nieuwsbrief_02_2016

 Kadernota 2017, 24 mei 2016, bijdrage VenLokaal

Bij de Kadernota geeft de Raad adviezen, meningen, denkrichtingen, wensen, bedenkingen, nieuwe plannen mee aan het college. De bedoeling is dat deze dan bestudeerd worden door het ambtelijk apparaat. In de begroting komt het college van Burgemeester en wethouders dan met een voorstel voor het komend jaar; wat gaan we waaraan uitgeven en wat stoppen we of gaan we minder doen? Hier volgt puntsgewijs onze inbreng dit jaar.

Het loslaten van de sterkste kernen en wijken werd veelvuldig aangehaald. VenLokaal wil het graag  vertalen in: “het zo veel mogelijk loslaten van de sterkste kernen en wijken maar het blijven geven van de benodigde ondersteuning”. Maar wat zijn sterke wijken? Sterke wijken zijn volgens VenLokaal wijken waar mensen elkaar vinden, naar elkaar omzien, elkaar kennen.

Wijken waar de meerderheid kan en wil zorgen voor elkaar en wil zorgen voor de eigen omgeving. Waar men voor oplossingen gaat, met of zonder gemeentelijke ondersteuning. Als deze wijken minder ondersteuning nodig hebben van gemeentelijke medewerkers en deze capaciteit beter ingezet kan worden in andere wijken dan ziet VenLokaal dit als een vanzelfsprekendheid. Dit overigens zonder sterke wijken af te laten glijden. Hoe dan ook. Leefbaarheid en verkeersveiligheid daar waar onze Venlonaren wonen en leven; daarop wordt niet bezuinigd als het aan VenLokaal ligt! 

Terugdringen van eenzaamheid, laaggeletterdheid en armoede, en het bevorderen van gezondheid bij vooral de jeugd vanaf het eerste levensjaar zijn aandachtspunten voor VenLokaal die we vorige week aanhaalden. Niemand mag struikelen over een te hoge drempel bij het beoefenen van sport; beweging en gezonde voeding zijn de kernvoorwaarden voor een gezonde samenleving.

Flujaspas of code.

Voor ongeveer 4000 kinderen is het volgende niet zo vanzelfsprekend: een  (tweedehands) winterjas, (tweedehands) schoenen. Of een identiteitsbewijs of bij een voetbalclub is. Of een fiets om naar school te gaan of een laptop als je in het voortgezet onderwijs zit. Met de voorzieningen die in de gemeente Venlo bestaan worden van deze groep van 4000 kinderen er maar 3000 bereikt. Om de toegang tot deze zaken gemakkelijker te maken, zou je na de eerste inkomenstoets een pasje kunnen verstrekken, zodat mensen niet steeds weer opnieuw hun inkomensgegevens hoeven te verstrekken bij de stichtingen en instellingen en ook dat ze via het invoeren van de code van het pasje op de computer een overzicht krijgen van voorzieningen. In verschillende grote gemeenten in Nederland bestaat al een dergelijk pasje, bijvoorbeeld in Haarlem, de Haarlempas. Aan deze pas zitten vaak naast voorzieningen voor kinderen nog andere voorzieningen gekoppeld. 

Voor het pasje was al door iemand uit het veld dat zich sterk maakt om mensen in financiële armoede te steunen het woord Flujaspas bedacht. (genoemd naar de stichter van Venlo, volgens de legende Flujas). Wethouder Tax zegde toe een onderzoek te doen naar het invoeren van een dergelijk pasje. Raadslid Marjan Schuman: “ik weet dat veel professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met armoede een dergelijk pasje toejuichen. Met de digitale mogelijkheden kan voorkomen worden dat het pasje stigmatiserend werkt”.

 

De burger en de ambtenaar.

VenLokaal krijgt signalen dat zorgzoekende burgers vastlopen in de ambtelijke molen vanwege slechte bereikbaarheid, starheid en vasthouden aan regels. De hoofdrol van de ambtenaar is het ondersteunen van allerlei, maar vooral positieve maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving. Kernwoorden voor de ambtenaar 2.0 zijn: betrokken, samen, ruimte creëren en open staan voor ontwikkelingen in het veld. De inwoner van Venlo ervaart de gevolgen van de decentralisatietaken dagelijks. Veel burgers lijken terecht gekomen te zijn in de draaikolk van gewijzigde regels en afspraken. 

Zorgzoekenden weten hun weg in de doolhof van instanties, telefoonnummers, e-mailadressen, kwartiermakers, huizen van de wijk en tafelgesprekken vaakniet te vinden en dreigen tussen wal en schip te vallen. Wij roepen dan ook op om de “mind-set” van het gemeentelijk apparaat op te waarderen naar het niveau dat de Venlose samenleving verdient. 

