nieuwsbrief_4_2014


Wat vluug den tiëd……!!!!!

ven05Vooral in de decembermaand hoor je deze uitspraak weer overal om je heen. Weer een jaar voorbij, wat is er toch allemaal gebeurd?  Het is voor ieder mens goed om daar eens af en toe bij stil te staan. Kijk vooral terug op de goede dingen die zijn gebeurd en geef jezelf eens een schouderklopje voor je eigen bijdrage hieraan.

Maar natuurlijk is er nog genoeg werk aan de winkel in 2015. Wij als redactie zijn daar dan ook alweer druk mee bezig. Maar eerst kunt u deze nieuwsbrief gaan lezen, waarschijn-lijk dicht bij de kachel of verwarming. Geniet ervan, wij hebben ons best gedaan. Wij wensen u prettige feestdagen en alle goeds voor 2015!!!

Leon van den Beucken, Gé Vervoort

 

De kracht van Venlo-Zuid....

Als je Venlo-Zuid zegt, dan zeg je ook Gerard Cornelissen. Een gewone man van 65 jaar, met veel sociale contacten, connecties en lijntjes. Hij weet wat er in Venlo-Zuid speelt. Ook nog eens lid van VenLokaal. Rond 2010 constateert Gerard dat de betrokkenheid in de buurt langzaam doodgebloed is. Dat zit Gerard niet lekker en hij besluit de handschoenen op te pakken. Gebruik makend van zijn contacten probeert hij ook anderen te enthousiasmeren om de buurt beter leefbaar te maken. Hij ondervindt daarbij gaandeweg ook dat hoe dichter de medebewoners bij een probleem wonen, des te groter de bereidwilligheid om mee te werken is.

Rond 2012 richt Gerard een groot bewonersnetwerk op. Dit netwerk is dan wel geen vereniging of stichting, maar heeft wel structuur. Vier keer per jaar wordt er overlegd met de diverse klankboard groepen die opgericht zijn. Enerzijds is zo’n klankbordgroep gericht op een specifiek probleem, anderzijds op een bepaald gebied. Op het moment dat het probleem verholpen is wordt de klankboard groep opgeheven of verplaatst naar een gebied waar het probleem nog wel bestaat. Van tijd tot tijd worden er weer nieuwe geboren.

Iedere buurt heeft zijn eigen problemen, maar parkeerproblematiek en zwerfvuil zijn toch wel kenmerkend voor het gehele stadsdeel.

Een groot succes wat parkeren betreft is een handtekeningenactie die gehouden is voor en door de bewoners van de Doctor Cuypersstraat. Ze konden hun auto niet meer kwijt voor de eigen deur. Omdat anderen, die in de binnenstad gingen werken, deftig hun plekken innamen. Hier – en ook in de Sophiastraat en een deel van de Sinselveldstraat is nu een betaald parkeren zone ingesteld, waardoor er veel meer plek gekomen is.

Ook zijn er flinke successen geboekt op het gebied van zwerfafval. Twee keer per jaar is er een grote opschoondag, waar tientallen mensen aan meewerken. “De rol van de scholen in de problematiek is heel positief”, vertelt Gerard. Scholen in Venlo-Zuid hebben hun eigen wijk geadopteerd. De leerlingen houden dagelijks hun gebied bij. Een mooi voorbeeld hierbij is de Witveldschool. Ook andere scholen in Venlo, zoals het Valuascollege, volgen dit voorbeeld.

Er gebeurt nog meer in Venlo-Zuid: zo werden er met Sintermerte door wijkbewoners oliebollen verkocht. Een deel van de opbrengst ging naar een goed doel: “kinderen in armoede”. Dat geeft voldoening en verbindt.

De samenwerking met de gemeente is volgens Cornelissen behoorlijk verbeterd de laatste jaren, hoewel de klachten-afhandeling wel eens te wensen over laat. Maar Gerard is positief: er komt toch meer structuur. De samenwerking tussen school, de buurt en de gemeente leidt binnenkort tot een presentatie. De grote kracht van Gerard Cornelissen is, mensen bewustmaken, verbinden, op de juiste plek actief maken en enthousiasmeren. En vervolgens resultaat boeken. Daar doe je het voor.

