nieuwsbrief-01-2017

Blerick: uitreiking VenLokaal “Knap Gedoan” aan Ons Fort

Zaterdag 11 februari heeft VenLokaal raadslid Henny Bosch de jaarlijkse Knap Gedoan Erkenning uitgereikt aan John Schlooz namens Ons Fort. Deze geste van waardering wordt door ons uitgereikt aan personen of groepen die veel gedaan hebben voor onze samenleving, op basis van eigen initiatief en geestdrift. De uitreiking vond plaats op het informatiecentrum van Ons Fort op het voormalige Kazerneterrein in Blerick. Een mooier plaatje was bijna niet denkbaar. Het had ’s morgens net gesneeuwd en ondanks de kou buiten werden binnen in het nieuwe infocentrum hartverwarmende woorden gesproken. Dit was de tweede erkenning oorkonde die VenLokaal uitreikte, de eerste ging vorig jaar naar de initiatiefnemers van Buitenbad Groot Venlo, om het Blericks buitenbad te redden van de ondergang.

Volgens VenLokaal hebben Ons Fort en Red ons Fort veel belangrijk werk verricht. Ze hebben bewerkstelligd dat het historisch erfgoed van het fort Sint Michiel op het voormalige kazerneterrein zoveel mogelijk zichtbaar zal blijven bij de ontwikkelingen van de leisure- en handmade market. De houding “zand erover”, die in de gemeente Venlo rond 2012 nog breed heerste, werd gaandeweg steeds meer getransformeerd naar “we hebben een Fort!”. Het is een lange weg die men bewandeld heeft, maar het resultaat is er naar! De grove contouren van het oude fort St. Michiel zijn inmiddels goed zichtbaar geworden en maken definitief deel uit van de plannen van Het Fort van Venlo. De uiteindelijke entree van het Fort van Venlo komt aan de zijde van het NS station te liggen. De absolute wens van Ons Fort is om de authentieke ophaalbrug te plaatsen bij de zuilen, die voorheen de entree vormden van zowel het fort als de oude Kazerne Frederik Hendrik. Tevens is men bezig met een soort hostel in te gaan richten voor mensen die voorheen hun dienstplicht hebben gedaan in de voormalige Frederik Hendrik Kazerne. Ook is het volgens VenLokaal van grote waarde, dat de vrijwilligers van Ons Fort een informatiecentrum op het Kazerneterrein hebben ingericht. Hier informeren zij bezoekers en ook schoolklassen over de boeiende historie van het fort Sint Michiel uit de Spaanse tijd en het Kazerneterrein. Van belang daarbij is dat de historie zichtbaar en tastbaar, kortom beleefbaar is. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt, zodat het educatieve deel grote omvang krijgt. VenLokaal vindt dat cultuurhistorie hand in hand kan en moet gaan met de toekomstige nieuwe ontwikkelingen op het Kazerneterrein en wil dat zoveel mogelijk ondersteunen. Al met al een volgens VenLokaal geweldige aaneenschakeling van burgerinitiatieven, waarbij het aanzien van de stad nog meer gezicht krijgt en het Verhaal van Venlo steeds duidelijker wordt!

“Een globale week van de wethouder” (door Ben Aldewereld)

