Voor VenLokaal is dit al heel lang een belangrijk onderwerp en door onze inbreng van moties en deelname aan werkgroepen is dit nu eindelijk klaar om uitgevoerd te gaan worden. De totale kosten hiervoor zijn geraamd op 2 miljoen en de gemeente Venlo heeft daar 1 miljoen voor gereserveerd. Voor de resterende helft is een verzoek bij de Provincie neergelegd. De bestaande fietspaden worden opgeknapt en de ontbrekende delen van deze route worden aangelegd. Onze dorps- en wijkraden worden zeker betrokken in dit proces. De voorbereiding voor de aanleg van het ontbrekende deel fietspad ter hoogte van Steyl is inmiddels gestart en de aanleg van dit deel van het fietspad begint waarschijnlijk na het hoogwaterseizoen, medio april.

 

Bezoek aan Polen en Cambodja

Raadslid Marjan Schuman bezoekt haar zoon (die in Polen woont en werkt) in de Poolse stad Krakow in het weekend dat er verkiezingen zijn. Hier volgt haar verslag: “De taxichauffeur die ons van het vliegveld haalt zegt dat de parlementsleden van de regering van dat moment niet komen opdagen bij vergaderingen. Dat er geen vertrouwen meer is in deze mensen. De Partij voor recht en rechtvaardigheid zal de grote overwinnaar worden, zegt hij.  Hij krijgt gelijk:  deze als anti Europees bekend staande partij is de grote overwinnaar die zondag. Maandag gaan we met een busje naar het 'museum' Auschwitz en Birkenau. We hobbelen over de wegen. We krijgen filmbeelden te zien gemaakt door een Russische officier bij de bevrijding van het kamp. Als er beelden komen van kinderen en de experimenten van Mengele op tweelingen, heb ik de aanvechting om de chauffeur te vragen het busje te stoppen en mij eruit te laten, maar de vingers in mijn oren steken en naar het mistige landschap kijken brengt enige innerlijke rust. Het bezoek van de kampen Auschwitz en Birkenau met de barakken, de crematoria, de spoorrails, de foto's, de ontelbare koffers, brillen, kinderkleren, menselijk haar, de strafcellen, gebeurt met veel rust. De groepen bezoekers zijn zwijgzaam, luisteren. De verwerking van het bezoek blijkt tijd nodig te hebben, merken we die middag”. 

Raadslid Luud Pieko had een dergelijke gelijke ervaring in Cambodja. De gruwelen van het Pol Pot regime heeft daar ook miljoenen levens gekost. “Je wordt stil en nederig als je met al deze gruwelijkheden geconfronteerd wordt; we mogen iedere dag opnieuw onszelf gelukkig prijzen dat we in Nederland wonen, een democratie en een rechtsstaat waarin de menselijke basiswaardigheid is verankerd in de wet die gehandhaafd wordt. Ook in Nederland spelen onderbuikgevoelens en respectloosheid een rol, maar onze basiswaarden staan nog steeds”.

 

Belfeld, Steyl, en Tegelen: de Aalsbeek, natuurschoon, flora en fauna ten top!

De Aalsbeek ontspringt ten oosten Belfeld, aan de voet van het hoog terras. De benedenloop, vooral bij “de Bas” en ten zuiden van de buurtschap Nabben, heeft een natuurlijk meanderend karakter. De Aalsbeek voert eerst nog langs de Bakenbosweg in Tegelen. Achter de spoortunnel kronkelt de beek vervolgens vrolijk Steyl binnen, een weg zoekend richting Maas. De laatste helft van het stroomtraject op “Steylers” gebied markeert tevens de grens met Belfeld. De Aalsbeek heeft in de loop der tijd een diep beekdal gecreëerd; er is vanaf de vistrappen groot verval en een hoge stroomsnelheid. 

Aalsbeek langs Bakenbosweg Tegelen.

