nieuwsbrief_3_2015

Nieuwsbrief 89 jaargang 2015-3

 

VenLokaal in Velden

Jaarlijks vindt in september in het centrum van Velden een gezellige en drukbezochte Jaar– en Kindermarkt plaats. Deze markt is onderdeel van de Dorpsfeesten Velden met een driedaags muziekprogramma in de feesttent en buitenactiviteiten. Deze feesten worden sinds 1979 georganiseerd door Stichting Dorpsplein Velden. Werd het evenement in de beginjaren gehouden ter ere van het vernieuwde marktplein en de nieuwe sporthal “De Visgraaf” te Velden, in de loop der tijd is het uitgegroeid tot een evenement van formaat in de regio. Ook dit jaar vond deze Jaarmarkt plaats op zondag de 13e en VenLokaal was er van de partij. In deze kraam gingen marktbezoekers in gesprek met de aanwezige “VenLokalers” die vooral benieuwd waren naar wat er anders of beter zou kunnen in hun dorp, stad of wijk. Het was de bedoeling dat bezoekers dit schreven, in de vorm van een korte zin, op één van de wedstrijdformulieren. En dat deden velen met enthousiasme vooral ook omdat men er een luxe taart mee kon winnen.

Uit de vele inzendingen werd de pakkendste bijdrage gekozen en afgelopen week bekend gemaakt.  De taart werd gewonnen door de familie Kempen in de Schoolstraat in Velden, die schreef dat ze weer graag het dorpsplein terug wilden om er “ein Hoeskamer van Velde” van te kunnen maken

 

De taart, vakkundig gebakken door Luuk Fleuren, werd overhandigd door onze fractievoorzitter Henny Bosch, op donderdag 24 september in het bijzijn van de nagenoeg volledig opgetrommelde familie. Het was een feestelijke, gezellige bijeenkomst met lekkere koffie en uiteraard taart !!!   

 

 

 

 

 Rondje Belfeld

Raadslid Luud Pieko haalt zijn auto op van de garage en loopt van huis aan de Passerhofweg in Belfeld naar het industrieterrein Blauwwater. Wat komen we zoal onderweg tegen?

 

Eindelijk is na jaren het onderhoud aan het groen bij het gasoverslagstation aan de kruising Passerhofweg en Kaaloor door de Gasunie weer uitgevoerd. Ziet er een stuk beter uit!

Richting Blauwwater onder het treinviaduct door komen we eerst nog langs een bankje langs de fietsroute Maasduinen. Hier wordt intensief gebruik van gemaakt en is een aanwinst voor de omgeving!

De industrie en “nog iets” op Blauwwater…

 

Deregulering (afschaffen) kapvergunning.

We willen af van bureaucratie, en we willen dat de burgers meer verantwoordelijkheid dragen. Daarom heeft de gemeenteraad het college opgeroepen de kapvergunning af te schaffen. Maar dat betekent niet dat alle bomen zomaar gekapt mogen worden! Samen met de inwoners zal de gemeente een lijst opstellen. Op deze lijst komen waardevolle bomen, bosjes, lanen en houtopstanden te staan. Wethouder Brauer is hier blij mee, en geeft over deze ontwikkeling aan: "Iedereen heeft recht op een prettige leefomgeving. Het groen 

in de wijk is hierin een belangrijke factor. Daarom is het goed dat juist de inwoners kunnen aangeven welke bomen belangrijk zijn. De gemeente is slechts ondersteunend in dit proces." Het is van belang dat een boom een bepaalde waarde heeft, dat kan zijn ecologische waarde, maar ook cultuurhistorische of beeldbepaalde waarden. Een boom moet wel gezond zijn, en de veiligheid speelt een rol. Burgers kunnen bomen aanmelden voor dit register, als ze vinden dat deze waardevol zijn voor henzelf, de wijk of gemeente. Het maakt daarbij geen verschil of deze bomen op gemeentelijke grond of dat ze particulier eigendom zijn. Er is uiteraard al een lijst van bomen en bosjes die zowel de gemeente als ook  b.v. het  Limburgs Landschap al als waardevol aangemerkt hebben. De suggesties vanonze inwoners worden daaraan toegevoegd. Bewoners kunnen hun bijdrage leveren door een melding openbare ruimte op de website, of via de Venlo-app. te doen. De concept lijst wordt eind oktober aangeboden; particulieren van wie bomen ook op de lijst staan, worden door de gemeente benaderd. Iedereen krijgt bovendien de gelegenheid op dit register te reageren.  Ook komt eind van het jaar een digitaal boekje op de website van de gemeente; hierop staan de meest bijzondere verhalen over bomen.