Geld en betrouwbare overheid.

Enkele fracties opperden vorige week de mogelijkheid de OZB te verhogen. VenLokaal voelt daar niets voor. In de omgevingsanalyse van de Kadernota op pagina 19 wordt gesteld dat de huidige ontwikkeling van de overheid er één is naar een minder “gulzige” en dienstbare overheid. Bij een minder gulzige overheid past geen OZB-verhoging. 

Bij de begrotingsbehandeling van november heeft VenLokaal een motie ingediend genaamd “communicatie en verantwoording”, ondertekend door bijna alle fracties. Hier in vroegen wij het college om werk te maken van een financiële bijsluiter bij de gecombineerde aanslag en ook om een begroting in één oogopslag. Dit omdat transparantie en uitleg bijdraagt tot begripsvorming en vertrouwen en draagvlak creëert bij de burger. Vraag aan het college: op dit moment worden de mogelijkheden van de begroting-in-één oogopslag onderzocht, wat is de voortgang en wanneer kunnen we resultaat tegemoet zien? 

Toerisme

is in de kadernota ondervertegenwoordigd. Uiteraard moeten we inzetten op onze parels zoals Arcen en Steyl, de Maas en de goudgroene gebieden, zoals de Steilrand. Goede doorontwikkeling van fiets- en wandelroutes zijn van belang. In de toekomst zullen voor toerisme nieuwe kansen in het verschiet liggen. Maar we moeten ook zuinig omgaan met onze bestaande natuurgebieden en hierin waar mogelijk samenwerking met onze Duitse buren zoeken. 

  

Geld.

Met een zo kort mogelijke tekst worden in deze Kadernota een aantal ambities weggevaagd. Acquisitie in relatie tot DCGV en de taakstelling Inkoop en efficiency. VenLokaal stelt voor om de structurele kosten voor acquisitie in relatie tot DCGV, € 250.000 per jaar, te verleggen naar de toekomstige hoofdaannemer, de Provincie. Het genoemde €3 miljoen uit het coalitieakkoord realiseren we in de komende jaren maar de besparingen blijven echter binnen de hekjes van de afdelingen. Conclusie; besparen gaan we zeker, het doel wordt bereikt.

Waar kunnen we Kaderstellend nog ruimte vinden? Wat kunnen we minder doen of weglaten? VenLokaal stelt voor zaken als postbezorging bij verdergaande digitalisering en telefonie bij gebruik van systemen als What’s app, Hipper en Skype te evalueren. 

De beste reclame voor een gemeente zijn de eigen inwoners. Daarom is VenLokaal van mening dat burgerinitiatieven die bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen van de gemeenteraad ondersteuning verdienen. Zij werken met passie en enthousiasme en dat werkt! Om deze initiatieven te ondersteunen vragen wij het college om te onderzoeken of het mogelijk is om subsidies aan professionele partijen te transfereren. De Maaspoort zou bijvoorbeeld een gedeelte van haar subsidie voor cultuureducatie beschikbaar kunnen stellen aan burgerinitiatieven in plaats van deze uit te besteden aan externe inhuur en/of kosten. Niet alleen voor toekomstige subsidies maar daar waar mogelijk ook voor bestaand regime. De burger aan zet en meer efficiëntie!

Transparant gemeente bestuur. VenLokaal maakt zich zorgen om de financiële ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente Venlo. Vaak worden wij als gemeenteraad verrast over teruglopende opbrengsten, acute financiële problemen van subsidiënten, niet gerealiseerde besparingen. Samenvattend zouden wij als VenLokaal graag zien dat wij als raad op de hoogte worden gehouden over de gemaakte kosten gekoppeld aan de (financiële) opbrengsten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via resultaatafspraken (Kritische Prestatie Indicatoren). De gemeenteraad wenst meer en efficiënter inzicht in de financiële huishouding van subsidienten. 

VenLokaal dringt er bij het college op aan om naast de hopelijk succesvolle invloed van onze landelijke partijen nadrukkelijk de druk hoog te houden richting Den Haag om de verbetering van op- en afritten van en naar de A67 te realiseren, mede gelet op de tolheffing die in België is ingevoerd en leidt tot extra verkeersbelasting en een definitieve oplossing te bewerkstelligen rond de problematiek van de Vierpaardjes. De geluids- en fijnstofoverlast rond de A73 en 74 ter hoogte van Blerick en Tegelen vraagt eveneens om een finale oplossing. 