Het komt regelmatig voor dat mensen mij vragen hoe mijn week er uit ziet. Men is daarin geïnteresseerd, maar heeft geen idee.  Daarom lijkt het mij wel leuk jullie daar inzicht in te geven. Maandag. Om 07.30 uur stap ik op mijn fiets, aangezien ik om 08.00 uur begin met een overleg met mijn strateeg. Dat is een ambtenaar die ook bepaalde stukken voor het college leest en met mij die doorneemt. Van 08.30 uur tot 12.00 uur is er ruimte om allerlei overleggen te plannen. De meeste duren 15 minuten. De planning hiervan regelt mijn secretaresse en deze krijg ik zondags in de mail. De overleggen zijn bedoeld voor het college overleg van een week later. ’s Middags is er ruimte voor langere overleggen (30 tot 60 minuten), overleggen met externen of een bezoek ergens. Meestal ook met het college. De maandagavond is vaak bezet door een fractieoverleg of een extern bezoek waar mijn aanwezigheid is gewenst. Dinsdag: iedere dinsdag is het college overleg gepland van 09.00 – 15.00 uur in het stadhuis. Dit betekent niet dat iedere dinsdag deze tijd nodig is, maar vaak wel. Na 15.00 uur is er ruimte voor extra overleg of extern bezig zijn. De avond is wisselvallig wat bezetting betreft. De meeste keren wel, een enkele keer niet. Woensdag, donderdag, vrijdag: deze dagen beginnen om 08.30 uur en geven ruimte om vooral met externe partijen (regionaal overleg, woningcorporaties, provincie) te overleggen of ik ga de gemeente in. Met mijn 4 wijkcoördinatoren heb ik afgesproken dat ik per maand met 2 van hen de wijk in ga. Hierbij geven zij invulling aan het programma. Op deze wijze heb ik al alle delen van de gemeente Venlo gezien en ben ik ook met verschillende wijkraden in hun wijk geweest. Daarnaast heb ik in deze wijken al persoonlijk contact gehad met bewoners om naar hun verhaal te luisteren. De vrijdagmiddag heb ik in principe vrij laten roosteren om alle stukken te kunnen lezen voor het college overleg op dinsdag. Dit is gemiddeld tussen de 4 en 8 uur leeswerk. Dit laatste is om mijn privé thuissituatie enigszins te beschermen. Drie van de vier woensdagavonden wordt in beslag genomen door raadsbijeenkomsten en de donderdag ben ik vaak op afroep beschikbaar voor representatie. Ik ben mij zeer bewust dat ik in een bevoorrechte positie ben, dat ik deze functie inhoud mag geven. Mijn grootste drijfveer is contact te maken met de bewoners, want hun ideeën (en er zijn heel veel goede initiatieven) zijn goud waard. Daar gaat het om en daarom wil ik zoveel als mogelijk buiten mijn kantoor zijn en bij de mensen. Jullie wethouder, Ben Aldewereld.

Vrouwen in de politiek (door VenLokaal raadslid Marjan Schuman)

Ik was een meisje van een jaar of 14. Tegen mij werd gezegd: al studeer je nog zoveel, burgemeester zal je nooit worden!  Je bent immers een meisje.” Dat klonk logisch want burgemeesters waren in die tijd altijd man. Een meisje ging trouwen, kreeg kinderen en dan waren alle kansen verkeken. Toch hoorde ik een paar jaar later spreken over een vrouw die het tot wethouder schopte: Rie van Soest-Jansbeken. Zij was getrouwd en had kinderen. Ze vervulde een belangrijke voorbeeldfunctie en bracht de moed erin bij vrouwen, die interesse hadden om in de gemeentepolitiek te gaan. Rie gaf vrouwen ook praktische adviezen zoals: “zorg dat je een paar reserve nylonkousen in je tas hebt als vrouwelijke politica, voor het geval je een ladder krijgt in je nylons.” Een aantal jaren na het tijdperk Rie van Soest, die trouwens ook burgemeester werd, hoorde ik opmerken dat een vrouw vooral blond en knap moest zijn om op een kandidatenlijst te komen en dan vooral als stemmentrekker kon fungeren. Mannen hoefden blijkbaar dus niet blond of knap te zijn. Zo werd er toen en misschien nog steeds geworsteld met het beeld van een vrouw als raadslid. Inmiddels ben ik een oma van 64 en met geverfde haren zit ik in de raad van Venlo. En ja, er zijn knappe, jonge, vrouwelijke raadsleden en oudere vrouwelijke raadsleden. Net zoals er korte, magere en dikke, mooie of minder mooie mannelijke raadsleden zijn. Net zoals er ombudsvrouwen of mannen zijn, bestuurder of bestuursters, partijpolitici of politica's.  Zeer welbespraakte mannen of vrouwen of vrouwen en mannen die vooral lobby werk verrichten voor hun politieke doelen. Het is waar: sommige mannen zitten samen in het old boys netwerk. Maar wij als vrouwen kunnen een ladies netwerk bouwen. Toch zit het idee dat een raadslid meestal een man is er nog wel in gepeperd, want toen ik op de eerste raadsvergadering de presentielijst moest tekenen stond daar toch echt: de heer M. Schuman. Dat heb ik toen maar snel doorgekrast en mevrouw eronder gezet.De jaren 60 zijn al lang voorbij. Inmiddels is het 2017 en van de 39 raadsleden zijn er 11 vrouw, nog steeds een minderheid. Maar één ding weet ik zeker: raadslid kun je als vrouw echt wel worden. Ontwikkel gewoon de stijl die bij past. Sta voor de mensen die je vertegenwoordigt. Neem die uitdaging aan. Burgemeester is trouwens ook mogelijk hoor. 