 

Leon van den Beucken heeft de rapporten van het Waterschap er eens op naslagen. De waterkwaliteit van de Aalsbeek, waarvoor het Waterschap verantwoordelijk is, kan goed genoemd worden. Er komen meerdere typische beeksoorten voor. Zoals de stekelbaars, serpeling en bermpje. Maar benedenstrooms worden ook zeldzame vissoorten aangetroffen zoals: beekprikken, beekforellen en snepen. In 2012 werd zelfs een zeeforel en een zalm aangetroffen! De Aalsbeek is voor de zeeforel en zalm niet geschikt als paaiplaats, maar ze kunnen deze beek gebruiken als rust- en foerageergebied. Wel zijn er paaiende beekprikken gezien. De visstand wordt in het rapport als goed beoordeeld, en ontwikkelt zich langzaam verder. Als je langs deze beek wandelt of fietst, zou je niet denken dat er zoveel diversiteit aan vis in zit… Je kunt het wel vermoeden: zo nu en dan zie je meneer of mevrouw de Reiger geduldig staan lezen in het menu!

Beekdal Steyl, Aalsbeek vormt hier de grens tussen Steyl en Tegelen.

 

   Serpeling                                                                      Zalm uit de Aalsbeek (foto Waterschap PM)

Ook met de vegetatie zit het wel snor. Een greep uit voorkomende planten: gele waterkers, wolfspoot, liesgras, Moerasmuur, kleine watereppe, bittere veldkers en scherpe zegge. Maar de Beekpunge, waarnaar een straat in Tegelen is genoemd, is (nog) niet aangetroffen. Die vinden we wel in de Schellekensbeek.

De conclusie is niet alleen dat de Aalsbeek heel erg mooi is. Ze kent ook een enorme flora en fauna (zelfs voor Limburgse maatstaven) en is dus van een enorme ecologische waarde voor ons. Daar moeten we ongelooflijk zuinig op zijn! Daar kunnen we allemaal een bijdrage aan leveren, door er respectvol mee om te gaan. Maar dat geldt “natuurlijk” voor al onze natuur. Klik hier voor meer informatie over soorten.  

       Beekprik                                                          Vistrappen Aalsbeek Tegelen

 

Venlo zet geld in voor veiligere schoolomgevingen.

De Venlose schoolomgevingen moeten het komende jaar een stuk veiliger worden gemaakt; een belangrijk onderwerp voor VenLokaal. Een groot deel van het geld uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) voor 2016 wordt daarom aan de aanpak van de schoolomgevingen besteed. Daarnaast wordt het geld ingezet voor drie andere projecten te weten: de realisatie van een rotonde op de Terracottalaan, verkeersprojecten in wijken en dorpen en aanpassingen aan de fietsroute Venlo-Zuid. In 2015 mochten alle dorps- en wijkraden zelf beslissen welke verkeersprojecten in hun omgeving aangepakt moesten worden met een deel van het geld uit dit GVVP. Bovenaan de lijst met gewenste projecten staat het aanpakken van de verkeersveiligheid bij de schoolomgevingen in de gemeente. In 2016 wordt daarom gestart met een onderzoek naar de directe omgeving van het basis en speciaal onderwijs. Voor het onderzoek en de uiteindelijke maatregelen is 300.000 Euro beschikbaar. Wethouder Brauer (Wijkgericht Werken) is blij met de keuze van de projecten: “Uiteraard is een veilige schoolomgeving erg belangrijk voor onze inwoners en ik ben dan ook uitermate blij dat dergelijke projecten niet alleen door ons als gemeente worden voorgesteld om aan te pakken. Ook de wijk- en dorpsraden maken zich hard voor de aanpak hiervan en ik vind het mooi om te zien dat de samenwerking tussen de verschillende partijen tot zulke goede oplossingen leidt.” Net als vorig jaar wordt daarnaast opnieuw 300.000 euro ingezet voor lokale verkeersprojecten. Wijk- en dorpsraden gaan samen met elkaar bepalen welke projecten er met dit geld aangepakt moeten worden. “In 2015 hebben we dit voor het eerst samen met de verschillende wijk- en dorpsraden en buurt- en bewonersnetwerken bepaald. Dat is erg goed bevallen, dus dat wordt in 2016 opnieuw gedaan. We proberen om dit jaar nog meer draagvlak vanuit de inwoners te organiseren, zodat we nog beter aan de wens van de inwoner tegemoet komen,” aldus wethouder Brauer. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van de fietsroute vanuit Tegelen richting Den Hulster als ‘slecht’ ervaren. Het gaat dan om de route via de onderdoorgang van de Geldersebaan onder de A73, langs de kinderboerderij tot en met de oversteek over de Hagerhofweg. Voor 2016 wordt € 100.000, - beschikbaar gesteld om deze fietsroute veiliger en aantrekkelijker te maken. Daarnaast is er voor dit project eenzelfde bedrag aan subsidie aangevraagd bij de Provincie Limburg. Een derde project is de aanleg van een rotonde op de kruising Terracottalaan – Roermondsestraat. Eerder werd het geld voor deze maatregel door de gemeenteraad gereserveerd voor de aanpak van de spoorwegovergang bij de Vierpaardjes. In 2016 is dit bedrag alsnog gereserveerd voor de rotonde, zodat ook op die locatie een veiligere situatie kan worden gecreëerd.  