Papa’s poetsen pleinen

In februari kwam het initiatief van Blerickenaar Bram Beurskens om het Lambertusplein in Blerick schoon te gaan maken. In met name het voorjaar en zomer spelen hier veel kinderen. Dit initiatief werd onder anderen opgepikt door Omroep Venlo en kreeg het steun van de bewonersondersteuning van www.samenzijnwijvenlo.nl en de gemeente. Binnen “no-time” kwamen de aanmeldingen hiervoor binnen van mede buurtbewoners en zie daar: op 3 april was een grote groep mensen ter plaatse om de handen uit de mouwen te steken en in een mum van tijd waren veel vuilniszakken gevuld met rotzooi uit de struiken. Gelukkig blijft het niet bij deze ene keer en zijn er momenteel een 20 tal bewoners die om beurten wekelijks een rondje met prikstok en vuilniszak maken, waaronder ook VenLokaal raadslid Henny Bosch. Vanuit Huis van de Wijk De vijfsprong in Blerick gaat eens per maand een groep van ongeveer 10 vrijwilligers op pad om zwerfvuil op te ruimen meldt raadslid Marjan Schuman waarbij ze oproept: “mensen waardeer hun werk en gooi geen rommel op de straat!”. Deze vorm van burgerinitiatieven is nu precies waar VenLokaal voor staat en voor de volle 100% steunt. 

Buurt bestuurt in De Vossener

In de Vossener loopt het project Buurt bestuurt. Daarin werken inwoners als gelijkwaardige partner samen met gemeenten en organisaties als politie, woningcorporatie en welzijnswerk aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Inwoners benoemen aandachtspunten (top 3) en oplossingen samen met beroepskrachten. Bewoners bepalen zo mede waar de inzet van beroepskrachten nodig is. Buurt bestuurt zal in een later stadium ook in andere wijken worden toegepast. Marjan Schuman houdt u op de hoogte. 

Tegelen: De Twaalf Apostelen

Aan de Bakenbosweg in Tegelen, het verlengde van de Tegelseweg in Belfeld, ligt een markante huizenrij: “De Twaalf Apostelen”. Er zijn mensen die denken dat deze twaalf identieke huizen in Belfeld liggen, maar ze staan toch echt net op Tegels grondgebied. De rij huizen maakt deel uit van een buurtschap, die sommige mensen nog steeds kennen als “de Leemhorst”. Er woont een bonte mix van mensen: ouderen, alleenstaanden, jonge gezinnen. 

 

(Twaalf Apostelen ver vóór de tweede wereldoorlog (foto Heemkundige Kring Tegelen) 

Leon van den Beucken was nog nooit in een van deze woningen geweest en ging op bezoek bij twee echte “Twaalfapostelenaren”: Jeu Stoffels, en zijn vrouw Wilma. Om meer te weten te komen over de kleine buurtschap op een soort niemandsland tussen Tegelen en Belfeld. Er wordt koffie gezet en Jeu vertelt: “Ik ben hier zelf begin jaren 70 komen wonen, de eerste paar jaar was ik alleen en toen leerde ik mijn vrouw Wilma kennen. We hebben daarna met ons gezin altijd hier gewoond”. De woningen zijn rond 1914 gebouwd, en waren bedoeld als woningen voor de arbeiders in de bruinkoolgroeves, maar ze waren eigenlijk voorbestemd om er 40 jaar te staan”. Dus eigenlijk hadden ze er, volgens de plannen van toen nu niet meer moeten staan. Gelukkig is het anders gelopen. Naar het einde van de oorlog toe, in 1944 werden de twaalf arbeiderswoningen tijdens de beschietingen zeer zwaar beschadigd. Maar men heeft besloten ze weer op te knappen. Daarna ging het herstel voort en ook voor de bewoners van de Twaalf Apostelen kwam in de jaren 60 de welvaart. 

 Twaalf Apostelen na de beschietingen in 1944 (Foto Heemkundige Kring Tegelen)

Maar een riool, daar moesten de bewoners toch nog op wachten tot midden jaren 70. Jeu en Wilma: “We moesten wel rioolheffing betalen, maar hadden alleen een open riool. Daarmee waren we het natuurlijk niet eens, en we hebben in 1975 met de hele huizenrij geprotesteerd; zelfs met spandoeken aan de weg”. Uiteindelijk kwam het riool ook voor ons”. Niet alleen door de oorlogsschade werden de Twaalf Apostelen in het voorbestaan bedreigd. Dat gebeurde rond 1986 nog een keer. Toen was men van plan, onder invloed van het R73 tracé, het huidige kruispunt Bakenbosweg en Steilrandweg (voorheen Streekweg) te verplaatsen naar de plek waar de Twaalf Apostelen liggen. Na felle protesten heeft de gemeente Tegelen dit destijds niet doorgezet. Hoe de naam van de twaalf voormalige arbeiderswoningen tot stand gekomen is, laat zich vrij gemakkelijk raden. Het zijn twaalf woningen. In die tijd raadpleegden de mensen wat vaker de Bijbel. Wie de naam uiteindelijk bedacht heeft en hoe hij is blijven “hangen”, is Wilma en Jeu niet bekend. “Er is genoeg plaats en ook achterom is plek genoeg voor de paarden, mijn hobby”, zegt Jeu. “Het is hier nog steeds goed wonen, ook al is de saamhorigheid afgenomen en de onderlinge band niet meer zo heel hecht als vroeger. Maar dat is overal zo, dat brengt de hectische en individualistische maatschappij met zich mee”. De omgeving gaat Jeu en Wilma aan het hart. Zo was Jeu begin jaren 90 kartrekker voor het fietspad vanaf de Bakenbosweg richting de Windhondflat. Met dank aan Wilma en Jeu Stoffels voor de gastvrijheid en Heemkundige Kring Tegelen voor de foto´s!