Belfeld: Informatieavond Dijkversterkingen en dijkverleggingen druk bezocht

Op 19 januari jl. werd door het Waterschap Limburg (v/h Peel en Maasvallei) in Huis van de Wijk De Hamar, een informatieavond gehouden. Deze ging over de maatregelen die nodig zijn om de toekomstige toename van de wateraanvoer van de Maas het hoofd te bieden. De avond was zeer goed voorbereid en druk bezocht. Zowel door belanghebbenden, mensen die in het gebied langs de Maas wonen, als ook andere geïnteresseerden uit het dorp. De nooddijken, die na 1993 en 1995 versneld werden aangelegd, met andere inzichten en richtlijnen, dan nu het geval is. Ze voldoen niet meer aan de wettelijke normen. Veiligheid staat voorop. Maar op sommige plekken zal de ruimtelijke kwaliteit (uitzicht en beleving van de Maas) in conflict komen met deze veiligheidsmaatregelen.  

Het Waterschap Limburg is leidend in deze operatie. Maar ook Provincie, gemeente Venlo en Rijkswaterstaat zullen gesprekspartners zijn. Het hele proces is nu nog in de beginfase en men wil de belanghebbenden niet alleen maar informatie geven tijdens deze avond, maar ook informatie ophalen. En dat is volgens VenLokaal een goede zaak. Ofschoon het project nog in de verkennende fase zit, kwamen op deze avond al de dilemma’s naar voren. 

Na de presentatie kregen de aanwezigen ruim de tijd om informatie uit te wisselen met verschillende functionarissen en deskundigen. Ook in Steyl, Venlo en Arcen zijn dergelijke bijeenkomsten geweest.De (nood)dijken uit de tijd van na de overstromingen in 93 en 95, waren destijds versneld aangelegd, met andere inzichten, met andere richtlijnen dan nu het geval is. Ze voldoen niet meer volgens de nieuwe wettelijke normen. Veiligheid staat voorop, maar in bepaalde gevallen zal ook de ruimtelijke kwaliteit (uitzicht, beleving van de Maas) met deze veiligheidsmaatregelen in conflict komen. De (nood)dijken uit de tijd van na de overstromingen in 93 en 95, waren destijds versneld aangelegd, met andere inzichten, met andere richtlijnen dan nu het geval is. Ze voldoen niet meer volgens de nieuwe wettelijke normen. Veiligheid staat voorop, maar in bepaalde gevallen zal ook de ruimtelijke kwaliteit (uitzicht, beleving van de Maas) met deze veiligheidsmaatregelen in conflict komen.  mensen die in het betreffende gebied van de Maas in Belfeld wonen, maar ook door andere geïnteresseerden uit Belfeld. 

