nieuwsbrief_04_2015

Nieuwsbrief 90 jaargang 2015-4

Station Blerick.

Het station Blerick wordt opgeknapt in samenwerking met ProRail. Eindelijk komt er een lift voor gehandicapten en worden de perrons verbouwd. Maar ook voor het oog is het goed. Marjan: “Fijn is ook dat de tunnel wordt verkort. Dat geeft toch een wat veiliger gevoel. Heel goed dat de gemeente de verbetering van de rotonde bij de Kazernestraat en op- en afritten naar de Eindhovenseweg gelijktijdig ter hand gaat nemen. Zo wordt de duur van de overlast voor de omwonenden veel korter en wordt er 1 miljoen Euro bespaard. Door de aan te leggen op- en afritten wordt Blerick vanaf de Eindhovenseweg veel beter bereikbaar. Dat is goed voor de ondernemers van Blerick en de inwoners”. Hoewel dit vooruit loopt op de definitieve plannen voor het Fort van Venlo, is tijdige aanleg van de benodigde infrastructuur wenselijk. Er ligt geld van de provincie klaar voor de totale gebiedsontwikkeling in de toekomst. Als we nu niet meeliften met de werkzaamheden van ProRail, kunnen we pas in 2019 opnieuw beginnen met werkzaamheden. Dat zou dan grote problemen op kunnen leveren voor “Het fort van Venlo”, de bezoekers en de gemeente. Marjan hoopt echter van harte dat de plannen Fort van Venlo doorgang vinden, want deze zijn mooi vorm gegeven binnen de contouren van het voormalige Spaanse fort. Dit mede dankzij de klankbordgroep waarin omwonenden en leden van het Fort van Venlo zaten. Plannen voor een zwembad op het Kazerneterrein liggen er ook nog.  De verwachting is dat Blerick een mooi Fort krijgt als basis van het “leisure dome” en een “authentic food and handmade market” en een goede wegenstructuur nabij het opgeknapte station. 

Kind en armoede: armoedeconferentie Stichting Bindkracht

Dinsdag 20 oktober was Marjan Schuman op de armoedeconferentie van de stichting Bindkracht. Dit als lid van werkgroep Kind en Armoede en als raadslid voor VenLokaal. Het was er druk. Veel mensen die op een of andere manier bezig zijn met het ondersteunen van personen die armoede hebben op financieel of ander gebied waren aanwezig. Marjan kon al gelijk gaan netwerken met een afgevaardigde van Humanitas.  Deze organisatie geeft ondersteuning aan mensen die financieel hun zaken op orde willen krijgen. Zo wordt voorkomen dat deze mensen niet in nog grotere problemen wegzakken. Goed dit te weten. Ik had al eens iemand met succes hier naartoe doorverwezen. Vaak betreft het personen die niet voor schuldhulpverlening in aanmerking komen maar wel al in een gevarenzone verkeren. Die middag werd er een workshop gehouden over kinderen en armoede. De vraag was o.a. hoe kunnen we voorzieningen van een zogenaamd “kindpakket” toegankelijk krijgen? Het kindpakket wordt momenteel door de werkgroep Kind en Armoede opgezet en moet nog door de gemeente aangenomen gaan worden. Een pasje verstrekken aan gezinnen die in aanmerking komen was een reële optie. Als het gezin eenmaal het pasje heeft, hoeft het niet steeds weer opnieuw zijn situatie voor te leggen.

De paardenkastanjeboom,

ook wel de wilde kastanje genoemd, wordt in Nederland bedreigd door een ziekte. Bomen krijgen bruine vlekken en bloeden donker vocht. De aantasting leidt tot afsterven van de bast en uiteindelijk tot sterfte van de boom. In 2006 werd de veroorzaker geïdentificeerd; een bacterie. Ook in Belfeld heeft dit toegeslagen bij raadslid Luud Pieko. Drie prachtige en statige bomen zijn aangetast. Het is jammer dat uiteindelijk deze trotse boom het veld moet ruimen.

Hoe deden we het in 2015?