Bewonersinitiatief  “Oud-Zuid”.  

“Hé Luud (Pieko), het verloopt allemaal zéér voorspoedig! De gemeente werkt goed mee en heeft verschillende toezeggingen gedaan, bijvoorbeeld het betalen van de oprichtingskosten van de stichting en het terrein rond de kerk aan de Mariastraat in Venlo-Zuid wordt door de gemeente mooi opgeleverd. We zijn ver met de door de onderwijsgroep Het Witveld aangeleverde ontwerpplannen en gaan dit nu concreet uitwerken en begroten. De eerste gift van een niet nader te noemen wethouder is binnen, met hartelijke dank! Maar we hebben behoorlijk wat geld nog nodig en we zijn dan ook naarstig op zoek naar sponsoren”. Aldus een enthousiast lid van het bewonersinitiatief “Oud-Zuid Ecologische Stadstuin”. Klik deze link aan en lees meer over dit prachtige initiatief! 

Klik op de link en bekijk het op Facebook!!!

Raadswerkgroep De Grens.

Wat doet de RWGG? De bedoeling is om de bestaande contacten, die veelal cultureel van aard zijn uit te breiden richting economie, werkgelegenheid en onderwijs. Deze relaties bestaan al lang tussen bedrijven, scholen en inwoners, maar de overheden, waaronder Venlo, bleven tot nu toe wat achter. De eerste gemeente waarbij de samenwerking concrete vormen gaat aannemen is die met partnerstad Krefeld. De gezamenlijke RaadswerkGroep gaat de verschillende thema’s onderzoeken en bezien waar in de vorm van concrete projecten samenwerking tussen de gemeenteraden voor beide steden profijtelijk kan zijn voor beide steden. Daarnaast willen de raden uitdrukkelijk opgedane ervaringen uitwisselen.  

Met vier leden van de RWGG bracht Raadslid Luud Pieko een bezoek aan de veiling Rhein-Maas in Straelen. Een aantal jaren gelden werd een groot aantal Nederlandse medewerkers overgeplaatst van Venlo naar Straelen. Het grootste gedeelte van de Nederlandse medewerkers is goed geïntegreerd in het Duitse bedrijf, zo hoort het ook. Op 20 mei werd het Nederlands Consulaat in Düsseldorf bezocht. Een uitermate interessant bezoek waar de consul aangaf altijd bereikbaar te zijn voor Venlo en haar inwoners om de stad Venlo te introduceren op (bijna) ieder gewenst niveau in Duisland; van ondernemers, tot burgers en de hoogste ambtenaren.

Gemeente Venlo hard op weg ‘Hartveilige Gemeente’ te worden

Op dit moment overlijden er per jaar nog steeds tussen de 50 en 100 mensen in Venlo aan een plotselinge hartstilstand. Wetenschappelijke De kans op overlijden neemt met behulp van een dekkend reanimatienetwerk. Eind 2014 is de gemeente gestart met het project ‘Hart voor Venlo’. Het aantal inwoners dat in de gemeente Venlo actief is als reanimatievrijwilliger, is in de afgelopen drie jaar verdrievoudigd, naar meer dan 600. Het project ‘Hart voor Venlo’ is inmiddels geëvalueerd. Met name in zes zogenaamde ‘aandacht wijken’, waar de behoefte aan extra reanimatievrijwilligers en AED’s het grootst was, is de groei het grootst. In deze wijken is Hart voor Venlo ook als eerste van start gegaan. Het gaat dan onder meer om: Op de Heide in Tegelen, Blerick Centrum en Smeliënkamp. In Arcen, Velden en Belfeld was de dekking meteen al goed of redelijk. Met deze 600 vrijwilligers is de ambitie uit het uitvoeringsprogramma van het lokaal gezondheidsbeleid al gehaald. Maar voor een volledig gedekt netwerk in alle wijken zijn er zeker 1.000 mensen nodig. Behalve het redden van levens, is een andere mooie bijkomstigheid is het scheppen van sociale cohesie, de onderlinge band van bewoners. Bij een reanimatie rukken behalve twee ambulances, vaak de brandweer en politie uit. Dit omdat deze soms sneller ter plaatse kunnen zijn. In veel gevallen kunnen reanimatievrijwilligers op hun beurt weer eerder ter plaatse zijn en de reanimatie opstarten, in afwachting van professionele hulp. De eerste minuten na het optreden van een hartstilstand zijn doorslaggevend voor het slachtoffer. Ook hier zien we weer dat (reanimatie)vrijwilligers het cement voor de samenleving vormen! Heel erg waardevol. Aanmelden kan bij www.hartslag.nu Heb je nog geen reanimatiediploma? Geen probleem, dit kun je op vrij korte termijn alsnog halen. Het kost maar een paar uur tijd. Doen! 