Venlo: Inzamelactie speelgoed Martinusschool succes

In de cadeaumaand december liepen Marjan Schuman en Daphne Tip van de werkgroep Kind en Armoede binnen bij de Martinusschool in Venlo. Directeur Frank Giesen had gereageerd op de oproep van de werkgroep, om een speelgoedrek op te zetten in school waarvan kinderen gebruikt speelgoed konden lenen. Zodat ook kinderen in arme gezinnen goed speelgoed hebben.  Tijdens het gesprek in de warme directeurskamer bleek Frank een praktisch denkend man te zijn. Hij kent de ouders van zijn school goed. Frank stelde voor om de ouders via de nieuwsbrief van school op te roepen om gebruikt speelgoed af te geven aan school. Hij verwachtte veel respons hierop. De parochie Sint Martinus deed een gift om een kast aan te kunnen schaffen hiervoor. En Frank Giesen kreeg gelijk! De actie was een succes: Er kwam veel speelgoed binnen dat zo goed als nieuw was. De school kon kinderen die het niet zo breed thuis hebben, blij maken. Een aantal ouders die het financieel moeilijk hebben, kwam iets uitzoeken en de kinderen van het Blijf van mij lijf huis kregen cadeautjes. Het daarna nog resterende werd gegeven aan Sokkertante, die o.a. kinderen van ouders die naar de voedselbank moeten gaan, een geschenk laat uitzoeken als ze jarig zijn. Frank Giesen heeft andere directeuren opgeroepen om mee te denken over dit soort acties. 

Zowel Giesen van de Martinusschool als de werkgroep Kind en Armoede denken na over een vervolg hierop en over de vraag hoe je zoveel mogelijk scholen hierin kunt betrekken. Het gaat erom om alle kinderen de kans te geven, goed speelgoed te hebben. Het is toch jammer dat goed gebruikt speelgoed op de zolder of in de kelder staat als je er nog kinderen uit gezinnen met een dunne portemonnee blij mee kunt maken. In Venlo groeien immers ongeveer 3500 kinderen op in gezinnen met weinig geld. 

Tegelen: Kaldenkerkerweg, weer een belangrijke stap dichterbij de aanpak! 

Drukte en diverse vormen van verkeersonveiligheid. Trillingen en geluid, fijnstof. Gebrek aan sociale veiligheid. Afwateringsproblematiek.  Dat zijn de treurige kenmerken van de Kaldenkerkerweg in Tegelen. In de gemeenteraad werd afgelopen februari gesproken over wat de gemeente Venlo in de jaarschijf 2018 van het GVVP (gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan) moet gaan doen. Het geld klotst niet tegen de plinten, dus één keuze moest er worden gemaakt. De keuzemogelijkheden waren achtereenvolgens: havengebied Venlo, gastvrije binnenstad, snelfietsroutes, Kaldenkerkerweg Tegelen of een eigen onderwerp.

Voor alles valt wat te zeggen, maar onze keuze stond al vast: Kaldenkerkerweg Tegelen. Immers: VenLokaal diende in de begrotingsbehandeling vorig jaar al een motie in over de aanpak van de Kaldenkerkerweg. Dit was een motie die opriep tot het benoemen van de Kaldenkerkerweg tot prioriteit, en om deze in de begroting van 2018 te verwerken. Want er moet geld vrijgemaakt worden. De motie werd unaniem aangenomen.

Dit probleem speelt al vele jaren, de werkgroep Kaldenkerkerweg heeft een tijd geleden al een rapport uitgebracht. Belangrijk hierbij is, dat alle problematiek in één plan wordt aangepakt, dus de weg geen drie of vier keer opengebroken gaat worden. Dat noemen we werk-met-werk maken. De aanpak past ook prima bij de voor ons zo belangrijke onderdelen: fietsen, verkeersveiligheid in het algemeen en veilige schoolgaande routes evenals leefbaarheid in wijken en kernen. 

Ook weer unaniem, koos de gemeenteraad voor de Kaldenkerkerweg Tegelen, ook met de motie van VenLokaal nog in het achterhoofd. Dat geeft het college handvatten om hiermee aan de slag te gaan en op pad te gaan voor onderzoek, financiering en subsidies en co-creatie. Weer een stap dichterbij dus! De werkgroep Kaldenkerkerweg en VenLokaal is erg blij met deze boodschap van de raad! 