 

Kinderen horen gelijke kansen te hebben in opvoeding en onderwijs.

Per 1 januari 2015 heeft deze regering veel veranderd in de verschillende financiële regelingen voor ouders. Een opvallende verschraling is het wegvallen van de 20% toeslag van het minimumloon voor alleenstaande ouders in de bijstand. Een grote wijziging, die nu problemen gaat opleveren, is het wegvallen van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten WTO 17-. Dit was een inkomensafhankelijke, financiële bijdrage voor ouders van kinderen die jonger dan 18 jaar zijn en die een voltijdsopleiding volgen in het M.B.O., het volwassenonderwijs of een erkende particuliere opleiding. In plaats van deze regeling wordt het maximale bedrag aan kind gebonden budget voor ouders met kinderen van 16 en 17 jaar verhoogd. Dat komt neer op € 67 per maand. Ouders die leve n rond de armoedegrens kunnen dit bedrag vaak niet opzij zetten voor schoolkosten.

Het wegvallen van deze regelingen blijkt vooral de leerlingen van 16 en 17 jaar uit arme gezinnen te treffen. Deze jongeren zijn leerplichtig, maar hebben nog geen recht op een Ov-kaart en studiefinanciering. De rekeningen van de mbo-scholen kunnen hoog oplopen. Bij een horeca opleiding is een net pak om stage te lopen en werkkleding om in de keuken te staan noodzakelijk. Gesprekken die leden van werkgroep Kind en Armoede Venlo hebben gevoerd met ook de mbo-opleidingen hadden als uitkomst, dat ouders die van een inkomen rond het sociale minimum moeten leven, dit niet kunnen betalen. Volgens de wet moeten scholen voorzien in leermiddelen die nodig zijn om de opleiding te volgen en mogen scholen alleen voor andere niet verplichte extra’s een rekening naar de ouders sturen. In de praktijk is het anders.  Stichting Leergeld Nederland die o.a. bijdraagt in schoolgeld indien ouders hierin door omstandigheden niet kunnen voorzien, trok al landelijk aan de bel met een persbericht en ontvangt ook in Venlo aanvragen hiervoor. Officieel hoeft stichting leergeld hier niet in te voorzien omdat het tot het pakket hoort waarin de mbo- school zelf moet voorzien. Daarom dringt stichting leergeld erbij de scholen op aan om het voorgeschreven pakket van verplichte leermiddelen kritisch te bekijken. In de vragen van aan college van B & W van Venlo van 20 juli verzoekt Marjan Schuman het Venlose college na te gaan, hoeveel ouders van mbo-ers  in Venlo het schoolgeld niet of nauwelijks kunnen betalen. In Venlo leven  immers ongeveer 4.000 kinderen in armoede. Ze vraagt of het college inoverleg wil treden met de Stichting Leergeld, mbo-scholen en andere belangrijke partners, om dit knelpunt op te lossen. Marjan vindt dat in Nederland alle kinderen, ongeacht of het gezin arm is of niet, gelijke kansen horen te hebben op een opleiding. Marjan Schuman is Raadslid voor VenLokaal, en tevens lid werkgroep Kind en Armoede van Stichting Bindkracht Venlo.