 

Sociaal Domein.

VenLokaal vindt dat er geluisterd moet worden naar de mensen. Marjan Schuman stelde een vraag over een brandbrief van de provinciale cliëntenraden jeugdzorg-instellingen. Op het moment vindt er overleg plaats tussen de gemeente Venlo en deze cliëntenraden jeugdzorg. Dat is positief. Tijdens onze vragenuurtjes in de wijk horen wij dat mensen nog onbekend zijn met de huizen van de wijk, de informatie - en adviespunten. Ook andere middelen tot communicatie dan alleen internet, moeten blijvend worden ingezet. 

Van de werkgroep Persoonsgebonden budget horen wij, dat degene die een keukentafelgesprek voert, niet bekend is met de eigen bijdrage die voor zorg betaald moet worden. Is het een idee om mensen met specifieke kennis als ervaringsdeskundige te koppelen aan een wijkteam of aan een informatie - en adviespunt? Is het een idee om een train-de-trainer-programma op te zetten, zodat kennis en informatie wordt verspreid?  

Het CAK int de eigen bijdragen. In de meldactie: eigen bijdrage en het onderzoek van binnenlands bestuur, lezen wij dat het CAK hogere rekeningen veel later dan normaal verstuurt. Mensen komen daardoor in financiële problemen. We lezen dat de gemeente de eigen bijdrage kan bijstellen naar beneden. Wij hebben ambtelijk vernomen dat de gemeente Venlo de maximale eigen bijdrage int. Ondertussen hebben we gehoord, dat er gewerkt wordt aan bijstelling en er een beleidsstuk komt waarin dit wordt geregeld. De bijstelling “tegemoetkoming aannemelijke meerkosten” is bij lange na niet voldoende om uit de financiële problemen te komen. Indien er problemen zijn met betalingen aan het CAK is het wat VenLokaal betreft van belang om ook hierin te bemiddelen. 

Er moet aandacht zijn voor eenzaamheidsbestrijding. Uit het Venloos menu tegen eenzaamheid, gepresenteerd aan de raad in 2014, blijkt dat een derde van de volwassenen in Venlo eenzaam is en dat dit onder de ouderen vanaf 65 jaar toeneemt. Er kan aan sociale cohesie en het daarmee voorkomen van eenzaamheid, worden gewerkt door bewoners te betrekken bij het ontwikkelen van natuur in hun stad en wijk, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van de groenblauwe nota waarin dit opgenomen kan worden als een van de uitgangspunten.

Mensen, die de zorg voor een naaste op zich nemen, komen in problemen omdat er steeds langere wachttijden zijn voordat vooral dementerenden, opgenomen kunnen worden in verzorgingshuizen. Deze mensen hebben structurele ondersteuning nodig. VenLokaal staat achter het beperken van administratieve rompslomp. Dit werkt in de praktijk nog niet altijd. Een concreet voorbeeld is: de signalen, dat het verstrekken van hulpmiddelen voor thuiszorg, lang duurt. 

 

In het beleidsplan Jeugd wordt talentontwikkeling genoemd als uitgangspunt. Daar staan wij volledig achter. Er wordt met dit thema aangehaakt bij het armoedebeleid via het jeugdcultuur en jeugdsportfonds en de stichting leergeld. Wij verwachten dat dit een goede voortgang zal hebben door het inbedden van een kindpakket waarop alle kinderen in de gemeente Venlo recht hebben; ook de 4000 kinderen die in een gezin opgroeien dat moet rondkomen van een inkomen rond het sociale minimum.

 

Wat betreft de participatiewet en de doorstroom van arbeidsgehandicapten naar werk: positief is, dat in vergelijk met andere gemeenten, Venlo veel minder instroom heeft in bijstand van mensen met arbeidshandicap. De gemeente Venlo biedt aan een deel van deze mensen een baan in schoonmaak en vervult zo een voorbeeldfunctie naar andere bedrijven. Dat is goed. 