Uitvoeringsplan Centrum Tegelen gepresenteerd; sloopwerkzaamheden Martinushof afgetrapt

 Wethouder Ben Aldewereld en raadslid Leon van den Beucken zijn namens de fractie VenLokaal bij de aftrap geweest. Het BIZ Centrum Tegelen, Martinushof BV, Woningcorporatie Antares en de Gemeente Venlo hebben hard gewerkt aan een gezamenlijk, integraal uitvoeringsplan om het centrum te revitaliseren. Dat is ook dringend nodig. Zoals meerdere centra heeft het centrum van Tegelen het de laatste jaren erg moeilijk. De economische crisis, de concurrentie en vooral het internetwinkelen heeft ook op het winkelcentrum van Tegelen een zware wissel getrokken. Er is nogal wat leegstand en het “funshoppen” staat onder forse druk. Op dit moment kent het winkelhart van Tegelen ongeveer 80 winkeliers. 

Wethouder Satijn verrichte de eerste sloophandeling van het Martinushof, immers daar heeft Jan Linders plannen. Met enkele kanonschoten werd er confetti afgevuurd. Daarna gingen de vele belangstellenden gezamenlijk over de Kerkstraat naar de locatie PSW, waar iedereen erg gastvrij werd ontvangen. Onder het genot van een hapje en drankje werd daar het uitvoeringsplan gepresenteerd. Sprekers waren Leo Linders (Martinushof BV), Martin Kok (BIZ Tegelen) en Paul Stelder (Antares). De hoofdlijnen van het plan zijn helder: Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, terugdringen leegstand, bereikbaarheid en parkeren. Aan de mensen uit Tegelen, vooral die vlakbij wonen, is nadrukkelijk gevraagd mee te denken om van Tegelen weer een bruisend winkelcentrum te maken. Dat past ook bij deze tijd van co-creatie en samen optrekken. Er zal hard gewerkt worden om Tegelen het centrum (terug) te geven dat het verdient. Benadrukt is dat het gepresenteerd plan geen wondermiddel is, en ook dat niet alle problemen meteen opgelost kunnen gaan worden, maar het is wel een goede basis om samen de handen ineen te slaan. Het Tegelse centrum moet weer zo aantrekkelijk worden dat er terrein gewonnen kan worden van het internet! Meer informatie over het uitvoeringsplan kunt u vinden op www.winkelcentrum-tegelen.nl

 

Woonvisie Venlo  2016-2020

Afgelopen december werd in de gemeenteraad de woonvisie 2016-2020 vastgesteld. Deze woonvisie ligt aan de basis van de prestatieafspraken, die de gemeente jaarlijks met de corporaties maakt. We hebben er afgelopen jaar al enkele malen over gesproken in de raad, voor wat betreft het lokale woonbeleid en ook de Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg. Onderweg naar deze woonvisie heeft Leon van den Beucken, namens VenLokaal herhaaldelijk de belangrijke thema’s genoemd. Leefbaarheid en prettige woonomgeving. Voldoende betaalbare, maar goede woningen voor mensen met een smallere beurs. Onze ouderen, die in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Jongeren die in de dorpen willen blijven wonen. Duurzaamheid. Enkele quotes van VenLokaal van afgelopen anderhalf jaar: 

“onze ouderen hebben altijd voor ons gezorgd, nu dienen we goed voor hen te zorgen. Een AOW-uitkering verstrekken is het eerste waaraan je dan denkt, maar we moeten hen ook geschikte woningen aanbieden. Onze ouderen moeten kunnen wonen in voor hen vertrouwde gebieden waar voldoende basisvoorzieningen in de buurt zijn. Voor de toekomst is levensloopbestendige nieuwbouw een onderwerp, maar ook het aanpassen van de huidige woningen van de ouderen. “

“De fractie van VenLokaal vindt het niet meer dan normaal dat, behalve het Venlose centrum en de stadsdelen Tegelen en Blerick, de visie zich ook focust op de ontwikkelingen in de dorpen Arcen, Belfeld, Lomm en Velden. Van wezenlijk belang is, dat er daar ruimte blijft om te ontwikkelen naar behoefte. Jongeren die in de dorpen willen blijven wonen, moeten hiertoe een kans blijven krijgen.”