 

Vervallen panden in onze gemeente makkelijker gesloopt

Op de foto zien we een vervallen pand aan de Putterweg in Velden. Na meldingen van inwoners van Velden is dit pand toegevoegd op de lijst van vervallen gebouwen waar we niet blij mee zijn en die eigenlijk aangepakt moeten worden. Na de uitspraak van Wethouder Brauer: “Als er gebulldozerd moet worden, dan moet dat maar geregeld worden”, zijn eigenaren van de zwaar vervallen en onveilige panden aan de Antoniuslaan te Venlo-Zuid en de hoek Parallelweg Prinsenstraat te Venlo-Oost, dringender aangesproken en inmiddels zijn deze al gesloopt. Voor de laatste twee werd afgelopen zomer een vergunning verleend. Ook de kassen in ’t Ven zijn aangepakt. Het wordt de gemeente wat makkelijker gemaakt om “puisten” te verwijderen. Dit komt door de vorig jaar ingevoerde welstandsnota. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gedwongen sloop zijn, dat de gebouwen flink gevaar opleveren en/of zeer ernstige afbreuk doen aan de beeldkwaliteit. Beiden zijn nadelig voor de leefbaarheid. VenLokaal houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

Buitenbad Wisselslag definitief open in 2016

Nadat de gemeenteraad in 2012 besloten had, dat recreatief buitenzwemmen (net zoals bij zoveel gemeenten in Nederland) geen taak van de gemeente meer is, heeft Henny Bosch van fractie VenLokaal middels een Motie opgeroepen om inwoners de ruimte te geven om het beheer over te nemen. Een burgerinitiatief - dat ook een nieuwe impuls aan het buitenbad wil geven – ontstond vrij snel. Een belevingsvol vitaliteitspark waarin niet alleen de functie van buitenzwembad centraal staat. De kogel is definitief door de kerk. Het buitenbad van zwembad de Wisselslag is volgende zomer weer geopend. De huurovereenkomst tussen de initiatiefnemers en de gemeente Venlo is getekend onder toezicht van wethouder Brauer, door Roel Versleijen, Jacques Smeets en Wim Weijmans. Eerder werd nog gepoogd om dat al dit zomerseizoen te laten gebeuren, maar het was gewoon veel te kort dag om alles correct en veilig te regelen.

De zomer van 2015 is voorbij. Tot de zomer van 2016 kunnen we van het binnenbad gebruik maken. VenLokaal verheugt zich op het geplons in de Blerickse buitenlucht volgend jaar. Zoals al gezegd beperkt het zich niet alleen tot buiten zwemmen. Er zijn tal van recreatieve activiteiten en evenementen. Innovatie, ontmoeten, sporten, en beweging vormen de brede basis van het Buitenbad Groot Venlo. Er hebben zich al veel vrijwilligers aangemeld om het buitenbad volgend jaar draaiende te houden.

Maar er zijn er nog meer nodig!

VenLokaal wil deze vrijwilligers graag bedanken. We hebben het al vaker gezegd, ze zijn “het cement van de samenleving”. Zie ook: http://buitenbadgrootvenlo.nl/index.html

 

Toch fietspad langs de Maas in Steyl

Er wordt in het tweede kwartaal van 2016 een fietspad aangelegd in de uiterwaarden van de Maas bij Steyl. Nadat er een wijkpeiling is gehouden door de wijkraad, en er gesprekken plaatsvonden met ondernemers, inwoners en instellingen, heeft het college dit besloten. Er werd in april 2014 door het college en de raad besloten tot de aanleg van dit fietspad. Er waren veel bezwaren omdat de ondernemers bang waren dat er door dit fietspad minder bezoekers het centrum van Steyl zouden aandoen. Ook vreesden bewoners dat het fietspad de groene, natuurlijke omgeving van de Maas zou verstoren. Daarop heeft de wijkraad een wijkpeiling gehouden. Hieruit kwam naar voren dat 70% van de bevraagden toch voor de komst van een fietspad in de uiterwaarden is. De peiling en de gesprekken met de bewoners, ondernemers en instellingen waren wel aanleiding om het plan op een aantal punten aan te passen. Zo zal het fietspad uitgevoerd worden in half verharding in plaats van asfalt zodat het beter past in de natuurlijke omgeving. Bovendien komt er een aparte wandelstrook.