De begroting is behandeld en vastgesteld. Wederom een sluitende begroting. Veel onzekerheden maar ook veel uitdagingen en kansen. We hebben het afgelopen jaar weer een aantal zaken bereikt.  Het zwembad in Blerick blijft dankzij inspanningen van VenLokaal en vrijwilligers open. Eén van de speerpunten van VenLokaal, het besparen op inkoop, heeft het afgelopen jaar geleid tot een besparing van 500.000 euro. In het verkeersplan is aandacht gekomen voor de wijken en kernen; 700.000 Euro is er in gestopt. Er komt een eenvoudige “flyer” op één A4-tje waarmee de belastingbetaler wordt geïnformeerd wat er met het belastinggeld gebeurd. Wethouder Henk Brauer heeft samen met burgers gerealiseerd dat er momenteel meer dan 200 aanvragen bij de gemeente in behandeling zijn voor allerhande burgerinitiatieven. We gaan nu op weg naar de Kadernota die in het voorjaar behandeld gaat worden. Hier kunnen we nieuwe kaders stellen, nieuwe wensen formuleren en opnieuw op zoek gaan naar financiële middelen. Wij roepen iedereen op ons te voeden met ideeën, wensen, plannen, dromen, problemen of wat dan ook om jullie stem en wens door te laten klinken in het beleid. Kom op! Doe mee! Draag je steentje bij! Samen maken we de samenleving, samen maken we Venlo, samen maken we je buurt, wijk, kern of straat!

Belfeld: Boomspiegels  Aan het Broek

De bewoners van Aan het Broek in Belfeld hebben de Burendag dit jaar onder andere gebruikt voor het opknappen van de boomspiegels in de parkeerhavens. Dat melden Peter Houwen en Hen Tiggelers, beiden ook bewoners. Op Aan het Broek gaan al jarenlang de handen uit de mouwen voor de verfraaiing van het straatbeeld en een gezellig samenzijn. De boomspiegels verkeren in een slechte staat. De betonnen rand wordt opgedrukt door de boomwortels en op sommige plaatsen zelfs gebroken. De toestand is ter plaatse door de bewoners en de ambtenaren van de gemeente Venlo bekeken. Omdat de stoep nog intact is grijpt openbare werken nog niet in. Zodoende hebben de bewoners bedacht om de boomspiegels van een steigerhouten omlijsting te voorzien die uit het SAM-fonds wordt betaald.

De samenwerking met dorpsraad, stadsdeel-coördinator en beslist de ambtenaar uit het Team Advies en ondersteuning was naar eigen zeggen van de bewoners voortvarend. Onlangs is met het planten van de rozen de laatste hand gelegd aan de boomspiegels en kijken de bewoners terug op een geslaagd project. Er rest slechts één kleine, maar belangrijke kanttekening. Het SAM-fonds laat geen uitgaven voor spijs en drank toe terwijl dit laatste voor een geslaagde activiteit wel van belang is. Het zou fijn zijn als hier enige financiële tegemoetkoming voor bestond. 

Motie VenLokaal met grote raadsmeerderheid aangenomen.

VenLokaal wil inwoners informeren en betrekken bij haar uitgaven. Daartoe heeft Leon van den Beucken voor VenLokaal een motie ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen november. Transparantie, uitleg en verantwoording naar onze inwoners toe geeft draagvlak en vertrouwen. Dat vertrouwen win je volgens VenLokaal onder andere door op een bondige manier uit te leggen waaraan het belastinggeld van burgers wordt uitgegeven. Dat kun je doen door middel van een “begroting in één oogopslag” (ook wel burgerbegroting genoemd) en een financiële bijsluiter bij de gecombineerde gemeentelijke heffingen.  Dit past volgens Leon prima bij de mooie stappen die het Venlose college al heeft gezet wat betreft communicatie en toegankelijkheid, zoals de vernieuwde website en de digitalisering van producten. Voor de precieze uitvoering van de  “begroting in één oogopslag” en de financiële bijsluiter vertrouwen we op het college. Bovendien is de begrotingsbehandeling een geschikt moment om met dit voorstel te komen. VenLokaal wil graag dat we ons hier nu als raad voor uitspreken door middel van de motie “communicatie en verantwoording gemeentelijke heffingen en financiën”. Hieronder een mooi voorbeeld van de gemeente Sittard– Geleen en ook de motie die VenLokaal heeft ingediend en die aangenomen werd.

De gemeente Venlo en financiën.  