“Wij zien in deze woonvisie, dit kompas de zaken die we belangrijk vinden, terugkomen. In het ontwikkelperspectief zien we op het gebied van leefbaarheid, woonaantrekkelijkheid en woonwijken met toekomstwaarde extra aandacht voor Blerick, en dat is goed. “

“Veel van onze wijken en kernen zijn goed leefbaar volgens de Leefbarometer, echter niet allemaal. Op de wijken die minder goed of slecht scoren, zal de volgens VenLokaal de focus moeten liggen. We vinden niet alleen fysieke maatregelen belangrijk, maar ook sociaal-maatschappelijke en sociaaleconomische maatregelen. De leefbaarheid wordt gemaakt door bewoners, de woningcorporatie en de gemeente samen. In januari bleek hier aan deze tafel al dat leefbaarheid een zeer belangrijk thema is en wordt in deze raadsnotitie weer geduid. Dat is goed. “

Velden: Even terug bij de vrijwilligers

Twee jaar geleden reisde Leon van den Beucken door de gemeente Venlo, om te inventariseren hoe het was gesteld met betrekking tot zwerfafval. Ook in Velden. Alles lag er op veel plaatsen spic en span bij, om door een ringetje te halen. Leon had geluk: hij stuitte net die dag op twee krasse mannen in oranje jassen, welke vrijwillig bezig waren Velden te ontdoen van zwerfvuil. Hiervoor willen ze niets hebben, ze doen het graag voor de samenleving. “Als de gemeente er iets voor wil geven, dan graag naar geschikte projecten voor de leefbaarheid van Velden”, zeiden de bescheiden heren destijds. VenLokaal heeft er later dat jaar een onderwerp gemaakt voor de nieuwsbrief. Uiteraard zijn we nu benieuwd hoe het de mannen twee jaar later vergaat. We willen ook weten, hoe de samenwerking met de gemeente is, en of er nog andere ontwikkelingen zijn.De heren zijn nu begonnen voor het vijfde jaar, en het bevalt ze nog steeds goed. Ze zitten mooi in de natuur, kunnen zelf alles regelen en bepalen. Er is een hele goede onderlinge verstandhouding, geen rangorde. En nog een mooie bijkomstigheid: genoeg beweging, dat houdt jong. Onderweg wordt af en toe een praatje gemaakt met de mensen, ze worden ook vaak begroet en merken ze dat hun werk erg gewaardeerd wordt. “Prima bezig, mannen.” De beide Veldenaren hebben niet de indruk dat er al veel minder troep wordt weggegooid, de balans tot op heden is al weer ruim 20 zakken. Wel merken ze dat er op andere plekken ook initiatieven op gang gekomen zijn. De samenwerking met de gemeente verloopt prima, volgens de Veldense mannen. Ze regelen het ophalen van de vuilniszakken en het leveren van de noodzakelijke spullen met de buitendienst-medewerkers. Af en toe is er wel eens telefonisch contact met de toezichthouder van de gemeente Venlo, voor de rest zijn er geen lijnen. Het vrijwilligersnetwerk in de gemeente Venlo wordt steeds meer uitgerold. Dat is ook buiten Velden goed te zien, veel plekken worden schoner. Het werken aan de bewustwording aan de voorkant is ook heel belangrijk, en ook daar wordt hard aan gewerkt. Alleen is dit geen proces dat in een of twee jaar klaar is, maar het vergt veel inspanningen een heel lange adem. Het begint al op de lagere school. Zolang de mentaliteit bij sommigen niet verandert, zijn onze vrijwilligers onmisbaar. Dus doe je lege sigarettendoosje, Red Bull-blikje of chips zakje in de prullenbak of neem het mee naar huis! 

Ook VenLokaal zegt: “Prima bezig mannen”. Bedankt. 