Bewegwijzering zal de bezoekers ook verleiden om ook het centrum van Steyl te bezoeken. Wethouder Brauer kijkt met tevredenheid terug naar het verloop van dit proces: “We kunnen natuurlijk niet iedereen tevreden stellen. Maar in dit proces heeft iedereen de ruimte gekregen en benut om zorgen en ideeën over dit plan aan ons te laten horen. Ik ben er van overtuigd dat die input altijd tot betere besluitvorming leidt.” In verband met de verhoogde kans op hoog water in de wintermaanden wordt er niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2016 met de aanleg van het fietspad gestart.

 

 Nieuws uit Venlo-Zuid

Gestaag gaat de omgeving er wat betreft zwerfafval, op vooruit. Gerard Cornelissen meldt dat er zaterdag  17 oktober a.s. weer een grote opschoondag in Venlo-Zuid is. Tussen 10-12 uur zullen bewoners weer meehelpen, net als de vorige keer. Als er meer bekend is over waar en hoe de (nieuwe) aanmeldingen kunnen worden gedaan, zal VenLokaal dit bekend maken op Facebook: https://www.facebook.com/groups/216899551715652/?fref=ts

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving, doe mee!

Bomen doctor Cuypersstraat worden vervangen. Aan de doctor Cuypersstraat staan aan weerszijden van de straat bomen. Op zich niets bijzonders, zul je zeggen. Maar deze bomen zijn erg groot en richten met hun wortels behoorlijk wat schade aan. Complete stukken trottoir zijn naar boven gekomen; overal zie je bobbels en losliggende tegels. Onlangs is er zelfs iemand met een rollator ten val gekomen. Tot grote vreugde van de aanwonenden zullen de bomen dit najaar worden verwijderd en vervangen door de “Sophora Japonia Honingboom”. De schade aan de trottoirs zal ook moeten worden hersteld. We houden het in de gaten.

Antoniusstraat ziet er al iets beter uit…

Bij het maken van een foto van het terrein waar eerst het pand Antoniusstraat 90A stond, kwam iemand uit zijn huis tevoorschijn om zijn vreugde te uiten over het verdwijnen van het pand. Maar het kon er bij hem niet in dat het zo lang heeft moeten duren. Beter laat dan nooit, zeggen we dan maar. Zie ook ons nieuwsbericht over oude, vervallen panden.

 

Industrieel erfgoed, erg goed voor Venlo.

Veel mensen realiseren het zich misschien niet, maar de euregio Venlo is rijk aan een groot industrieel erfgoed. Maar we zijn met zijn allen onbewust hier toch bewust van. Waarom bijvoorbeeld hebben mensen uit Tegelen de geuzenaam “pannekletser” ? Dit heeft allemaal te maken met onze geschiedenis. Tot ver over stads- en landgrens heen is een bron aan rijkdom op dit gebied te vinden. Denk hierbij o.a. aan de kleiwaren- en tabaksindustrie in Tegelen en de druktechnologie in kloosterdorp Steyl. De Euregio Venlo heeft een bijzonder rijk industrieel erfgoed! Dit gezien zijn goede positie op het gebied van innovatie, maakindustrie (respectievelijk nr. 2 en nr. 5 in Nederland) en de internationale positie als Hanzestad. Dit realiserende, kunnen we concluderen, dat zulke rijke historie de binding met de omgeving verhoogt. Er is uit diverse onderzoeken gebleken, dat mensen juist graag in een omgeving willen wonen die “er toe doet”. Mooie en aantrekkelijke locaties in onze gemeente zijn o.a. Nedinsco Venlo, Wagenmakerij Blerick, Tiendschuur Tegelen, Museum van Wasrol tot DVD in Boekend en de Hansenhof in Velden. Door dit meer op de kaart te zetten en in kaart te brengen wordt de aantrekkelijkheid van Venlo vergroot en uitgedragen. Er is nu echter geen samenhangend beleidskader. VenLokaal zet zich hiervoor in en gaat zich ervoor hard maken deze schat in kaart te brengen en mooie routes uit te zetten, waardoor mensen dit kunnen ervaren en beleven. Dit doen we samen met derde partijen zoals de stichting Science and Industry. Concreet willen wij voorstellen om ons rijke industriële erfgoed een belangrijk, zichtbaar en beleefbaar onderdeel te laten zijn van onze gemeenschappen, het Cultuurbeleid en het Venlo Verhaal. We willen de inwoners en bezoekers laten genieten van het rijke culturele industriële erfgoed en routes Industrieel Euregio Venlo creëren. Verder wil VenLokaal verbindingen leggen tussen Euregionale organisaties. Dit kan dan gefinancierd worden door fondsenwerving, provinciale, landelijke en Europese subsidies. Erfgoed is geen last en hindernis maar grondstof en bouwstenen voor toekomstige ontwikkelingen!