 

Dagje uit met de coalitie partijen

Ieder jaar gaan de coalitie partijen een dagje er op uit. “Vriendjes & Vriendinnetjes Dag”. Dit doen we om de goede sfeer in de coalitie te behouden en we elkaar dan eens in een “losse” omgeving treffen. Dit jaar een bezoek aan de brandweer. Een impressie: Leon sloopt een Twingo terwijl Marjan de boel afblust.

 

 

Verkeersoverlast in het buitengebied.

Aan de Passerhofweg in Belfeld zijn werkzaamheden gestart aan het wegdek ter hoogte van huisnummer 1. Hierdoor is de toegang voor gemotoriseerd verkeer komende vanaf Kaaloor bij het gasoverslagstation richting Rijksweg tijdelijk afgesloten. Verkeer wordt door middel van bewegwijzering geïnformeerd. Deze werkzaamheden zullen vermoedelijk langere tijd in beslag nemen. 

Gelukkig voor de Venlose economie werden de werkzaamheden ditmaal gegund aan een Belfeldse ondernemer. 

Op de foto is de afsluiting duidelijk te zien. (Brom)fietsers worden geadviseerd af te stappen. Het luchtverkeer ondervindt zoals u kunt zien geen hinder van de tijdelijke afsluiting (zie linksboven op de foto).

 

 

 

 

Arcen: subsidie voor opwaardering burgemeester Linderspromenade 

In het kader van het Toeristisch Recreatief Actieprogramma 2016, zal de burgemeester Linderspromenade een herinrichting en opwaardering krijgen. Deze promenade ligt mooi gesitueerd aan de Maas. De gemeente heeft begin februari een subsidie toegekend aan de Stichting Fiets- en voetveer Arcen-Lottum. Deze stichting heeft samen met de dorpsraad van Arcen een plan klaarliggen voor de verbetering van de genoemde promenade. Er is meer drukte gekomen op de Maaspromenade vanwege het fiets- en voetveer. Dat maakt maatregelen en de opwaardering wenselijk en noodzakelijk. Onze toeristische parel Arcen wordt dus opgepoetst! Mooi zo. 

 

Concentraties fijnstof in Venlo: VenLokaal maakt zich zorgen 

VenLokaal had begin januari vragen gesteld aan het College over fijnstof. Volgens een recent artikel uit de Limburger behoort de luchtkwaliteit in Limburg namelijk tot de slechtste van het land. Het blijkt bovendien dat fijnstof nog schadelijker is dan men eerst al dacht. Omdat Venlo ligt in en aan twee snelwegknooppunten, kan er sprake zijn van blootstelling aan hoge concentraties fijnstof. Leon van den Beucken vroeg het college onder meer om de aanwezigheid van fijnstof in onze gemeente te gaan onderzoeken en dan m.n. in de wijken, die vlakbij de snelwegen liggen. Uit antwoorden van het college blijkt dat de A73/A74 opgenomen is als project in de landelijke monitoringstool. Ook de woonwijken vlak aan de snelwegen worden gemonitord. Op basis van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is er sprake van een algemene (generieke) en een specifieke manier van benaderen van de mogelijk negatieve effecten van verkeer en industrie. Stimuleren van alternatieve brandstoffen, elektrisch vervoer en fietsverkeer zijn voorbeelden van maatregelen. Maar ook het toepassen van functioneel groen en dynamisch verkeersmanagement dragen bij aan de afname van fijnstof. Volgens de gemeente zijn er op basis van monitoring geen overschrijding in de gemeente Venlo geconstateerd, omdat de gemeente tijdig maatregelen heeft getroffen en zodoende aan de wet- en regelgeving voldoet. Verder meldt het college o.a. dat er 3 tot 4 keer per jaar overleg is over de luchtkwaliteit tussen Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht, Roermond, Weert en Venlo. De provincie Limburg heeft ook nog een samenwerkingsverband op dit gebied op Euregionaal niveau. Vinger aan de pols dus. Iedereen kan meekijken: 

https://www.nsl-monitoring.nl/ 

http://geodata.rivm.nl/gcn/

 


 

Colofon.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo. De volgende nieuwsbrief komt uit in Juni 2016.

Kopij uiterlijk insturen vóór 31 mei 2016 aan:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.