Blerick: Buitenbad Groot Venlo officieel geopend

Zondag 1 mei, werd door Wim Weijmans en Henk Brauer het buitenbad Groot Venlo te Blerick geopend. Nadat de beide heren de aanwezigen toespraken werd door hen symbolisch de laatste twee liter verwarmd water uit thermoskannetjes aan het zwembad toegevoegd. Daarna werden er nog wedstrijdeentjes en een haai losgelaten op het water. Het zwembad ligt nu er spic en span bij, met dank aan de vele vrijwilligers. Er is enorm veel werk verzet en we hopen dat de inwoners van de gemeente Venlo nu vele zonnige warme uren gaan doorbrengen in zwembad Groot Venlo! Meer vrijwilligers zijn nog altijd welkom. Openingshandeling door Weijmans en Brauer

Boekend en Kloosterdorp Steyl: vooralsnog geen officiële bewegwijzering A73

Begin dit jaar werd bekend dat ondernemers in Steyl, het toeristische Kloosterdorp Steyl op de blauwe bewegwijzeringborden vermeld willen zien. Steyl is een van de parels van onze gemeente, qua uitstraling en (bezinning) toerisme. Deze aanduiding langs de snelweg zelf zou een welkome aanvulling op de onlangs gerealiseerde bewegwijzering na de afrit Belfeld. Namens VenLokaal, heeft Leon van den Beucken twee maal vragen gesteld aan het College, omdat wij deze bewegwijzering ook wenselijk vinden. Het college ging daarop in gesprek met Rijkswaterstaat. Deze oordeelde echter dat het Kloosterdorp (nog) niet voldoet aan de bezoekersaantallen die de norm zijn voor een vermelding. Op de vraag of het Venlose college open staat voor alternatieven langs de snelweg, bleek dat het college hierover een positieve grondhouding heeft en bereid is hierover met Rijkswaterstaat in overleg te blijven. Dat zou betekenen dat initiatiefnemers zich bij de gemeente kunnen vervoegen, als ze een alternatief hebben voor de reguliere bewegwijzering langs de snelweg.   

Ook de Venlose kern Boekend zal (voorlopig) helaas niet op de bewegwijzering langs de A73 komen te staan. VenLokaal vindt dat jammer, de kern Boekend is in meer opzichten een pareltje, dat ook hoort bij onze gemeente en dus goed bewegwijzerd dient te worden. Het ligt nota bene pal langs de snelweg A73! Er staan niet zoveel plaatsnamen op de nu aanwezige borden, dat deze met de toevoeging “Boekend” niet te overzien zouden zijn.

Grensincident.

Onbekenden hebben in de nacht geprobeerd de verbindingsweg tussen Tegelen en Belfeld te saboteren. Is dit een daad van opstandelingen? Proberen Tegelse of Belfeldse separatisten de weg te blokkeren of af te sluiten? Zijn er afscheidingsbewegingen in de weer om de identiteit van één van de twee voormalige zelfstandige dorpen te herstellen? Of zou het gewoon door de zware regenval van de afgelopen periode komen? Zullen we het ooit weten? Maar deze situatie biedt ook kansen. Er komt natuurlijk een mooi gerepareerd fietspad, maar het is nu ook mogelijk om meteen een onderdoorgang te maken; een smalle buis onder het wegdek door als faunapassage. Veldbioloog Steven Jansen heeft deze vraag al bij het Waterschap neergelegd en Luud Pieko heeft de wethouders van den Beucken en Brauer gevraagd er serieus naar te kijken. Klik eens op deze link en kom veel meer te weten over de fauna is ons gebied! Kijk eens naar dit interview op Youtube. 