 

Natuurschoon in Velden: het Zwarte Water

Onder de rook van Venlo…Slechts één kilometer ten zuiden van natuurgebied “Het Zwarte Water” in Velden, denderen per dag tienduizenden auto’s over de autosnelweg A67 van Duisburg richting Eindhoven of omgekeerd. Bijna niemand die daar rijdt weet, dat hij of zij een prachtig natuurgebiedje passeert. Het Zwarte Water maakt onderdeel uit van een groter gebied genaamd Maasduinen. Het beheer is van Limburgs Landschap. Het gebied is voor wandelaars vrij toegankelijk. Er zijn twee wandelroutes:de witte (5 km) en de groene (3 km) .Onderdeel van het zwart water is “de Venkoelen”, die voor een groot deel gevormd wordt door een meer.

 

De Venkoelen worden al in 1977 bezongen door Frans Boermans en Thuur Luxembourg, in het carnavalslied “As de sterre doa boave stroale”. Je kunt er zeldzame planten treffen op de overgang van water naar land: het waterdrieblad, de adderwortel en de moeraswederik. Aan de oever verblijven karakteristieke broedvogels als kuifeenden, waterrallen en dodaars; blauwe reigers en af en toe ook een grote zilverreiger of lepelaar, jagen er op de aanwezige amfibieën en vissen. Voor meer informatie: http://www.limburgs-landschap.nl/gebieden/zwart-water-venkoelen-de-weerd

 

Sfeermarkten Arcen,

er valt nog te verbeteren, maar in het algmeen zijn de Arcenaren tevreden

De sfeermarkten waren dit jaar op een andere manier toegankelijk dan voorheen. Dit jaar werden de toegangswegen  bewaakt door een beveiligingsbedrijf. Inwoners die in het bezit waren van een kaart met een grote P die staat voor Parkeren, werden doorgelaten. Dus stond die P ook voor passeren. Bezoekers van de sfeermarkten werden naar het parkeerterrein van de Kasteeltuinen geleid. Ook fietsers werden verwezen naar de fietsenstallingen. Dit alles voorkwam de grote parkeerproblemen uit het verleden en was daarom voor veel Arcenaren een welkome verandering. Er zou hard (bekeurend) worden opgetreden tegen doorrijders en degenen die zonder P-kaart op de openbare weg  parkeerden. Er werd echter sporadisch bekeurd. Mogelijk zouden er meer bekeuringen zijn uitgedeeld als er veel overtredingen waren geweest. Helaas heeft men baldadigheid en vandalisme nog steeds niet kunnen voorkomen. Bloembakken, siervazen e.d. werden vernield, bloemen uit voortuinen getrokken. Ook inbraken in auto’s en vernielingen aan voertuigen zijn toch nog voorgekomen. Dit leek te wijten aan het vroege vertrek van beveiligers (soms zelfs al vóór sluiting van de markten) maar vooral dat er na het sluiten überhaupt geen toezicht meer gehouden werd. Daardoor was er veel lawaai en overlast tot diep in de nacht. Een hele verbetering dus, maar ook nog veel te leren. Maar grosso modo zijn veel Arcenaren goed te spreken over de nieuwe aanpak.