Venlo: onze parel de Groote Heide, natuurgebied met historie door Leon van den Beucken

Het Venlose landschap is er een met relatief veel hoogteverschillen. Natuurgebied de Groote Heide, ten oosten van Venlo, maakt hier deel van uit en heeft een omvang van ongeveer 260 hectare. De Groote Heide ligt op het zogenaamde hoogterras, dat ontstaan is doordat de Maas zich vele eeuwen een weg gebaand heeft in het landschap. De Groote Heide kent een rijke en bewogen historie, de naam is in de middeleeuwen ontstaan. In die tijd groeide er nog overal volop heide en graasden er hier schapen. Weer later kwamen er agrarische en bosbouw activiteiten. Rond 1850 werd dit gebied gebruikt voor militaire oefeningen, vanwege de bossen en de grote gebieden met heide. De grote aarden wallen, die je nu nog ziet, dienden om kogels op te vangen. Tot de zomer van 1995 werden er nog geoefend door soldaten.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd er door de Duitsers een vliegveld aangelegd, alsmede toegangswegen en brede startbanen. Veel grond uit het Maasdal is naar het gebied gehaald, wat een gunstige invloed heeft op de soortenrijkdom. Er is door de activiteiten van de Duitsers, veel kalk in de grond terecht gekomen. Hierdoor is er een rijkere flora, deels te vergelijken met die van Zuid-Limburg. In de jaren 60, 70 en 80 werd het gebied veel gebruikt om auto te leren rijden, te crossen en te kamperen. Maar in de jaren 80 werden verhardingen en munitie weggehaald, het gebied afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en de natuur kreeg weer de ruimte. Toch ademt het gebied hier en daar nog de militaire sfeer uit.

Tegenwoordig grazen er weer schapen, net als in de middeleeuwen. Ze eten onder andere de bast van jonge bomen, maar ook  pijpenstrootjes, een grassoort die de heide kan overwoekeren. Zo zorgen de schapen ervoor dat de heide niet verdrongen wordt. En dat alles op een paar kilometer afstand van de stad!  

                          Noordkant Groote Heide                                         Zuidkant, vliegveld

Er is ook een infocentrum ingericht. Het ligt aan de Hinsbeckerweg in Venlo en is elke woensdag- en zaterdag middag geopend tussen 12:30 en 16:30. Hier is een permanente tentoonstelling maar er zijn ook wisseltentoonstellingen. Ook worden er met regelmaat excursies en workshops door Stichting Limburgs Landschap. Van hieruit kun je overigens gemakkelijk je fiets- of wandeltocht starten. Infocentrum:  

https://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/bezienswaardigheden/infocentrum-groote-heide

De Groote Heide kent voor iedereen mogelijkheden voor recreatie. Wel op de geijkte wegen en paden en in bepaalde gebieden. Hier kunnen wandelaars, hardlopers, fietsers, skaters, ruiters, jeu de boulers, hondenliefhebbers en zweefvliegers genieten en ontspanning vinden. Er zijn losloopgebieden voor honden, daarbuiten moeten ze aangelijnd worden. Zolang iedereen zich aan de regels houdt, en geen rommel achterlaat, is er niets aan de hand. Dan blijft ook deze parel behouden.

Foto’s:  Leon van den Beucken

Belfeld: NSW Landgoed de Hoof 

“De Hoof” ligt ten zuiden van Belfeld, bij de Reuverweg en het Patersbos en kent een rijke historie als het gaat om het Missiehuis in Steyl, paters, boerderijen en aardappelen. Hierover gaan wij dit keer niets verklappen. Het is te leuk om zelf poolshoogte te gaan nemen. Partners Brookkank, Heemkundevereniging Maas en Swalmdal, Platteland in Uitvoering, Europese Landbouwfonds, IKL Limburg, Provincie Limburg, gemeente Venlo en Ministerie LNV hebben de handen ineen geslagen voor kleinschalige wandelroutes in dit gebied. Voor een frisse neus: loop dit ommetje eens en lees de informatieborden, zo leer je nog eens wat over de historie van Belfeld en geniet je tegelijkertijd van de mooie natuur! 