Kleinschalige (burger) initiatieven worden gemakkelijker gemaakt

De burger de ruimte geven, zelf mee laten beslissen over hoe zijn of haar leefomgeving eruit komt te zien. Dat past bij VenLokaal. Dit doe je door bijvoorbeeld geld uit buurt-budgetten of het SAM-fonds beschikbaar te stellen of door te faciliteren. Maar als gemeente moet je het onze initiatief-nemende inwoners ook op andere manieren gemakkelijk en plezierig maken. Dat geldt ook voor onze inwoners die voor zichzelf op eigen terrein een plan willen realiseren. Er is goed nieuws.

Kleinschalige bouwprojecten worden voortaan eenvoudiger en vooral veel sneller behandeld. Daarmee heeft het College onlangs ingestemd. Er komt een nieuwe gedragslijn die de burger tijd en geld gaat besparen. De nieuwe aanpak wordt over een jaar geëvalueerd.

Onder kleinschalige projecten worden bijvoorbeeld speeltoe-stellen, schuurtjes, speeltoestellen vijvers en aanbouwen verstaan.

De nieuwe, eenvoudige procedure duurt nog maar maximaal 8 weken. Voorwaarden zijn wel dat de plannen ruimtelijk inpasbaar zijn en geen problemen geeft voor het milieu. Mochten er toch bezwaren van anderen komen, dan treedt de uitgebreide, langere procedure in werking. Bovendien zal de leges omlaag gaan.

Het is voor de inwoners van Venlo wel raadzaam om zich eerst goed te laten informeren door de gemeente of hun initiatief wel als kleinschalig aangemerkt kan worden. De gemeente zal de randen van de wet opzoeken, maar wel in de lijn met het aankomend nationale beleid. Bovendien past deze aanpak heel mooi in het coalitieprogramma en sluit zeker aan op de speerpunten van VenLokaal.

BLERICK

Gratis parkeren in centrum Blerick

Met het afschaffen van het betaald parkeren in Blerick, is een wens van veel ondernemers en winkelend publiek vervuld. Vanaf 1 oktober 2014 kan iedereen gratis parkeren in dit stadsdeel. De partijen VVD, CDA, PvdA, Lokale Democraten en VenLokaal dienden woensdag 24-09-2014 een motie in om het betaald parkeren af te schaffen. De motie werd met een flinke meerderheid aangenomen. Met het afschaffen van betaald parkeren is ook een wens van VenLokaal in vervulling gegaan.

BELFELD

Het Belfeldse  “Superweike”.

Pieter en Geert Gerritzen nemen zelf de regie over de eigen omgeving

Heel vaak horen wij die zin: “daar moeten ze maar eens wat aan doen”, als we ons ongenoegen over een situatie willen spuien. Dat hoor je in de kroeg, op een feestje, op het werk, of op straat. Wie zijn “ze” dan eigenlijk? Ze, is dat altijd maar de overheid, of andere inwoners? Of ben ik dat niet zelf?

Pieter en Geert Gerritzen uit Belfeld moeten zich deze vraag ook hebben gesteld. Met daden hebben ze uiteindelijk het antwoord gegeven. Door “gewoon” te beginnen de handen ferm uit de mouwen te steken. Voor het belang van de kern en de wijk.

Een jaar of negen geleden begon het met het bijhouden van het speeltuintje aan de Berkenhoflaan in Belfeld. Vooral onkruid en zwerfafval weghalen. Niet ver van die plek lagen toen de resten van het “Superke” weg te kwijnen. Pijnlijk om te zien, want er waren grootse plannen destijds. Maar kijkend hiernaar kwamen de heren Gerritzen wel op het idee om er een speelweide van te maken. Van het een kwam het ander en in augustus was er de aftrap van het zogenaamde “Superweike”.