Klik op de link en bekijk het filmpje op youtube

Belfeld:  ’t Superweike verder wordt uitgebreid met speelbos

De “Brum”, het voor Belfeld zo karakteristiek stuifduinengebied waar onze jeugd voorheen speelde, werd door de toenmalige gemeente Belfeld rond 2000 helemaal opgeofferd aan de Pannenberg. Een half afgemaakt industrieterrein hebben we daar nu, waarbij een fatsoenlijke landschappelijke inpassing nog steeds ontbreekt. De Päörtjes (spoorwegovergang) is jaren geleden ook al weggehaald. In de hoek van de Berkenhoflaan en het spoor in Belfeld zag het jarenlang dus vrij somber uit. 

 

Maar de gebroeders Geert en Pieter Gerritzen hebben enkele jaren geleden deze hoek van Belfeld weer omgetoverd tot iets moois en functioneels, iets waar we trots op mogen zijn. Waardevol voor alle inwoners van het dorp. Er is nu een speeltuin en een dierenweide,  onder de naam  “’t Superweike”. Veel Belfeldenaren weten waarom…Het is altijd goed onderhouden, schoon en iedereen is er welkom.

Geert Gerritzen in de dierenweide

Het SAM-fonds van de gemeente Venlo, het leefbaarheidsfonds Woonservice Urbanus (nu Woonwenz), Belfeld Bruist en diverse bedrijven en particulieren hebben dit alles financieel mogelijk gemaakt. Maar de heren hebben hiervoor zelf veel werk moeten verrichten, waarbij ze tijdens de top van het werk gelukkig ook wel ondersteuning kregen van andere inwoners. 

Maar er staat nóg meer op de rol bij Pieter en Geert! Een speelbos zal er gaan komen. Dit grenst aan de huidige speeltuin. Het bosje is hiervoor al in gereedheid gebracht en de omheining is ook al gerealiseerd. De wens is er om vijf of zes speeltoestellen te plaatsen, en misschien is daar wel een kabelbaan bij. De broers zijn nu doende om hiervoor de laatste puntjes op de i te zetten. Misschien lukt dat dit jaar nog. Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop! Ook andere inwoners van de wijken en kernen van onze gemeente kunnen, net zoals Geert en Pieter, aanspraak maken op het SAM-fonds. Want de inwoners moeten meer de regie kunnen voeren over hun eigen omgeving.

Speelbos: hier zijn de speeltoestellen gepland

Toename meldingen incidenten met verwarde personen in Venlo 17 %: VenLokaal stelt vragen

We willen meer weten over de toename van incidenten met verwarde personen. VenLokaal wil graag weten wat er precies aan de hand is en raadslid Marjan Schuman heeft hierover onlangs vragen gesteld aan het college, tijdens de raadsvergadering. De wethouder gaf aan dat er een toename is van 17 % meldingen over verwarde personen. Onduidelijk is nog waardoor dit komt. Is er sprake van minder tolerantie ten opzichte van verwarde mensen? Of is er minder zorg beschikbaar? Er wordt een analyse gemaakt en daarna aan een Venloos plan van aanpak gewerkt. Inmiddels is Limburg door het Rijk benoemd als aandachtsgebied en wordt in samenwerking met politie, GGD en het Leger des Heils ook een provinciaal plan van aanpak opgesteld. De wethouder zegde toe, de raad in januari 2017 te informeren over de stand van zaken betreffende het plan van aanpak binnen onze gemeente. VenLokaal heeft sterk de indruk dat de toename van incidenten met verwarde personen komt doordat deze mensen tussen wal en schip vallen. Dit door de ingevoerde decentrale zorg sinds 2015. Raadslid Marjan Schuman gaat zich inspannen om helder te krijgen wat er aan de hand is.

Hout-Blerick: oude Kas Holleweg verdwijnt en Springbeek wordt heringericht

Het waterschap Peel en Maasvallei wil de Springbeek en het beekdal herinrichten tot een zo natuurlijk mogelijk functionerende en ecologisch gezonde beek met herstel van de beekdynamiek. Hiervoor is onlangs een bestemmingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. De Springbeek heeft een lengte van ongeveer 3,6 kilometer, ontspringt in het natuurgebied Dubbroek, ten zuiden van Maasbree. Daar stroomt deze door agrarisch gebied. Verder zuidelijk loopt de beek langs Hout-Blerick, de Maaskering en mondt bij natuurgebied Maasweerd uit in de Maas. Er zullen natuurlijke oevers worden gecreëerd, als ook waterbergingen. De beek moet zo natuurlijk mogelijk gaan functioneren, ecologisch gezond worden en de beekdynamiek zal worden hersteld. De beek wordt zodanig ingericht dat de vissen van uit de Maas “vrije optrek” krijgen. Hiertoe wordt o.a. de Maasmonding aangepast, bij de oude watermolen wordt een innovatieve vispassage aangelegd. Stuwen verdwijnen. In hetzelfde bestemmingsplan wordt ook geregeld dat de oude kassen aan de Holleweg verdwijnen. Daartegenover staat dat er een woning opgericht mag worden, in een natuurlijke omgeving. Zowel voor het aanpassen van de Springbeek als ook voor het oprichten van de woning is een landschappelijk inpassingplan gemaakt dat geborgd is in de regels van het bestemmingsplan. Het geheel is passend in de in 2014 aangenomen Ruimtelijke Structuurvisie “ruimte binnen grenzen”. 