De begrotingsbehandeling ligt alweer achter ons. Ons raadslid Gé Vervoort legt in heldere bewoordingen uit hoe het zit met de gemeentefinanciën. Elke gemeente heeft een groot aantal verschillende wettelijke taken en daarnaast ook wensen voor eigen beleid. Hoe wordt dat betaald? De gemeenteraad heeft budgetrecht maar gaat de gemeenteraad ook wel over het geld? Om de uitvoering van alle taken en de gemeentelijke organisatie te kunnen betalen, heeft de gemeente Venlo vanzelfsprekend geld nodig. De inkomsten van de gemeente Venlo bestaan voor grofweg 1/3 uit de uitkering van het gemeentefonds, 1/3 uit de integratie uitkering en specifieke uitkeringen en 1/3 uit eigen inkomsten.

 

De eigen inkomsten van de gemeente Venlo bestaat uit de opbrengst van belastingen, rechten, heffingen en overige inkomsten. De belangrijkste belasting is de onroerend zaakbelasting (OZB) De OZB wordt geheven van eigenaren en huurders van bedrijfsruimten. In Venlo is € 32,7 miljoen van de belastinginkomsten afkomstig uit de OZB. Andere voorbeelden van de gemeentelijke belastingen zijn de parkeerbelasting en de toeristenbelasting. De gemeenteraad beslist over de belastingtarieven. De gemeenteraad mag niet zomaar een nieuwe belasting invoeren. Welke belastingen de gemeente Venlo mag heffen is namelijk vastgelegd in de Gemeentewet, zo is hondenbelasting toegestaan en kattenbelasting niet. De gemeente mag zelf weten waar zij de belastinginkomsten aan uitgeeft. De inkomsten uit de hondenbelasting hoeven niet gebruikt te worden voor het hondenbeleid. Dag mag natuurlijk wel. Voorbeelden van rechten en heffingen zijn de afvalstoffenheffing, het rioolecht en de leges (zoals bouwleges). Ook bij rechten en heffingen beslist de gemeenteraad over de tarieven. Randvoorwaarde daarbij is wel dat rechten en heffingen maximaal kostendekkend mogen zijn. Er mag dus geen winst worden gemaakt. Bij rechten en heffingen is er altijd sprake van een direct aanwijsbare tegenprestatie. (Bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil of het verlenen van een bouwvergunning). Dit is bij belastingen niet het geval. Onder de overige eigen inkomsten (OEM) vallen bijvoorbeeld rente-inkomsten, winsten uit het gemeentelijk grondbedrijf, maar ook de opbrengst van tarieven. Voorbeelden van tarieven zijn abonnementen van de bibliotheek of kaartjes van het zwembad. De gemeente is volledig vrij in het bepalen van de tarieven. Tarieven en leges worden soms door elkaar gehaald. Kenmerkend verschil is dat bij leges altijd sprake is van een overheidstaak (zoals het verstrekken van paspoorten) en bij tarieven (zoals het zwemkaartje) niet. Alle gemeenten ontvangen elk jaar van het rijk een uitkering uit het “Gemeentefonds”. De uitkering maakt deel uit van de algemene middelen van gemeenten. Het is niet geoormerkt geld. De gemeente Venlo is dus vrij om te bepalen waar ze de uitkering uit het gemeentefonds aan besteden. Ook een groot aantal wettelijke taken wordt gefinancierd via het gemeentefonds. De gemeente Venlo is vanzelfsprekend verplicht om die taken uit te voeren. Het is echter aan de gemeente om te bepalen hoeveel geld hiervoor wordt uitgetrokken. Doel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is om alle gemeenten in staat te stellen bij gelijke lastendruk een gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren. De gemeenteraad bepaalt de belastingtarieven en het voorzieningenaanbod. Het gemeentefonds wordt gevoed vanuit de Rijksbegroting. De jaarlijkse groei (of krimp) van het gemeentefonds staat ook wel bekend als het accres. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze het accres aan besteden. Het gemeentefonds is immers vrij besteedbaar en dat geldt ook voor het accres. De verdeling van het gemeentefonds houdt rekening met de kosten die de gemeenten moeten maken (kostenoriëntatie) en de inkomsten die ze zelf kunnen realiseren (draagkracht). Specifieke uitkeringen worden (in tegenstelling tot de uitkering uit het gemeentefonds) onder bepaalde voorwaarden en voor een bepaald doel verstrekt. De gemeente Venlo moet een sluitende begroting hebben. Gemeenten die (bijvoorbeeld door financiële tegenvallers) geen sluitende begroting hebben, komen automatisch onder curatele van de provincie te staan. De gemeente moet dan een plan opstellen om de financiën weer op orde te krijgen.  