Zorgen VenLokaal  om bosgebieden Belfeld, Tegelen en Kaldenkerken: brandgevaar

In toenemende mate worden vooral de bossen tussen Belfeld, Tegelen en Kaldenkerken geplaagd door zwerfafval en grote afvaldump, geluidsoverlast, vernielingen, auto’s en crossmotoren en illegaal vuur stoken. Maar ook in andere natuurgebieden in de gemeente Venlo. Het is een groot probleem en daarbij een Euregionaal onderwerp, aangezien bosbranden niet bij de grenspalen ophouden. VenLokaal maakt zich hierover grote zorgen; een enorme brand, zoals in de zomer van 1976, moet zich in dit prachtige natuurgebied niet herhalen. Niet alleen voor de waardevolle natuur maar zeker ook voor de veiligheid van de mensen. Daarom heeft Leon van den Beucken artikel 44 vragen gesteld bij het college. Deze vragen moeten opheldering geven over de situatie en over een aanpak. We willen onder andere weten of het college van Burgemeesters en Wethouders onze zorgen deelt, of er over dit onderwerp een gestructureerd overleg is en tussen welke organisaties. VenLokaal vraagt of de gemeente in het overleg kartrekker is en in hoeverre Duitse brandweer, politie, gemeente enz. hierin betrokken worden. En we vragen of er verkeersmaatregelen genomen worden. Wordt vervolgd…

 

Oude, verloederde station Belfeld heeft de aandacht

Naamloos028Het oude station van Belfeld sloot in 1938 al de deuren voor personenvervoer maar deed, tot in de zeventiger jaren, dienst als rangeerterrein o.a. voor de keramische industrie ter plekke. Er lagen diverse sporen. Het station is nu eigendom van Steinzeug-Keramo waar ook de leegstaande kleiwarenfabriek toe behoort. De aanblik van ons oude Belvendse station, een gemeentelijk monument, is in- en in triest. Graffiti, verval, geen onderhoud. Gemeenteraadslid Leon van den Beucken heeft het station de laatste tien jaar ook achteruit zien gaan en is onlangs weer poolshoogte gaan nemen en heeft bij de gemeente naar de status en mogelijkheden geïnformeerd. Het lijkt alsof niemand zich nog om dit voorheen prachtige monument bekommert. Maar dat is beslist niet zo. Het pand is in februari dit jaar door de gemeente bezocht; er kwamen hier n.l. al signalen binnen over de slechte toestand van het station. Ook de Heemkundevereniging heeft gevraagd om het industrieel erfgoed in kaart te brengen. Bovendien is er via de wijkcoördinator bekeken of het toezicht op de leegstaande panden kan worden opgevoerd. Heel binnenkort wordt door de gemeente een onderzoeksopdracht uitgezet om niet alleen de cultuurhistorische waarden van het complex (de fabriek plus het station) te waarderen maar tevens om een ontwikkelperspectief te formuleren. Dit laatste is belangrijk om op termijn een reëel uitzicht op herbestemming te hebben. Pas dan zal definitief opknappen een haalbare optie zijn. Als er een plan voor herontwikkeling ligt, kan mogelijk ook een beroep op andere overheden worden gedaan. Voorbeeld hiervan is de provinciale regeling Restauratie en stimulering herbestemming monumenten die wellicht een vervolg krijgt. Voor het station zelf kan voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden een beroep op de subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten worden gedaan. Een ander lichtpunt voor het stationnetje is dat er een nieuwe erfgoedwet aan zit te komen, waarbij de instandhoudingplicht door monumenteigenaren waarschijnlijk aangescherpt zal worden, hetgeen de gemeente in de toekomst meer instrumenten zal geven om het dit monument in de toekomst voor Belfeld te behouden. Indien er nieuws is over het Belfeldse oude station, dan verneemt u dat uiteraard.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

COLOFON

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door de inbreng van velen, waarvoor dank.          

Redactie bestaat uit Leon van den Beucken en Luud Pieko, beiden raadslid in Venlo.

 

Lay-out:  Anton Vos

De volgende nieuwsbrief komt eind december 2015 uit.

Kopij insturen vóór uiterlijk: 10 december 2015

Naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nieuwsbrief VenLokaal

Geen gebeurtenissen gevonden

Kalender Venlokaal

loader