Informatievond Huis van de Wijk in de Vijfsprong

Raadslid Marjan Schuman bezocht de afgelopen kerk de informatieavond in Huis van de wijk de Vijfsprong. Dit als inwoner van Blerick en als raadslid van VenLokaal. De zaal bleek goed vol te zitten. De avond werd geleid door Hans Huijs van het wijkoverleg. Hans vertelt dat de over de Vijfsprong, waar open inloop is en altijd een kopje koffie klaar staat. Ook is er dagopvang en kun je er op bepaalde dagen een warme maaltijd eten. Op woensdagmorgen is er ook een informatie en adviespunt open, waar je terecht kunt met allerlei soorten vragen. Veel van de aanwezigen gaven blijken dit nog niet te weten. Er wordt gevraagd hoe het zit met de verbouw van de Lambertuskerk. De architect en de projectontwikkelaar van de Lambertuskerk (dat een medisch centrum moet worden) zijn aanwezig en geven informatie. Eind oktober zal het geheel klaar zijn en een aantal huisartsen zal zich hier vestigen. Tevens komt er een apotheek, een podotherapeut en een fysiotherapeut. De verbouw was tijdelijk gestopt, omdat de gebruikers een tweede verdieping wilden en daartoe moest een nieuw plan en een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De architect vertelt enthousiast over de verbouw waarbij zoveel mogelijk de originele elementen van de kerk worden behouden. Zo blijft een herkenbaar punt in de wijk behouden; De Lambertuskerk. De bewoners ervaren overlast door hangjeugd rondom de kerk die nu niet gebruikt wordt. Dit zal gaan veranderen als de kerk weer in gebruik is, wordt verwacht. De Stadsdeelmanager van het gebied is aanwezig en gaat aan de slag met de oplossingen om overlast te beperken.  Verder komen er ook nog wat andere zaken aan bod, zoals parkeren en stoepen die niet netjes liggen. De klachten worden serieus genomen. Er wordt ook nog gemeld door de stadsdeelmanager dat klachten altijd via telefoonnummer 14077 kunnen worden doorgegeven. Het is goed om de bewoners op deze manier te betrekken bij hun wijk. Voor een aantal was het zeker ook nog eens extra fijn om oude kennissen en buurtgenoten te ontmoeten en het huis van de wijk te ontdekken. 

Impressie informatievond station en Eindhovenseweg

Eerder dit jaar was er een bewonersbijeenkomst in “de Waeg” over de renovatie van het station in Blerick, bij de Kazernestraat in relatie tot werkzaamheden aan de Eindhovenseweg. Het was een zeer druk bezochte avond. Er werd uitleg gegeven door ProRail, welke de renovatie van het station uitvoert, zoals het aanleggen van nieuwe perrons, meubilair en gehandicaptenlift. Ook de gemeente Venlo zorgde voor uitleg. Deze zal de omgeving station van het station renoveren, met name de rotonde en de op- en afritten. Op de Eindhovenseweg komt een ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van station Blerick, waarmee een directe aansluiting op de Kazernestraat wordt gemaakt. Dit laatste is van belang voor de aankomende ontwikkeling van het Kazerneterrein. Door de werkzaamheden samen met die van ProRail uit te voeren worden overlast en kosten beperkt. Dat noemen we “werk met werk maken”. De start zal zijn in 2017 en men verwacht dat het geheel gereed is in 2018. Tijdens een periode van ongeveer 9 dagen zal er dag en nacht gewerkt worden. ProRail moet zorgen dat het station bereikbaar blijft. Er worden veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt betreffende geluidsoverlast, verkeersomleiding, planschade en parkeren. Ook parkeervergunningen voor bewoners, schade aan woningen door trillingen komen aan bod. Er wordt duidelijke uitleg gegeven en suggesties worden aanvaard. Er worden door bewoners zeer goede suggesties aangedragen. Men kan zich opgeven voor een werkgroep van bewoners waarin ook een landschapsarchitect zitting zal hebben. De co-creatieve aanpak, die in Venlo in zwang begint te raken, krijgt ook hier gestalte. Op internetsite VenloVernieuwt zal informatie verschijnen over dit project.