 

Vrijwilligers in Velden goed bezig!

Een voorbeeld voor allemaal. Dit jaar “reisde” Leon van den Beucken van Belfeld naar Velden om te kijken hoe het was gesteld met betrekking tot zwerfafval. Het viel hem daarbij op dat er op veel plaatsen in Velden weinig tot geen zwerfafval te zien was. Alles lag er “spik en span” bij, om door een ringetje te halen. Niet veel later stuitte Leon op twee mannen in oranje jassen. Ze waren bezig met opschoonwerkzaamheden en bleken bij een grotere initiatiefgroep te horen.  Al tweeëneenhalf jaar ruimen zij in delen van Velden de troep van anderen op. Dinsdag is hun vaste ophaaldag. In het vroege voorjaar hadden ze sindsdien samen al meer dan 300 grote zakken troep verzameld. De gepensioneerde mannen doen het zonder mopperen, ze willen graag wat voor Velden doen. Ze hoeven er niets voor terug. Als de gemeente er wat voor zou willen geven, dan zouden de mannen graag zien dat het in verenigingskassen terecht zou komen.  Ook Velden ligt vlak aan de grens. “Wat een verschil met Walbeck en Straelen, hoe schoon het daar in verhouding is”, merkt één van de mannen nog op… Wat is dat toch aan deze kant van de grens?

Belfeld: nieuw skatetoestel geregeld door jeugdige inwoner.

Sam Didden uit Belfeld kreeg van wethouder Brauer een compliment tijdens een mooi feestje bij de skatebaan. Want Sam heeft, door een aanvraag te doen bij het gemeentelijke SAM(!)-fonds ervoor gezorgd dat de jeugd van Belfeld een skatetoestel rijker werd. Het toestel, genaamd “de Spain”,  is al in de zomervakantie geplaatst, maar vrijdag 2 oktober werd het toestel officieel in gebruik gesteld. Het KOW (KinderOntspanningsWerk) uit Belfeld zorgde voor een sfeervol feestje met passende, jeugdige muziek en feestelijke discolichten. De skatebaan in Belfeld is een heel groot succes. Het mooie hier is ook dat de plaatselijke jeugd heel goed beseft dat de omgeving netjes moet blijven. Ze vinden het vanzelfsprekend alle rommel in de daarvoor bestemde bak te deponeren of zelfs mee naar huis te nemen als deze een keertje vol is.

Belfeld, Tegelen en Kaldenkerken: brandgevaar, antwoord college op vragen

VenLokaal liet u in de vorige nieuwsbrief van september al weten, ongerust over de situatie op de Steilrand, een waardevol natuurgebied voor onze inwoners. Waardevol om zijn flora en fauna. En ook van waarde voor de recreatie van onze inwoners en toeristen. Vervuilingen, afvaldump, vernielingen, gemotoriseerd verkeer nemen hand over hand toe. Het meest verontrustende is toch wel het toenemende brandgevaar. Door het “vuurtje stoken” neemt het gevaar van grote bosbranden toe. Steeds meer – vaak jongere – mensen weten de weg te vinden, gaan BBQ-en, ruimen hun rommel niet op en malen niet om vlammen en vonken. Leon van den Beucken heeft in de zomer artikel 44-vragen gesteld aan het Venlose college. Graag ziet VenLokaal een structureel overleg met gemeente, politie, brandweer, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en andere belanghebbenden. En niet alleen in Nederland, maar ook bij ons over de grens. Branden en ander onheil houden niet op bij de grens. De gemeente Venlo heeft aangegeven de zorgen van VenLokaal te delen en ook dat er nu nog geen structureel overleg is. Men gaat om te beginnen een overleg voeren met Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer. Venlo ziet in deze problematiek een “initiërende en coördinerende rol” weggelegd. Later kunnen dan andere stakeholders in de overlegstructuur opgenomen worden, ook die in Duitsland. VenLokaal gaat dit de komende tijd goed volgen!