De werkzaamheden gingen van start met veel enthousiasme. Veel werk deden ze zelf, maar tijdens topdrukte kregen ze gelukkig ook helpende handjes toegestoken. Bijna dagelijks reden de gebroeders Gerritzen met de tractor en de gereedschappen naar de Berkenhoflaan. Het resultaat is schitterend. Belfeld heeft weer haar eigen dierenweide, grenzend aan een speeltuin en makkelijk bereikbaar voor alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s. VenLokaal bedankt jullie van harte voor de geleverde inzet.

Alternatieven als deze kunnen worden gesteund door het SAM

Fonds van de gemeente Venlo. Voor info raadpleeg: venlo.nl/wonen_milieu

TEGELEN

De gemeente Venlo heeft budget gevonden voor het uitvoeren van enkele verkeersmaatregelen in Tegelen.  Men heeft uiteindelijk €60.000 bij elkaar weten te schrapen. Op dit moment zijn er een aantal zaken in uitwerking. Hieronder een overzicht hiervan.

  • 7 Langsparkeerplaatsen op de Grotestraat tussen café Staccato en Plein 1817.
  • 3 Langsparkeerplaatsen Grotestraat thv. het Wilhelminaplein.
  • Bereikbaarheid Smidsplein (omdraaien rijrichting).
  • Bewegwijzering parkeerplaatsen.

Verder wordt er gewerkt aan een ontwerp voor het aansluiten van de rotonde op de parkeerplaats bij  Albert Heijn. Uitvoering hiervoor is voorzien in het voorjaar van volgend jaar. De inschatting is nu dat alle hierboven beschreven maatregelen voor het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd.

Wat betreft een blauwe zone zal een apart traject worden opgestart, omdat dit uiteindelijk aan de gemeenteraad zal moeten worden voorgelegd i.v.m. de structurele financiële consequenties.

VENLO

Venlo wil leefbaarheid verbeteren met ‘luisteren en loslaten’

Meer dan ooit wil de gemeente Venlo ruimte geven aan inwoners om gezamenlijk keuzes te maken voor hun wijk. Om deze ambitie waar te kunnen maken, is goede samenwerking tussen betrokken partners en wijkbewoners noodzakelijk. De gemeente zal intensiever en vaker vanuit een positieve grondhouding moeten leren meedenken met initiatieven die in de wijk ontstaan. Luisteren, loslaten en vertrouwen geven zijn daarbij cruciaal. Pilots in Steyl en de Blerickse wijk Klingerberg gaan fungeren als proeftuin om de nieuwe werkwijze in de praktijk te brengen.

De gemeente Venlo heeft de ambitie uitgesproken om de leefbaarheid in wijken en kernen steeds vaker vorm te geven in samenspraak met inwoners en maatschappelijke partners. Deze ambitie maakt duidelijk dat de huidige werkwijze vanuit de gemeente tegen het licht moet worden gehouden. De gemeente zet daarom ook in op de doorontwikkeling van wijkgericht werken door bestaande instrumenten, zoals dorpsontwikkelingsplannen, wijkoverleggen, dorpsraden en projectgelden op basis van ervaringen uit de pilots te evalueren.

“De tijd dat de gemeente bepaalt wat goed is voor de wijken, ligt definitief achter ons,” stelt wethouder Henk Brauer. “Actieve inwoners weten prima wat er in hun wijk speelt en wat er nodig is”. De gemeente moet inwoners meer vertrouwen schenken, goed naar hen luisteren en meedenken in oplossingen. Zonder onnodige regels en procedures op te werpen. Dat is de opgave waar we voor staan. Daar willen we, samen met inwoners en andere partijen in de wijk, mee aan de slag.” 

MUSEUM VAN BOMMEL VAN DAM

Het is een beetje een merkwaardig verhaal waarmee de heer van Bommel, effectenmakelaar te Amsterdam, in de late jaren zestig stad en land afreist.

Ik heb zoveel kunst dat mijn huis te klein is geworden. Als u voor mij een nieuw huis bouwt, met daaraan een museum voor mijn verzameling, mogen er ook andere mensen naar komen kijken.