 WAA Venlo

Het plaatsen van WAA werknemers bij reguliere bedrijven blijkt in 2016 moeilijker te zijn dan vooraf ingeschat door het in werking treden van de Wet Werk en Zekerheid in juli 2016. Wat wel goed werkt is het plaatsen van mensen door middel van detacheringen. 

Wij vinden het jammer dat de detacheringen ook niet met meer opbrengsten gepaard kunnen gaan. Wij horen van de Ergon bedrijven in Eindhoven dat er momenteel afscheid wordt genomen van detacheringen tegen een laag tarief. Om detacheringen te gaan doen met meer opbrengst. In onze regio blijkt de WAA nog niet van de economische opleving te kunnen profiteren, omdat de vraag van de markt en het aanbod van het WAA niet op elkaar zijn afgestemd. Wij hoorden dit ook het tijdens een beeldvormende vergadering van werknemers van WAA zelf. Er werd gevraagd door bedrijven aan WAA: kunnen jullie ons nog een aantal van zulke goede schoonmakers leveren? Helaas waren deze goede schoonmakers al allemaal gedetacheerd. Dus er was geen match. Dus geen opbrengst voor WAA. Wij vinden het wel een goede stap om via het werkgeversservicepunt een taskforce te hebben om nieuwe doelgroeppersoon die niet meer bij de WAA kunnen worden aangenomen vacatures te laten opvullen. Bij een van de bezoeken aan de huizen van de wijk vertelt een WAA medewerkster mij hoe graag zij naar het huis van de wijk gaat om daar te werken. Haar gezicht straalt. Dit is een verhaal dat wij als VenLokaal graag horen. Daarop aanhakend is het teleurstellend om te lezen dat het in 2017 minder snel zal gaan dan ingeschat om SWS’ers met een lagere loonwaarde te plaatsen naar Werken in Buurten. De oorzaak blijkt te zijn dat in de huizen van de wijk nog niet altijd de juiste begeleiding, veiligheid, en ook nuttig werk aanwezig zijn. Zaak om daaraan te blijven werken..

Mobiel Erfgoed Rit Venlo 2016

VenLokaal en de FEHAC (Federatie Historische Automobiel en Motorfiets Clubs) organiseren op zaterdag 10 september 2016 tijdens de Open Monumentendag de “Mobiel Erfgoed Rit Venlo 2016”. De doelstelling van de Mobiel Erfgoed Rit Venlo 2016 is de culturele en industriële rijkdom van de Gemeente Venlo onder de aandacht brengen door middel van een erfgoedrit met historische voertuigen op 2, 3 of 4 wielen. Daarbij zal de route de deelnemers langs diverse  monumenten in Venlo voeren die voor een groot deel ook bezocht zullen worden. Er zijn twee belangrijke redenen waarom dit initiatief wordt ontplooid. Sinds 1 juli 2016 behoren bij wet alle oldtimers tot het Nationale Erfgoed. De FEHAC is dan ook zeer verheugd dat jarenlang werk tot dit resultaat heeft geleid. Het ligt dan in de lijn der verwachting om ons Mobiele Erfgoed tijdens de Open Monumentendagen onder de aandacht te brengen. VenLokaal heeft in haar politieke doelstelling opgenomen dat er ruime aandacht voor het alomtegenwoordige erfgoed in Venlo moet ontstaan.  Dit zal er hopelijk toe leiden dat dit erfgoed van vaak groot historisch belang behouden blijft voor de toekomst. Medio augustus verschijnt de uitnodiging met inschrijfformulier gericht aan de oldtimerclubs in de regio Venlo. Kent u nog een liefhebber die dit zou willen weten, vertel het hem gerust! Bekijk ook even onze Facebookpagina en het evenement op

https://www.facebook.com/Mobiel-Erfgoed-Rit-Venlo-158980307856980

Groet! Henny Bosch (Erfgoed), Bart Sanders (communicatie en Karel Wetzels (Tourrit).

Nieuwe fractieondersteuners VenLokaal

Onlangs heeft VenLokaal enkele nieuwe fractieondersteuners uit Tegelen en Blerick mogen verwelkomen. Daar zijn we zeer verheugd om. Het geeft ons nog meer inzicht, ideeën en kennis. Wilt u ook uw mening geven, inbreng leveren en met frisse suggesties komen? Meldt u dan bij VenLokaal voor een gesprek! Of u nou ambities hebt om in de raad te komen, of gewoon “op de achtergrond” wil ondersteunen, of u twee of vijf uur per week wilt besteden, het kan allemaal! Stuur een email bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we nemen contact met je op!

 


 

Colofon.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo. De volgende nieuwsbrief komt uit in Juni 2016.

Kopij uiterlijk insturen vóór 30 november 2016 aan:

      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.