Venlo-Zuid:  verkeer, parkeren en veiligheid

In Venlo-Zuid wonen burgers en kartrekkers die zich laten horen, met suggesties richting de gemeente. Ze gaan voor meer woongenot, leefbaarheid, sociale contacten en veiligheid daar. VenLokaal is regelmatig in goed contact met Gerard Cornelissen, kartrekker in Venlo-Zuid. Gerard meldt aan Leon van den Beucken: “Het bewonersnetwerk Venlo-Zuid heeft een werkgroep Verkeer.  Deze werkgroep houdt zich momenteel bezig met invulling van een integraal verkeersbeleid. Ook parkeren en bereikbaarheid worden hierin meegenomen. Dit alles naar aanleiding van een enquête georganiseerd door de burgers, en ondersteund door de gemeente”. Zo wordt er onder andere op de Emmastraat, Regentessestraat en Kraanvogelstraat soms onverantwoord hard gereden, wat erg gevaarlijk is, vooral voor kinderen. Ook is het erg druk met parkeren. De straten worden soms vol gezet met auto’s van mensen die naar de (binnen)stad gaan winkelen of werken. Er zijn volgens Gerard ook straten die eigenlijk te smal zijn voor tweerichtingsverkeer, zoals de Mariastraat. We hopen dat de gemeente samen met de werkgroep Verkeer uit Venlo-Zuid koppen met spijkers kan gaan slaan.

Hout-Blerick:  aanpak verkeerssituatie Helmesweg

Hoera! De schop is in de grond gegaan. Het is zover. Lange tijd hebben automobilisten en fietsers de Helmesweg samen gedeeld. Nu hebben velen van ons vroeger geleerd dat samen delen fijn is. Maar in dit geval is het echt beter van niet. Vanwege de veiligheid van de fietsers is een “duurzame scheiding “ veel beter. En dat gaat nu gebeuren door de aanleg van het fietspad. Hout-Blerick zal er in ieder geval verkeersveiliger van gaan worden.

 

 

Straelen, werkgroep De Grens

Op 19 november was Luud Pieko op bezoek in de gemeente Straelen, als lid van de RaadswerkGroep “De Grens”. Deze groep van raadsleden houdt zich bezig met de centrale vraag hoe we beter en effectiever kunnen samenwerken over de landsgrens heen. Betere afstemming van diploma’s bijvoorbeeld en het bij elkaar brengen van ondernemers, instanties maar vooral mensen. De stad Stralen reikt jaarlijks “die grüne Couch” uit voor initiatieven die er voor zorgen dat Straelen beter op de kaart komt te staan. Op uitnodiging van burgemeester Hans-Josef Linßen  waren we aanwezig met vijf leden van de werkgroep en wethouder van den Beucken. Het was een gezellige en zinvolle avond met boerenkool stamp en worst na.

Prijsvraag!

In het voormalig zelfstandige Belfeld liep langs het spoor aan de uiterste grens van Belfeld het pad Kaaloor. Dit was, en is nog steeds, onderdeel van de fietsroute 69 Maasduinen en het populaire Steyl wandelpad en wordt door veel fietsers, wandelaars, hardlopers en toeristen gebruikt. Een onverharde weg die doorliep, en nog steeds doorloopt, tot in Tegelen. Enkele jaren geleden werd het gedeelte dat tot het toenmalige stadsdeel Tegelen behoorde geasfalteerd en verhard. Het gedeelte voormalig Belfeld niet. We hebben dus nu in de gemeente Groot Venlo een populaire route die gedeeltelijk verhard en gedeeltelijk onverhard is. Waarom? Wie weet het? Wat is hier aan de hand? Waarom Tegelen wel en Belfeld niet? Stuur uw oplossingen in naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De winnaar van het meest leuke, goede of interessantste antwoord wordt beloond met een vlaai (uit Belfeld).

 

 

 

 

 

 


Raadsleden, fractieondersteuners, secretariaat, en het bestuur van VenLokaal wenst iedereen ontzettend fijne feestdagen en een goed begin voor 2016 toe. Iedereen bedankt voor de goede bijdragen en inbreng in het afgelopen jaar!


Colofon.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank. Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo. De volgende nieuwsbrief komt uit in maart 2016.

Kopij uiterlijk insturen vóór  de kerstdagen aan:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.