In Amsterdam en Zwolle piekeren ze er niet over om hem zijn zin te geven. Maar in Venlo komt in 1969 de lobby op gang.  Lei Alberigs, directeur van de Culturele Dienst van de gemeente weet de burgemeester er warm voor te maken.  Die zorgt ervoor dat Venlo het eerste museum voor moderne kunst in Limburg krijgt, genoemd naar Maarten van Bommel en zijn vrouw Reina van Dam.

Museum van Bommel van Dam wordt op 16 oktober 1971 officieel geopend door Commissaris van de Koningin Ch. Van Rooy. Gebrek aan presentatieruimte leidt begin jaren tachtig tot een uitbreiding. Architect Van London ont-werpt een nieuwe ontvangsthal en een tweede tentoonstel-lingszaal. Met deze nieuwe vleugel, op 25 november 1985 geopend door cultuurminister E. Brinkman, bereikt het Museum van Bommel van Dam zijn huidige omvang.

We zijn nu ruim 40 jaar verder.

Toekomst Museum van Bommel van Dam

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober werd de raad verzocht akkoord te gaan met de in het Bedrijfsplan voor Museum van Bommel van Dam ‘Meer museum, meer bezoe-kers, meer synergie’ uitgezette koers en de randvoorwaar-den waarbinnen dit gerealiseerd kan worden.

Een plan dat uitgaat van gezamenlijke huisvesting met het Limburgs Museum  door de aanbouw van een museumvleugel voor MvBvD die fysiek aansluit bij de bestaande publieks-voorzieningen van het Limburgs Museum.

De hoofdlijnen van het bedrijfsplan zijn:

  1. Twee merken verbinden in één gebouw
  2. Collectie op orde brengen
  3. Nieuwe huisvesting voor MvBvD
  4. Klantgerichter tentoonstellingsbeleid.

De kosten

Omdat MvBvD een sterk merk is wordt het museum binnen de samenwerkingsconstructie als eigen merk gepositioneerd zodat er sprake is van twee identiteiten onder één dak.

In deze samenwerkingsvorm bedraagt de structureel beno-digde exploitatiesubsidie voor MVBVD € 750.000 per jaar.

In het eerdere transitieplan is gerekend met een benodigde exploitatiesubsidie van € 1 miljoen op jaarbasis na verzelf-standiging. De aanvullende besparing uit het plan van het Limburgs Museum komt voort uit verlaging van de loon-kosten door het in elkaar schuiven van de organisaties.

De investering van de aan te bouwen vleugel wordt inclusief inrichting geraamd op € 6 miljoen.

Dit bedrag kan voor een groot deel gedekt worden uit de ruimte die ontstaat door de extra besparing ad € 250.000 die in de voorgestelde samenwerkingsvorm binnen de ex-ploitatie van MvBvD gerealiseerd wordt. Daarnaast kunnen, indien de raad bij de begrotingsbehandeling positief besluit, de middelen voor noodzakelijk achterstallig onderhoud MvBvD ad € 1.625.000 (voorstel begroting 2015) worden aangewend voor de nieuwbouw. Verder wordt een beroep gedaan op de provincie voor het verkrijgen van een eerder toegezegde bijdrage voor Fase II Museumkwartier van € 750.000 (hierover is nog nader overleg nodig). Met genoemde middelen zou de investering volledig gedekt zijn.

Eenmalige kosten transitie:

Indien het museum zoals voorgesteld vanaf eind 2015 zijn deuren sluit om zijn aandacht volledig op de transitie te kunnen richten, kunnen de kosten hiervan voor een groot deel binnen bestaande middelen worden opgevangen.

De transitiekosten die niet binnen de bestaande museum-begroting kunnen worden opgevangen betreffen de kosten voor de weerstandsreserve en een sociaal plan voor het personeel.

De benodigde weerstandsreserve voor de zelfstandige Stichting MvBvD is geraamd op € 130.000 eenmalig op het moment dat de verzelfstandiging wordt voltrokken.           