Velden: smokkel pad door Stichting Veldense Volkscultuur en IVN Maasduinen

Vroeger, werd er in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland nogal wat gesmokkeld. Zo ook van Belfeld tot Arcen. Na de tweede wereldoorlog en in de jaren 50 werd er met name veel koffie in de richting van Herungen, Straelen, Kaldenkerken en Bracht gesmokkeld. Ook schoolkinderen smokkelden mee. De smokkel was erg lucratief. Een kilo koffie kostte in 1948 1.500 Reichsmark, een pond boter 600 Reichsmark en 1 sigaret acht Reichsmark. Het modale Duitse salaris was toen slechts 180 Reichsmark per maand. Het smokkelen kon in twee nachten tijd echter net zoveel opleveren als men normaal in een hele maand verdiende. In 1953 werden de hoge accijnzen op koffie afgeschaft. Hierdoor was het smokkelen niet meer interessant en stopte vanzelf begin jaren 60. Men schat in dat er richting Noord Rijnland Westfalen tussen 1945-1953 wel 1000 ton koffie illegaal de grens is over geloodst.

Smokkelen was lucratief, maar ook gevaarlijk. Als “de kemieze” je te pakken kregen, was je nog niet jarig. De grenzen werden destijds extra scherp bewaakt. Terugdenkend aan die tijd, krijgen sommige ouderen onder ons een nostalgisch gevoel. Het ging meestal goed, maar er zijn in het Limburgs/Duitse grensgebied ook gewonden en doden gevallen tijdens schotenwisselingen. In Velden is er de kindervriendelijke “smokkelroute” van nog geen 3 kilometer, startpunt Straelseweg 35 Velden (Jagersrust).  De route voert door de mooie Veldense natuur, en is gemarkeerd. Op een aantal plekken zijn informatieborden geplaatst, waarop er van alles verteld wordt over de smokkel in die tijd, en hoe het leven van de smokkelaar beleefd werd. 

De Smokkelroute is een initiatief van Stichting Veldense Volkscultuur en IVN Maasduinen. Behalve voor wat betreft het thema smokkelen, is de route ook heel aantrekkelijk voor de kinderen op andere vlakken. Ze kunnen spelen, klauteren en leren in de natuur. De route is grensoverschrijdend en in het voorjaar van 2016 geopend. 

De Stichting Veldense Volkscultuur is actief sinds 2004. Ze neemt en ondersteunt volks culturele initiatieven en heeft de missie om de leefbaarheid te bevorderen. Het Gekke Maondaag-kunstwerk op de Markt, de wandelroute in het buitengebied en de uitgave van een boek over de historie van de Gekke Maondaag zijn voorbeelden van het werk van de stichting: http://www.veldense-volkscultuur.nl/

Om niet te veel te verklappen zijn de foto’s van een beperkt deel van de route gemaakt, ontdek de rest zelf. 

Belfeld: sport- en healthcentrum aan de Beekstraat wordt weer opgebouwd

Bijna twee jaar geleden, in de nacht van 6 april 2015, brandde sporthal “de Poelder” tot de grond toe af. Daarna werd het puinruimen. Het viel even stil en sommige inwoners vroegen zich af wat er nu gaat gebeuren. Uit gesprekken van de eigenaren met Leon van den Beucken, is gebleken dat het de bedoeling is, dat er een nieuw sport- en health centrum zal verrijzen op dezelfde plek. Er komt een hypermodern fitnesscentrum en er zal weer ruimte komen voor klassikale sporten zoals zumba en spinning. De omvang hiervan zal aanzienlijk groter zijn dan voorheen. Verder zullen er outdoor tennisbanen aangelegd worden.“ We zitten nu in de startfase, er wordt een begin gemaakt met de grondwerken”, aldus Medi Nik. “Het is de bedoeling dat dit nieuwe centrum vlak na de zomervakantie
geopend gaat worden.” 

Colofon. De nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. Redactie bestaat uit Leon en Luud beiden raadslid in Venlo. Kopij insturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo.

VenLokaal bestaat uit de

raadsleden Leon van den Beucken, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

wethouder Ben Aldewereld,

fractie ondersteuners Bram Beurskens, Lonneke Janssen, Lau Kuijpers en Clim Titulaer en Petra van Bommel (secretariaat).

Klik op de naam om een email te versturen.