En verder:

Doel van de efficiencyslag (één gebouw, één organisatie, geen dubbelfuncties) is om het voor MvBvD noodzakelijk budget te verkrijgen voor het maken van aansprekende tentoonstellingen en evenementen met bekende merken en/of namen, zodat op termijn ten minste 25.000 beta-lende bezoekers op jaarbasis MVBVD bezoeken en daarmee hogere eigen inkomsten kan realiseren, en om extra kosten op te kunnen vangen voor professioneel beheer en behoud van de collecties van de gemeente en Museum van Bommel van Dam.

Vervolg

Het college zal in nader overleg gaan met Provincie Limburg en Stichting Limburgs Museum om in de komende tijd het plan in een bredere context te belichten. De gemeenteraad wordt in de eerste helft van 2015 geïnformeerd over de voortgang in het proces.

Buurtbemiddeling Venlo beter vindbaar dankzij nieuwe website

Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproble-men, criminaliteit en alcohol.

Maar liefst 27 procent van de Nederlanders heeft wel eens last van omwonenden en 6 procent van de Nederlanders heeft vaak overlast van de buren. Dat kan gaan om geluidsoverlast, rommel, erfafscheidingen, pesterijen en andere zaken. Marcel van Vliet, coördinator van Buurtbemiddeling Venlo, is content met de nieuwe website. “Tijdig met elkaar in gesprek gaan is dé oplossing voor problemen tussen buren. Daardoor wordt escalatie voorkomen en de ervaring leert dat de burenruzie in twee van de drie situaties wordt opgelost dankzij de helpende hand van buurtbemiddelaars. Doordat men via deze laagdrem-pelige website snel terecht komt bij Buurtbemiddeling Venlo, kan in gesprek worden aangegaan.

Bemiddeling versus rechtspraak

Het grote verschil tussen Buurtbemiddeling en een door de rechter opgelegde oplossing is volgens van Vliet de bewust-wording die ontstaat in de gesprekken tussen buren. “Onder begeleiding van de buurtbemiddelaar gaan beide partijen met elkaar in gesprek. Het onafgebroken gehuil van een baby is ineens een stuk minder storend als je weet dat het kind ziek is en de ouders er alles aan doen om het stil te krijgen. In de gesprekken krijgen buren begrip voor elkaars situatie en daardoor is een oplossing sneller gevonden. Legt de rechter een oplossing op, dan is daarmee nog niets aan het onderlig- gende probleem en de burenrelatie zelf gedaan.

Uiteraard blijft Buurtbemiddeling Venlo ook telefonisch bereik-baar via tel. 077-3558840, of via e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VENLO GEEFT FORT UIT HANDEN AAN MARKTPARTIJEN

De gemeenteraad van Venlo staat achter de plannen voor het KazerneKwartier. Tijdens de raadsvergadering op 26 november stemde een ruime meerderheid in met een verdere uitwerking van “het Fort van Venlo, het initiatief van Twister Media Group, Wyckerveste en VolkerWessels

De raad verbond wel enkele voorwaarden aan het plan. Zo dient het fort een belangrijke plek in te nemen en moeten er duidelijke afspraken over de werkgelegenheid gemaakt worden. De grondprijs hoort maartconform te zijn.

De gemeenteraad nam een tussenbesluit. Het definitieve voorstel wordt de komende maanden verder uitgewerkt waarna medio 2015 een definitief besluit wordt genomen.

Tegelen vroeger……………..en nu           Deel   2.

De ontstaansgeschiedenis  van het ziekenhuis van Tegelen

Al in 1911 klopte burgemeester van Basten Batenburg bij de zusters van de “Goddelijke Voorzienigheid” aan, met het verzoek een ziekenhuis te bouwen. Er was geen deskundigheid en ook geen geld. Toch werd in 1913 begon-nen met de fundamenten. De bouw stopte het jaar daarop toen ook de wereldoorlog uitbrak.

In 1926 werd de bouw pas hervat en betaald van de salarissen van de zusters onderwijzeressen. De kinderen betaalden een kwartje schoolgeld in de mand. Zuster Angelica verzamelde het inkomen van de vijftig scholen.

In 1956 werd besloten een nieuwbouwplan te ontwerpen. In november 1960 vond de eerste steenlegging plaats voor het nieuwe Sint Willibrord ziekenhuis aan de Raadhuislaan, capaciteit 268 bedden. De bouw duurde 4 jaar. Het zieken-huis werd zes november 1964 officieel in gebruik genomen.

WILLIBRORDUS  MOZAIEK

Het nieuwe ziekenhuisgebouw werd verrijkt met een groot mozaïek dat aangebracht is in de voorgevel van het gebouw. Een kunstwerk van grote allure. Groot vanwege de afmetingen- het mozaïek heeft een oppervlakte van 140m2- maar meer nog vanwege haar hoge artistieke gehalte. Daan Wildschut maakte het ontwerp voor dit kunstwerk dat werd uitgevoerd door Atelier Flos in 1962 – 1963.

Het verbeeldt de aankomst van enkele mannen. In de linkerhoek van het mozaïek is te zien hoe een ziekenverzorgende een patiënt verzorgt. Het is een unieke afbeelding. In de vroege Middeleeuwen was het afbeelden van zieken nog gewoon, maar in de tijden daarna was het afbeelden van patiënten in een ziekenhuisomgeving taboe.

Het oude ziekenhuis werd omgebouwd tot verpleegstershuis en  verpleeghuis. Bij de ingebruikneming op zeventien no-vember 1967 gaf men het gebouw de naam ’t Peske mee, verwijzend naar de doorwaadbare plaats in de beek, die vroeger op die plek stroomde.

Het Tegelse ziekenhuis was een klein ziekenhuis. Even verderop in Venlo stond het St. Joseph ziekenhuis. Ook de ziekenhuizen van Venray en Horst werden bij de besprekingen betrokken.  De fusie van het Sint Willibror-dus ziekenhuis met het Sint Joseph ziekenhuis werd na langdurig overleg op 26 november 1970 een feit. Al snel daarna werd besloten een nieuw ziekenhuis te gaan bouwen, het Sint Maartens Gasthuis, tegenwoordig VieCuri.

De plek waar het ziekenhuis werd gebouwd, was uniek, precies tussen Tegelen en Venlo en aan de oever van de Maas. Het Sint Maartens Gasthuis was december 1983 klaar, precies voor Kerstmis. Daar vele patiënten de Kerst-mis thuis vierden, kon er gemakkelijker over gehuisd worden. Met de ingang van het nieuwe jaar werd het ziekenhuis volledig in bedrijf genomen. Koningin Beatrix heeft het ziekenhuis op vrijdag 24 augustus 1983 officieel geopend.                         

KERST  EN  NIEUWJAARSWENS

Het einde van  het jaar is weer in zicht

De straten worden weer mooi en gezellig verlicht

We hebben samen met u fijne dagen gehad

Natuurlijk zit er voor 2015 nog veel meer in het vat.

Ook dit jaar komt de Kerstman naar ons land

Op de Kerstdagen gedraagt iedereen zich even galant

Kerst betekent voor velen, tijd en genegenheid voor elkaar

Na het Kerstdiner gaan we langzaam op naar het nieuwe jaar

Een Nieuwjaar vol goede voornemens en plannen

Natuurlijk  gaan wij ook het komend jaar de redac-tie van onze nieuwsbrief  weer bemannen

Wij wensen u veel geluk en gezondheid toe in het nieuwe jaar

En staan ook dan weer met nieuwe info voor u klaar.

Leon en Gé

 

COLOFON

Lay-out:  Gé Vervoort, Anton Vos

Aan deze uitgave werkten mee:

Leon van den Beucken

Gé Vervoort

Anton Vos

De volgende nieuwsbrief komt eind maart 2015 uit.

Kopij insturen vóór uiterlijk: 10 maart 2015

Naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of:    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.